Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52384
Title: Сучасна методика визначення енерогоефективності будівлі з різними утеплювачами
Authors: Лапенко, Марія Олександрівна
Lapenko, Mariia
Keywords: енергоефективність будiвлi
огороджувальн конструкції
опір теплопередачі
теплопровiднiсть
тепловий потік
мікроклімат приміщень
energy efficiency of a building
building insulation
heat transfer resistance
thermal conductivity
heat flow
the microclimate of premises
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Лапенко М. О. Сучасна методика визначення енерогоефективності будівлі з різними утеплювачами / М. О. Лапенко // Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія. За заг. ред. д-ра іст. н. В. В. Карпова - Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2021. - С.479-503.
Abstract: Сучасна енергетика — це ключовий фактор економічної i соціально-полтичної стабiльностi будь-якого суспільства. Тому енергетика повинна бути ефективною, а це здійснюється сучасними технологiями i раціональним використанням теплової енергії. Найбільш ефективним шляхом поліпшення енергозабезпечення України є максимально можлива енергоощадність. Варто зауважити, що на одиницю внутршнього валового продукту ми витрачаемо енерги в 2-3 рази бльше, ніж у розвинутих країнах. Таким чином, дослідження опору теплопередачi огороджувальних конструкцій на основi використання сучасних науково-технічних засобiв з метою раціонального використання теплової енергії є актуальною задачею. Мета дослідження полягає в вивченні проблеми та визначенні енергоефективностi будiвлi за допомогою порiвняння теплопровiдностi зовншніх стін iз рiзних матерiалiв та з рiзними утеплювачами. Потреба в енергії, що постійно зростає, е однією з основних проблем, що стоять перед економiчним, промисловим, екологiчним, соціальним та академiчним розвитком людства. У звiтi за 2018 рік вiд Мiжнародного енергетичного агентства (IEA) було зазначено, що в тому році глобальне споживання енергії зросло майже вдвiчi порiвняно зi звичайним приростом з 2010-го року. Незалежно вiд способу життя та виду дiяльностi, люди все більше часу проводять усередині приміщень, тому заощадження енергії будiвель є досить гострою потребою. Вiдомо, що 1/3 усієї первинної енерги та 40 % енергетичних ресурів у всьому світи споживаеться так званим забудованим середовищем, всупереч загальної думці про те, що «люди використовують енерію, а не будiвлi». Тому споживання енергії в будинку за рахунок використання систем опалення, охолодження, вентиляції та штучного освтлення у поєднанні з поведнкою та звичками споживачiв енергії (мешканців будинку чи працівників офісу) значно впливає на загальні характеристики будiвель, що в цьому випадку можна назвати енергоефективтстю будiвлi.
The key factor of economic, social, and political stability of any society is modern strategies in the energy sector. Therefore, the energy sector must be effective which can be done by applying new technologies and efficient thermal energy use. In Ukraine, the most effective way to improve energy supply is a maximum energy-saving approach. Noteworthy, Ukrainians spend 2-3 times more energy per unit of gross domestic product, compared to developed countries. Hence, there is an urgent need to conduct research on heat transfer resistance in building insulation based on modern scientific and technical tools in order to use thermal energy efficiently. The research aim is to determine and measure the energy efficiency of the building by comparing the thermal conductivity of external walls of different materials and insulation types. The growing needfor energy has become one of the main challenges mankind should face in order to continue the economic, industrial, environmental, and social developments. In a 2018 report made by International Energy Agency (IEA), it was noted that global energy consumption had almost doubled in 2018 compared to normal growth since 2010. Regardless of their lifestyle, nowadays people spend considerably more time indoors, hence energy saving has become a pressing needfor everyone. It is known that 1/3 of all primary energy and 40 % of world energy resources are consumed by the so-called “built” environment. Therefore, energy consumption by means of heating, cooling, ventilation, artificial lighting systems combined with the habits of energy consumers (e.g. house residents or office workers) significantly affects the overall characteristics of the building, which in this case can be called energy efficiency.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52384
ISBN: 978-9934-26-063-6
Appears in Collections:Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі: колективна монографія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
479-503-Лапенко_М.pdfстаття976.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.