Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49768
Title: Strategic analysis as a tool for the formation and implementation of air company development strategy
Other Titles: Стратегічний аналіз як інструмент для формування та впровадження стратегії розвитку підприємства
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Гуріна, Ганна Сергіївна
Новак, Валентина Олексіївна
Razumova, Kateryna Mykolaivna
Kyrylenko, Oksana Mykolaivna
Gurina, Ganna
Novak, Valentyna Oleksiivna
Keywords: strategic analysis
airline
modern technologies
economic globalization
strategic resources
стратегічний аналіз
авіакомпанія
сучасні технології
глобалізація економіки
стратегічні ресурси
Issue Date: 13-Jan-2021
Publisher: University of Banking
Citation: Razumova К.M., Kyrylenko О.М., Gurina G.S., Novak V.О., Strategic analysis as a tool for the formation and implementation of air company development strategy // Financial and credit activities: problems of theory and practice.Kiev, 2021. №3. P. 141-148.
Abstract: The role of strategic analysis in the activity and ensuring the economic stability of the airline in the modern conditions of economic development is considered. An analysis of approaches to the study of the airline’s external environment in unstable market economic conditions. The specifics of the application of strategic analysis in aviation enterprises are scientifically substantiated. It is established that at the stage of strategic analysis interpret the strategic position of the organization by identifying changes in the economic environment of the organization and determining their impact on the organization and its activities, as well as identifying benefits and resources of the organization depending on such changes. The professionalism of the analysis of the modern airline allows to determine the main time tasks that it wants to perform in the medium and long term to achieve the goal. This limitation in the time period implies that in the process of implementing the strategic plan, the company must repeatedly take corrective action, which at the last stage radically changes the nature and direction of the planned results. Theoretical principles and practical recommendations for the use of strategic analysis as a tool for the formation and implementation of airline development strategy are proposed. Determining a strategic problem in advance increases the time you can respond to it. However, with increasing frequency of possible sudden changes, the degree of their predictability decreases. This means that until sufficient information is received for well-thought-out measures, there is a lack of time to implement them, which could harm the airline or lead to a loss of profitable economic opportunity. Tactical and strategic management in all respects should be based on a scientifically sound methodology of systems analysis to solve emerging problems.
Розглянуто роль стратегічного аналізу в діяльності та забезпеченні економічної стійкості авіакомпанії в сучасних умовах розвитку економіки. Здійснено аналіз підходів щодо дослідження зовнішнього середовища авіакомпанії в нестабільних ринкових економічних умовах. Науково обґрунтовано специфіку застосування стратегічного аналізу в авіаційних підприємствах. Установлено, що на етапі стратегічного аналізу інтерпретують стратегічну позицію організації шляхом визначення змін, що виникли в економічному середовищі організації, та визначення їхнього впливу на організацію та її діяльність, а також виявлення переваг і ресурсів організації залежно від таких змін. Професіоналізм проведення аналізу діяльності сучасної авіакомпанії дозволяє визначити основні часові завдання, які вона хоче виконати в середньостроковому і довгостроковому періодах для досягнення встановленої мети. Таке обмеження в часовому періоді передбачає, що у процесі реалізації стратегічного плану підприємство повинно неодноразово здійснювати коригувальні дії, які на останньому етапі кардинально змінюють суть і напрям запланованих результатів. Запропоновані теоретичні засади і практичні рекомендації щодо використання стратегічного аналізу як інструменту формування і реалізації стратегії розвитку авіакомпаній. Заздалегідь визначившись із стратегічною проблемою, збільшується час, коли ви можете на неї реагувати. Однак зі збільшенням частоти можливих раптових змін ступінь їхньої передбачуваності зменшується. Це означає, що до моменту отримання достатньої інформації для продуманих заходів існує брак часу на їх реалізацію, що може спричинити шкоду авіакомпанії або призвести до втрати прибуткової економічної можливості. Тактичне та стратегічне управління в усіх аспектах має базуватися на науково обґрунтованій методології системного аналізу для розв’язання виникаючих проблем.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49768
DOI: 10.18371/fcaptp.v3i34.215456
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2933-Текст статті-7712-1-10-20201029.pdf439.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.