Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52282
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Маркетинг» 073
Other Titles: Educational and methodical complex on the subject "Marketing" 073
Учебно-методический комплекс дисциплины «Маркетинг» 073
Authors: Сібрук, Віктор Леонідович
Хайдарова, Тетяна Олександрівна
Сибрук, Виктор Леонидович
Хайдарова, Татьяна Александровна
Khaydarova, Tat'yana Aleksandrovna
Keywords: маркетинг
marketing
маркетингова діяльність
управління маркетингом
маркетингова стратегія
комплекс маркетингу
marketing management
marketing complex
управление маркетингом
маркетинговая стратегия
Issue Date: 11-Oct-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі менеджменту. Метою викладання дисципліни є поглиблене вивчення теоретичних основ і конкретних методів організації маркетингової діяльності підприємства Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -засвоєння механізмів, засобів та інструментів практичної реалізації процесу прийняття рішень споживачем; - оволодіння методами дослідження ринку та аналізу сучасних тенденцій; - формування вміння розробки ефективних маркетингових планів. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: Знати: - зміст процесів та технології маркетингу; - основи маркетингового планування, його організації, та здійснення; - інформаційне забезпечення процесу управління маркетинговій діяльністю; - механізми, засоби та інструменти практичної реалізації процесу прийняття рішень споживачем.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management. The purpose of teaching the discipline is an in-depth study of the theoretical foundations and specific methods of organizing the marketing activities of the enterprise The objectives of the discipline are: -mastering the mechanisms, tools and instruments of practical implementation of the consumer decision-making process; - mastering the methods of market research and analysis of current trends; - formation of the ability to develop effective marketing plans. As a result of studying this discipline the student must: Know: - content of marketing processes and technologies; - basics of marketing planning, its organization and implementation; - information support of the marketing management process; - mechanisms, means and tools of practical implementation of the consumer decision-making process.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области менеджмента. Целью преподавания дисциплины является углубленное изучение теоретических основ и конкретных методов организации маркетинговой деятельности предприятия Задачами изучения учебной дисциплины являются: -засвоення механизмов, средств и инструментов практической реализации процесса принятия решений потребителем; - овладение методами исследования рынка и анализа современных тенденций; - формирование умения разработки эффективных маркетинговых планов. В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен: знать: - содержание процессов и технологии маркетинга; - основы маркетингового планирования, его организации, и осуществления; - информационное обеспечение процесса управления маркетинговой деятельностью; - механизмы, средства и инструменты практической реализации процесса принятия решений потребителем.
Description: для 073 "Менеджмент" "Логістика" 2017 for 073 "Management" "Logistics" 2017 для 073 "Менеджмент" "Логистика"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52282
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Маркетинг_Індекс_НБ-6-073_16-2.1.11.pdfнавчальна програма300.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.