Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47087
Title: МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Authors: Ільєнко, Оксана Вікторівна
Issue Date: 5-Jun-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку світогосподарської системи суб’єкти міжнародної діяльності функціонують в умовах нестабільності, непередбачуваності економічної, соціальної та політичної ситуації в короткостроковій перспективі. За даних умов, значно зростає роль зміцнення економічної безпеки на міжнародному рівні як однієї з провідних систем міжнародного підприємництва, що в свою чергу, забезпечує значне зниження ризику виходу та функціонування підприємства на міжнародному ринку. Ситуація в Україні є ще більш складною через те, що наслідки світової економічної кризи 2007-2010 років (більш уразливими до якої стали країни з трансформаційною економікою, в тому числі і Україна), в значній мірі відобразилися не тільки на внутрішньому економічному стані країни, але і на рівні її конкурентоспроможності в загальному світовому рейтингу. Крім того, в Україні має місце нестабільна соціально-політична ситуація, що ще більше ускладнює та віддаляє процес економічної рецесії. У зв’язку з такими обставами, в Україні значно підвищується рівень ризику для вітчизняних господарських одиниць при здійсненні господарської діяльності та прийняття ринкових і управлінських рішень при виході та охопленні міжнародних ринків збуту. У зв'язку з цим, виникає необхідність розробки дієвого механізму управління стратегією формування міжнародної економічної безпеки, що направлено на підвищення конкурентоспроможності суб'єктів міжнародних бізнес-процесів. Вивченням питань формування системи економічної безпеки займалися велика кількість вітчизняних та закордонних вчених-економістів, до числа яких відносяться: Л. Абалкін, В. Абрамов, Ю. Алтухов, В. Андрійчук, О. Барановський, В. Богомолов, Т. Васильців, Ф.Євдокимов, М. Єрмошенко, В. Кириленко, А. Козаченко, В. Гончаров, Д. Салоха, В. Припотень, Я. Васьковська та ін. Вагомий внесок у дослідження проблем формування та розвитку концепції міжнародної економічної безпеки, а також концептуальних підходів до інтеграції країн в глобальне економічне середовище зробили наукові праці таких відомих вчених, як О. Білорус, І. Бузько, А. Гальчинський, Б. Герст, Ч. Гіла, І. Дахно, М. Делягіна, Т. Іванюта, Є. Кочеткова, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, Ю. Макогона, В. Новицького, Ю. Пахомова, А. Поручника, Г. Томпсона, Д. Стигліца, А. Філіпенка, Дж. А. Хансона, О. Шниркова та ін. Незважаючи на велику кількість опрацьованих теоретико-прикладних питань розвитку міжнародної економічної безпеки, слід зазначити, що недостатньо дослідженими залишаються питання розвитку системи підвищення ефективності оцінки та формування механізму управління рівнем економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка і обгрунтування теоретико-методологічних засад та методичних основ формування методології маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки України на засадах формування цілісної наукової концепції розвитку міжнародного підприємництва в умовах глобальної конкуренції. Мета роботи зумовила необхідність вирішення таких завдань: - дослідити теоретичні імперативи еволюції поняття «економічна безпека» в економічній системі; - проаналізувати науково-методологічні основи формування теорії міжнародної економічної безпеки; - визначити роль маркетингової стратегії в формуванні міжнародної економічної безпеки в процесі розвитку бізнес-процесів світової економіки; - опрацювати теоретичні аспекти економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки в контексті розвитку методології; - визначити місце міжнародного маркетингу в формуванні економічної безпеки в глобалізованій економіці; - дефініційно охарактеризувати теоретичні засади глобалізаційної трансформації світового господарства; - обґрунтувати методологічні передумови взаємозв’язку рівня економічного розвитку окремих країн в умовах глобальної конкуренції; - визначити роль економічної безпеки бізнес-діяльності у розвитку країн світогосподарської системи з трансформаційною економікою; - дослідити пріоритетні напрямки формування економічної безпеки підприємств України при участі в міжнародних бізнес-процесах, з використанням маркетингової складової; - обґрунтувати концепцію міжнародної економічної безпеки на основі використання маркетингової складової в міжнародній економіці; - актуалізувати маркетингові стратегії інноваційного розвитку світогосподарської системи в умовах глобальної конкуренції; - запропонувати концептуальні основи підвищення економічної безпеки суб’єктів міжнародного бізнесу на основі управління інноваційним розвитком; - обґрунтувати необхідність і модифікувати концепцію інноваційного розвитку національних економік при формуванні потенціалу економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва; - розробити методологічний підхід зміцнення міжнародної економічної безпеки на основі формування механізму управління маркетинговим середовищем; - обґрунтувати необхідність застосування ссистемно-ситуативного підходу до розробки моделі управління маркетинговим простором з метою підвищення економічної безпеки у міжнародному підприємництві; - запропонувати науково-методичний підхід щодо оцінки результативності системи управління маркетинговим простором як основи зміцнення міжнародної економічної безпеки. Об'єктом дослідження процес формування та реалізації маркетингових стратегій міжнародної економічної безпеки. