Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50966
Title: Using a highly efficient gas cleaning equipment for reduction technogenic impact on the environment
Other Titles: Використання високоефективного газоочисного обладнання для зменшення техногенного впливу на навколишнє середовище
Authors: Kozii, Ivan
Козій, Іван
Keywords: gas treatment
technogenic impact on environment
natural resources
exhaust gases
chamical contaminants
particulate contaminants
очищення газу
техногенний вплив на навколишнє середовище
природні ресурси
вихлопні гази
хімічні забрудники
тверді частинки забруднення
Issue Date: May-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Kozii I. Using a highly efficient gas cleaning equipment for reduction technogenic impact on the environment / I. Kozii // Polit. Challenges of science today: XXI International conference of higher education students and young scientists, 5 - 9 April 2021.: abstracts. - Kyiv, 2021. - P. 85.
Abstract: Growth in the scale of economic activity leads to increased human impacts and disturbance of equilibrium in the environment. Along with the depletion of natural resources increases environmental pollution, in particular water and air. This significantly undermines the natural resource potential of the state’s development, negatively affects the welfare and health of the population, and poses a threat to environmental safety. Consuming natural resources, industrial enterprises are sources of complex environmental contamination. Activities of industrial enterprises has a negative impact on the state of ecosystems surrounding areas. Deposition of contaminants from the waste gases results in contamination of the soil and migration of heavy metals in the groundwater and surface water. The problem is compounded by the fact that the exhaust gases contain different by dispersion of the solid particles. This poses the problem of the development of environmental protection measures for air protection from emissions of industrial enterprises. One way to reduce the amount of pollutants released into the air with the flue gases is the selection of highly efficient gas-cleaning equipment, which must take into account several factors: physical and chemical characteristics of the carrier gas, the characteristics of chemical and particulate contaminants.
Зростання масштабів економічної діяльності призводить до посилення людського впливу та порушення рівноваги в навколишньому середовищі. Разом з виснаженням природних ресурсів збільшується забруднення навколишнього середовища, зокрема води та повітря. Це суттєво підриває природно-ресурсний потенціал розвитку держави, негативно впливає на добробут та здоров’я населення та створює загрозу екологічній безпеці. Споживаючи природні ресурси, промислові підприємства є джерелами складного забруднення навколишнього середовища. Діяльність промислових підприємств негативно впливає на стан екосистем навколишніх територій. Відкладення забруднень із відпрацьованих газів призводить до забруднення ґрунту та міграції важких металів у підземні та поверхневі води. Проблема ускладнюється тим, що вихлопні гази містять різні за рахунок дисперсії твердих частинок. Це ставить проблему розробки природоохоронних заходів щодо захисту повітря від викидів промислових підприємств. Одним із способів зменшити кількість забруднюючих речовин, що викидаються в повітря з димовими газами, є підбір високоефективного газоочисного обладнання, яке повинно враховувати декілька факторів: фізичні та хімічні характеристики газу-носія, характеристики хімічних та твердих частинок забруднювачі.
Description: 1. Matus K.J., Nam K.-M., Selin N.E., Lamsal L.N., Reilly J.M. Health Damages from Air Pollution in China. Global Environmental Chang, 2012, vol. 22, no. 2, pp. 55-66. 2. Tronvil P. Developing standards: Global standards for air cleaning equipment. Filtration & Separation, 2008, vol. 45, no. 9, pp. 28-31. 3. Hession M. Incinerator and gas cleaning equipment overview. Health Estate J., 1997, vol.51, no. 8, pp. 6-7.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50966
Appears in Collections:Політ. Екологічна безпека, інженерія та технології. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_КОЗІЙ_І_С - Козій Іван.pdfТези доповіді454.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.