Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52217
Title: Художньо-конструктивне рішення простору дитячого дошкільного навчального закладу
Other Titles: Artistic and constructive solution of the space of a children's preschool educational institution
Authors: Веклич, Марина Юріївна
Veklych, Maryna
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
пояснювальна записка
дизайн інтер'єру
дошкільний навчальний заклад
дитячий садок
заклад дошкільної освіти
екодизайн
interior design
graduate work
preschool educational institution
kindergarten
preschool institution
ecodesign
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Веклич М.Ю. Художньо-конструктивне рішення простору дитячого дошкільного навчального закладу. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. – 53 с.
Abstract: Дитячий дошкільний навчальний заклад – це заклад, що призначений для здобуття дошкільної освіти дітьми, забезпечення фізичного, розумового та духовного розвитку. Завдяки навчанню у групах, діти отримують перший досвід спілкування з однолітками та формуютьсоціальні навички. Дошкільний вік — це базовий етап становлення особистості людини, саме у цьому віці відбувається активний фізичний, психологічно-емоційний та соціальний розвиток дитини. Дитячі дошкільні навчальні заклади на даний момент є найбільш поширеним типом громадських споруд. Завдяки навчанню у групах, діти отримують перший досвід спілкування з однолітками та формують соціальні навички. Тим не менш дана сфера проектування не реформувалася вже впродовж багатьох років. Тому на сьогоднішній день дослідження даної теми є актуальним та пріоритетним. Аналіз світових та українських аналогів дозволив зробити висновок, що розвиток дизайну дитячих навчальних закладів в Україні сьогодні знаходиться лише на першому його етапі. Про це свідчить роки реалізації найбільш відомих проектів, крім того, кількість знакових закордонних аналогів дитячих дошкільних навчальних закладів значно перевищує кількість українських проектів у даній сфері. Майже абсолютна більшість закладів даного типу все ще будуються за типовим принципом. Аналіз загальних даних та архітектурно-конструктивної частини проекту дозволив зробити найбільш оптимальне у даній ситуації функціональне зонування, а згодом і загальне перепланування обох поверхів будівлі. Дизайн-концепція проекту дошкільного навчального закладу полягає у наближенні дітей до природи. Вона проявляється у використанні екологічних матеріалів, природних образів та у наданні дітям можливості багато рухатися.
Children's preschool educational institution is an institution designed for preschool education by children, ensuring physical, mental and spiritual development. Through learning in groups, children get their first experience of communicating with peers and form social skills. Preschool age is the basic stage of formation of a person's personality, it is at this age that the active physical, psychological, emotional and social development of a child takes place. Children's preschools are currently the most common type of public buildings. Through group learning, children gain their first experience of communicating with peers and develop social skills. Nevertheless, this area of ​​design has not been reformed for many years. Therefore, today the study of this topic is relevant and a priority. The analysis of world and Ukrainian analogues allowed us to conclude that the development of the design of children's educational institutions in Ukraine today is only at its first stage. This is evidenced by the years of implementation of the most famous projects, in addition, the number of iconic foreign counterparts of children's preschools significantly exceeds the number of Ukrainian projects in this area. Almost the vast majority of institutions of this type are still built on a standard principle. The analysis of the general data and the architectural and structural part of the project allowed to make the most optimal in this situation functional zoning, and later the general re-planning of both floors of the building. The design concept of the preschool project is to bring children closer to nature. It is manifested in the use of ecological materials, natural images and in giving children the opportunity to move a lot.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: старший викладач ККТДіГ Обуховська Любава Василівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52217
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Веклич-Марина-Пояснювальна-записка-ОСТ.pdfПояснювальна записка1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.