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та науково-практичні аспекти розвитку концепції міжнародної економічної безпеки на основі використання маркетингового стратегічного підходу. Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дисертаційної роботи становлять концептуальні положення теорії економічної безпеки і глобалізації світового господарства, закони діалектичної логіки, системні підходи, результати досліджень та праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів в галузі формування та розвитку міжнародної економічної діяльності на основі використання стратегічного підходу. В процесі проведення дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання, взаємопов’язані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: теоретичні узагальнення ̶ для дослідження теорій та моделей розвитку теорії економічної безпеки, становлення та розвитку глобалізаційних процесів і механізму управління процесами міжнародного підприємництва; морфологічний аналіз і синтез систем, статистичний аналіз ─ для дослідження розвитку світового господарства, національних економік в міжнародних економічних процесах та міжнародному підприємництві; для розробки механізму управління конкурентоспроможністю суб’єктів міжнародних бізнес-процесів; для моделювання системи зміцнення міжнародної економічної безпеки; системний, порівняльний та ситуаційний аналіз ̶ для обґрунтування, оцінки та модифікування стратегій інноваційного розвитку країн; методи економіко-математичного моделювання та прогнозування ̶ для розробки моделі оцінки результативності механізму зміцнення міжнародної економічної безпеки, формування механізму оцінки ефективності інноваційного розвитку міжнародної економіки. Інформаційною базою дослідження є Закони України, Укази Президента України, нормативно-законодавчі акти Верховної Ради та Кабінету міністрів України, нормативні документи органів виконавчої влади України, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та закордонних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, статистичні публікації міністерств та відомств, офіційні дані Державного комітету статистики України, ЄС, Світового банку, інших міжнародних організацій та установ. Наукова новизна отриманих результатів полягає в системному удосконаленні теоретико-методологічних основ розвитку міжнародного підприємництва, міжнародної економічної діяльності і концептуальному вирішенні проблеми формування механізму зміцнення міжнародної економічної безпеки. Конкретні наукові результати, які характеризують новизну проведеного дослідження, полягають в наступному: вперше: - визначено новий напрям наукового дослідження «маркетингові стратегії міжнародної економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва», сутність якого полягає в розробці науково-методологічних та теоретико-концептуальних засад забезпечення зміцнення економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва, на основі використання маркетингових стратегій міжнародного підприємництва та науково-прикладне поняття «маркетингова безпека суб’єктів міжнародної бізнес-діяльності», яка направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції суб’єкта міжнародного бізнес-процесу, країни; гарантування захищеності бізнес- та ринкових інтересів суб’єкта міжнародного бізнес-процесу; гарантування стабільного економічного зростання суб’єкта міжнародного бізнесу; захист від нечесної конкуренції; - побудовано модель формування принципово нового економічного поняття «маркетингова міжнародна підприємницька безпека», концептуальна система формування якого базується на використанні системно-ситуативного системного підходу до розробки маркетингової стратегії зміцнення економічної безпеки у міжнародному підприємництві та формуванні науково-методичного маркетингового інструментарію щодо управління підприємницькою економічною безпекою, шляхом введення нового поняття простору маркетингової міжнародної підприємницької безпеки з застосуванням, запропонованого автором, комплексного підходу до його зміцнення на основі формування цінової стратегії, що складається з оптимізаційного механізму формування конкурентно-цінового простору суб’єкту міжнародного підприємництва; - запропоновано кількісно-ситуативний метод формування стратегій інноваційного розвитку міжнародного підприємництва та аналізу їх ефективності, в межах формування міжнародної економічної безпеки на основі застосування інтегрального модифікатора для визначення особливостей типів стратегій інноваційного розвитку країн, з метою зміцнення економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва, який включає функціональну модель підвищення міжнародної економічної безпеки шляхом інноваційного розвитку міжнародного підприємництва на основі та з урахуванням типових функцій, які виконують суб’єкти глобального інноваційного процесу, а також економічних рівнів управління міжнародною інноваційною діяльністю; - розроблено