Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42211
Title: Необхідність взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції, як потенційній загрозі національній безпеці
Other Titles: Необходимость взаимодействия органов государственной власти для противодействия нелегальной миграции, как потенциальной угрозе национальной безопасности
Necessity of public authorities interaction in counteracting illegal migration as a potential threat to national security
Authors: Ткачова, Наталія Миколаївна
Ткачева, Наталья Николаевна
Tkachova, Nataliya
Мартьянова, Руслана Анатоліївна
Мартьянова, Руслана Анатолиевна
Martyanova, Ruslana
Keywords: національна безпека
економічна безпека
нелегальна міграція
міграційна політика
взаємодія органів влади
national safety
economic safety
irregular migration
migratory policy
co-operation of organs of power
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Ткачова Н. М. Необхідність взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції, як потенційній загрозі Національній безпеці / Н. М. Ткачова, Р. А. Мартьянова // Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2017. – №12. – С. 1 – 6.
Abstract: Процес формування і реалізація державної політики національної безпеки сьогодні є чи не найголовнішою проблемою в Україні. Однією з основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві є нелегальна міграція. Cьогодні країна зіткнулася з інтенсифікацією процесів нерегульованої (нелегальної) міграції тв відсутністю ефективної системи державного регулювання міграційних процесів, які становлять пряму загрозу національній безпеці країни, сприяють зростанню криміналізації та утворенню організованих злочинних груп, сприяють загостренню соціальної напруги в суспільстві. Тому, перед органами державної міграційної служби України постала гостра необхідність більш глибокого осмислення міграції як соціально-економічного феномену, пошуку якісно нових підходів до формування міграційної політики та контролю за територіальним переміщенням населення. В статті розглянуто сучасні підходи до визначення понять «нелегальна міграція» та зроблено наголос на необхідність удосконалення процесів взаємодії органів влади з метою зниження негативного впливу нелегальних міграційних процесів на суспільно-політичне та економічне життя країни та забезпечення Національної безпеки.
The process of formation and implementation of the state policy of national security today is almost the most important problem in Ukraine. Illegal migration is one of the main real and potential threats to the national security of Ukraine, stability in society. Today, the country faces intensification of the processes of unregulated (illegal) migration and the lack of an effective system of state regulation of migration processes, which constitute a direct threat to the national security of the country, promote the growth of criminalization and the formation of organized criminal groups, contribute to the exacerbation of social tension in society. So the State Migration Service of Ukraine faces with an urgent need for a deeper understanding of migration as a socio-economic phenomenon, the search for qualitatively new approaches to the formation of migration policy and control over the territorial movement of the population. The article considers modern approaches to the concept definition of "illegal migration" and accents the need to improve the processes of interaction between authorities in order to reduce the negative impact of illegal migration processes on the socio-political and economic life of the country.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42211
ISSN: 22307-2156
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.