Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51868
Title: Obtaining chondroitin sulfates from cartilaginous tissues of fish
Other Titles: Технологія отримання хондроїтину сульфатів із хрящових тканин риб
Authors: Третьякова, Анастасії Олександрівна
Tretyakova, Anastasiiа Alexandrovna
Keywords: дипломна робота
біотехнологія
biotechnology
methods of isolation of chondroitin sulfate
cartilage
ultrafitration
chondroprotectors
pharmacology
pharmacokinetics
hydrolysis
методи виділення хондроїтин сульфату
гідроліз
фармакологія
фармокінетика
ультрафільтрація
хондропротектори
Issue Date: Jun-2021
Publisher: National aviation university
Abstract: Development of modern technologies for processing aquatic organisms is an urgent task of the fishing industry. creation of technologies for the production of fortified foods, preventive and medicinal products derived from marine aquatic organisms, includes research of the composition of raw materials, identification and quantitative analysis of its components, study of physicochemical properties of biologically active components of raw materials. Natural polysaccharide chondroitin sulfate (cholesterol), contained in cartilage tissue, is a sulfated glycosaminoglycan, the macromolecules of which consist of alternating monomer units of sulfated N− acetyl− D− galactosamine and D− glucuronic acid. Linear cholesterol macromolecules help to make cartilage more resistant to the pressure exerted on it by body weight, participate in the formation of bone tissue, ligaments, as well as in maintaining the elasticity and resilience of blood vessel walls. Cholesterol is a widely used dietary supplement for the treatment of degenerative dystrophic diseases of the joints and spine, such as osteoarthritis and osteochondrosis. Currently, commercial drugs of cholesterol are obtained mainly from the cartilage of mammals. In recent years, aquatic tissue has also been used for its production. Problems of isolation of cholesterol from various natural objects and its application in medicine and biotechnology are dealt with by such foreign scientists as A. Kinoshita,. H. R. Morris, K. Sugahara, M. J. Miller, C. E Costello .; H. Takai,. T. Kono, C. Amornrut, A. B. Khare, S. A. Houliston, F. Abdel and Russian researchers TN Shkarin, IM Sorokoumov and others. Modern methods of obtaining cholesterol are multi− stage extraction processes, and the yield of the final product and its purity are not always high. It should be noted that the physicochemical properties of cholesterol from aquatic organisms, methods of their identification and quantitative analysis, quantitative patterns of chemical hydrolysis have not been studied. In this regard, the development of new and improvement of known technologies for the isolation of cholesterol from marine aquatic organisms, the study of their physicochemical properties, methods of identification and quantitative analysis are urgent tasks.
Розробка сучасних технологій переробки гідробіонтів є актуальним завданням рибної галузі. створення технологій виробництва збагачених харчових продуктів, профілактичних і медичних препаратів, отриманих з морських гідробіонтів, включає в себе дослідження складу сировини, ідентифікацію та кількісний аналіз його компонентів, вивчення фізико− хімічних властивостей біологічно активних компонентів сировини. Природний полісахарид хондроитинсульфат (ХС), що міститься в хрящової тканини, являє собою сульфатованих глікозаміноглікан, макромолекули якого складаються з чергуються мономерних ланок Сульфатовані N− ацетил− D− галактозаміну і D− глюкуроновою кислоти . Лінійні макромолекули ХС допомагають зробити хрящ більш стійким до тиску, який чинить на нього вагу тіла, приймають участь у формуванні кісткової тканини, зв'язок, а також у підтримці пружності та еластичності стінок кровоносних судин. ХС є широко використовуваної харчовою добавкою для лікування дегенератівнодістрофіческіх захворювань суглобів і хребта, наприклад, артрозу і остеохондрозу. В даний час комерційні препарати ХС отримують головним чином з хрящової тканини ссавців. В останні роки для його виробництва стали також використовувати тканини гідробіонтів. Проблемами виділення ХС з різних природних об'єктів і його застосування в медицині і біотехнології займаються такі зарубіжні вчені як A. Kinoshita ,. H. R. Morris, K. Sugahara, M. J. Miller, C. E Costello .; H. Takai ,. T. Kono, C. Amornrut, A. B. Khare, S. A. Houliston, F. Abdel і російські дослідники Т. Н. Шкаріна, І. М. Сорокоумов і інші. Сучасні методи отримання ХС є багатостадійні процеси екстракції, а вихід кінцевого продукту і його чистота не завжди високі. Слід зазначити, що фізико− хімічні властивості ХС з гідробіонтів, методи їх ідентифікації та кількісного аналізу, кількісні закономірності хімічного гідролізу практично не вивчені. У зв'язку з цим, розробка нових і вдосконалення відомих технологій виділення ХС з морських гідробіонтів, вивчення їх фізико−хімічних властивостей, методів ідентифікації та кількісного аналізу є актуальними завданнями.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. с.-г. н. Глушко Ю.М.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51868
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2021_162_Третьякова А.О..pdfПояснювальна записка922.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.