концепцію глобалізованої інноваційної системи, яка базується на безпосередній взаємодії мікрорівневих та макрорівневих інституцій в умовах міжнародної економіки. Сформована концепція максимально зорієнтована на зміцнення міжнародної економічної безпеки з використанням стратегічного маркетингового підходу, направленого на зниження ризику виходу на світовий ринок суб’єктів міжнародної підприємницької діяльності; удосконалено: - понятійний апарат сучасної економічної теорії ─ удосконалено визначення поняття «економічна безпека», під яким запропоновано розуміти систему умов, у межах яких суб’єкт економічної життєдіяльності на мега-, макро-, мезо- та віто госпо, при забезпеченні задоволення власних економіко-соціальних потреб у саморозвитку, формуванні конкурентних переваг, підвищенні конкурентоспроможності, розвитку взаємовідносин та розширенні зони впливу, а також, а спроможний протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам, небезпекам та ризикам у короткостроковій та довгостроковій перспективі; - концепцію класифікації категорії «міжнародна безпека» з метою більшої конкретизації напрямів забезпечення міжнародної економічної безпеки, розвитку та максимізації ефективності її реалізації шляхом введення понять «міжнародна економічна безпека держави», «міжнародна підприємницька економічна діяльність», «глобальна підприємницька економічна безпека»; - понятійний апарат міжнародної економіки: запропоновано визначення поняття «міжнародна економічна безпека держави» як сукупність факторів, що характеризують стан економічної, військової, політичної, екологічної стабільності, стійкості окремої національної економіки, як члена інтеграційних та міжнародних процесів світової економіки; надано визначення поняття «глобальна підприємницька економічна безпека», через систему методів глобального масштабу, яка визначає концепцію глобального управління механізмом усунення потенційних загроз та ризиків, уточнено визначення поняття «міжнародна економічна безпека» шляхом введення нового поняття «міжнародна підприємницька економічна безпека», під якою пропонується розуміти концепцію з максимальним забезпеченням зниження ризику та попередження всіх видів загроз та небезпек у процесі прогнозування, організації і управління всіма аспектами і напрямками міжнародної підприємницької діяльності; - теоретико-методологічні підходи до розвитку системи забезпечення економічної безпеки міжнародної підприємницької діяльності на основі принципів «міжнародного маркетингу», а саме: запропоновано удосконалену концептуальну схему міжнародної безпеки, яка ґрунтується на взаємозв’язку з міжнародним маркетингом на основі управління сучасними бізнес-процесами у віто господарській системі, в якій враховано взаємозв’язок наукових напрямів теоретичного, організаційно-управлінського, маркетингового та практичного блоку; набули подальшого розвитку: - теорія глобалізації економіки за рахунок формування моделі взаємозв’язків напрямів та наслідків розвитку світових економічних глобалізаційних процесів у формуванні ринкової стратегії управління економічною безпекою суб’єктів міжнародного бізнесу. При цьому, запропонована гіпотеза щодо глобалізаційної конвергенції інноваційного розвитку світового господарства, під якою запропоновано розуміти взаємопов’язаний розвиток і безмежне взаємопроникнення широкого спектру науково-технологічних і економічних областей знань та прикладної діяльності з максимальним забезпеченням міжнародної інформаційної безпеки, що зумовлює необхідність розробки системно-ситуативного підходу до моделювання системи зміцнення міжнародної економічної безпеки при здійсненні бізнес-процесі;. - науково-методологічний підхід до зміцнення маркетингової міжнародної безпеки шляхом обґрунтування необхідності формування та реалізації прогнозно-контролюючої стратегії взаємозв’язку міжнародної економічної безпеки з міжнародним маркетингом та інноваційним розвитком економіки на міжнародному рівні, спрямованої на формування комплексного механізму прогнозування ринкових загроз та ризиків шляхом оцінки економічного простору функціонування суб’єктів міжнародного бізнесу та контролю ефективності його інноваційно-маркетингової активності для максимального забезпечення узгодженості маркетингової та інноваційної програм суб’єкта міжнародного підприємництва вимогам світового ринку в цілому та цільових ринків окремих національних економік; - концептуальні положення щодо інноваційного розвитку світогосподарської системи, а саме: доведено необхідність системного розгляду міжнародної інноваційної діяльності для зміцнення міжнародної економічної безпеки, в результаті якого сформовано модель управління міжнародною інноваційною системою, використання якої можливо для різних економічних рівнів: підприємства, регіону, корпорації, держави, інтеграційного угрупування, на основі чого обґрунтовано необхідність формування та реалізації концепції інноваційного міжнародного розвитку для підвищення економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47087
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Ільєнко О.В. — копия.docАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук427 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.