Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45153
Title: Теоретичні засади розробки електронного мультимедійного ювілейного видання
Other Titles: Theoretical bases of development of the electronic multimedia anniversary edition
Теоретические основы разработки электронного мультимедийного юбилейного издания
Authors: Бабієнко, Олександра Юріївна
Keywords: видання
інтерактивність
edition
издание
interactivity
интерактивность
дипломна робота
graduate work
дипломная работа
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Електронні мультимедійні видання є новим етапом еволюціонування друкованих засобів комунікації, оскільки цей вид передачі інформації можна оцінити як результат часткового поєднання трьох напрямів: друк, комп’ютерні ігри та телебачення. Вже не один рік дослідники прогнозують, що відбудеться повне поєднання та зближення традиційних засобів масової інформації: радіомовлення, періодичного друку та телебачення. Вже зараз на практиці видно, що наявні електронні видання повністю можуть задовольнити потребу користувача у наданні інформації різними способами: візуальним, слуховим та зоровим. Кожне інтерактивне видання обов’язково містить текстову та графічну інформацію, відео та аудіо, все це виконано за допомогою мультимедіа технологій. Нерідко дизайнери додають до електронних мультимедійних видань елементи 3D-графіки, додаткові візуальні спецефекти у поєднанні з вербальними компонентами.
Electronic multimedia publications are a new stage in the evolution of print media, as this type of information transmission can be assessed as a result of a partial combination of three areas: printing, computer games and television. For more than a year, researchers have predicted that there will be a complete combination and convergence of traditional media: radio, periodicals and television. It is already clear in practice that the available electronic publications can fully satisfy the user's need to provide information in different ways: visual, auditory and visual. Each online edition must contain text and graphic information, video and audio, all with the help of multimedia technologies. Designers often add elements of 3D graphics to electronic multimedia publications, additional visual special effects in combination with verbal components.
Электронные мультимедийные издания является новым этапом эволюционирования печатных средств коммуникации, поскольку этот вид передачи информации можно оценить как результат частичного сочетание трех направлений: печать, компьютерные игры и телевидение. Уже не один год исследователи прогнозируют, что произойдет полное сочетание и сближение традиционных средств массовой информации: радиовещание, периодической печати и телевидения. Уже сейчас на практике видно, что имеющиеся электронные издания вполне могут удовлетворить потребность пользователя в предоставлении информации различными способами: визуальным, слуховым и зрительным. Каждое интерактивное издание обязательно содержит текстовую и графическую информацию, видео и аудио, все это выполнено с помощью мультимедиа технологий. Нередко дизайнеры добавляют к электронным мультимедийных изданий элементы 3D-графики, дополнительные визуальные спецэффекты в сочетании с вербальными компонентами.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од, "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Керівник проекту: доктор педагогічних наук, професор Лобода Світлана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45153
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_186_Бабієнко О.Ю.pdfДипломна робота7.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.