Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52466
Title: До 50-річчя заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів Національного авіаційного університету (1969-2019 рр.)
Other Titles: К 50-летию основания кафедры аэропортов факультета аэропортов Национального авиационного университета (1969-2019 гг.)
The 50-th anniversary of the airports department of airports faculty of the national aviation university (1969-2019)
Authors: Бєлятинський, А. О.
Першаков, Валерій Миколайович
Білеуш, А. І.
Пилипенко, О. І.
Белятынский, А. А.
Першаков, В. Н.
Билеуш, А. И.
Пилипенко, А. И.
Bieliatynskyi, Andrii
Pershakov, Valerii
Bileush, Anatolii
Pylypenko, Oleksandr
Keywords: 50 років заснування кафедри аеропортів
факультет аеропортів
колектив кафедри
50 лет основания кафедры аэропортов
випускники
Національний авіаційний уніаерситет
факультет аэропортов
коллектив кафедры
выпускники
Национальный авиационный университет
50th anniversary of foundation of airports department
airports faculty
staff of the department
the graduates
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бєлятинський, А. О. До 50-річчя заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів Національного авіаційного університету (1969-2019 рр.) / А. О. Бєлятинський, В. М. Першаков, А. І. Білеуш, О. І. Пилипенко // Проблеми розвитку міського середовища. - 2020. - Вип. 2. - С. 35-45.
Abstract: Стаття присвячена історії 50-річного заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів Національного авіаційного університету (1969-2019 рр). Приводяться відомості про перших деканів факультету аеропортів. З грудні 1969 року почала свою роботу профілююча та випускова кафедра аеропортів для підготовка фахівців за спеціальністю «Будівництво аеродромів», в організації якої велика заслуга належить першому завідувачу д.т.н., професору, інженеру-полковнику В.І. Блохіну. Під його керівництвом було підготовлено перший план факультету аеропортів, розроблені навчальні програми спеціальних дисциплін, створено колектив викладачів, видані перші навчальні посібники, створені технічні засоби навчання. За короткий термін на кафедрі були створені та обладнані навчальні лабораторії будматеріалів, інженерних мереж аеропортів, інженерної геодезії та аерогеодезії, інженерної геології, ґрунтознавства і механіки грунтів, кабінет вишукування і проектування аеропортів. Дипломне проектування на кафедрі велося по заявкам авіапідприємств. За 1972-1992 роки було захищено 786 дипломних проектів, (в тому числі 138 іноземними студентами), багато з них впроваджені у виробництво. Колектив кафедри аеропортів, (в статті приведено фото 1979 та 2010 років), а нині кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів в різні роки очолювали: доцент Бєлінський І.О. (1979-1999), доцент Таланов Г.П. (1999-2000), доцент Шинкарчук М.В. (2000-2001), професор Верюжський Ю.В. (2001-2002), професор Цихановський В.К. (2002-2008), професор Бєлятинський А.О. (2008-теперішній час). Наукову та навчальнометодичну діяльність на кафедрі здійснюють висококваліфіковані викладачі: 4 професори, 7 доцентів. Викладачі кафедри є авторами багатьох підручників, навчальних посібників, монографій та нормативних документів з проектування, експлуатації автодоріг та аеродромів. Крім того, кафедра тісно співпрацює з різноманітними навчальними, науководослідними, проектними та виробничими підприємствами України та зарубіжжя: УкрНДІПроектстальконструкція, Укравтодор, Міжнародні аеропорти Бориспіль та Київ, а також університети Литви, Латвії та Німеччини. Випускники НАУ працюють на підприємствах цивільної авіації України та численних країн Європи, Азії, Африки та Америки.
Статья посвящена истории 50-летнего основания кафедры аэропортов факультета аэропортов Национального авиационного университета (1969-2019 гг.). Приводятся сведенья про первых деканов факультета аэропортов. С декабря 1969 года начала свою работу профилированная и выпускающая кафедра аэропортов для подготовки специалистов по специальности «Строительство аэродромов», в организации которой большая заслуга принадлежит первому заведующему д.т.н., профессору, инженеру-полковнику В.И. Блохину. Под его руководством подготовлен первый план факультета аэропортов, разработаны учебные программы специальных дисциплин, создан коллектив преподавателей, изданы первые учебные пособия, созданы технические средства обучения. За короткое время на кафедре были созданы и оборудованы учебные лаборатории стройматериалов, инженерных сетей аэропортов, инженерной геодезии и аэрогеодезии, инженерной геологии, грунтоведения и механики грунтов, кабинет изыскания и проектирования аэропортов. Дипломное проектирование на кафедре проводилось по заявкам авиапредприятий. За 1972-1992 годы было защищено 786 дипломных проектов, большинство из них внедрено в производство. Коллектив кафедры аэропортов, (в статье приведено фото 1979 и 2010 годов), а сегодня кафедры реконструкции аэропортов и автодорог в разные годы возглавляли: доцент Белинский И.А. (1979-1999), доцент Таланов Г.П. (1999-2000), доцент Шинкарчук Н.В. (2000-2001), професор Верюжский Ю.В. (2001-2002), професор Цихановский В.К. (2002-2008), професор Белятинский А.А. (2008-настоящее время). Научную и учебнометодичную работу на кафедре выполняют высококвалифицированные преподаватели: 4 профессора, 6 доцентов. Преподаватели кафедры являются авторами многих учебников, учебных пособий, монографий и нормативных документов по проектированию, эксплуатации автодорог и аэродромов. Кроме того, кафедра тесно сотрудничает с различными учебными, проектными, научно-исследовательскими и производственными предприятиями Украины и зарубежья: Укравтодор, Международные аеропорты Борисполь и Киев, а также университеты Литвы, Латвии, Германии. Выпускники НАУ работают на предприятиях гражданской авиации Украины и многих стран Европы, Азии, Африки та Америки.
The article is devoted to the history of 50 years of foundation of the airport department of the faculty of airports of National Aviation University (1969-2019). The information about the first deans of the Airports Faculty is represented. Since December 1969, the airports department under the leadership of its first head, Doctor of Technical Sciences, Professor V.I. Blochin has begun its work as profile and graduation department for the training of specialists in the specialty "Construction of aerodromes". Under his leadership, the first curriculum of the Airports Faculty and the curricula of special disciplines were developed, the team of teachers was formed, the first manuals were published and technical means of training were created. Within a short period of time the department created and equipped training laboratories for building materials, engineering networks of airfields, engineering geodesy and aerogeodesy, engineering geology, soil science and soil mechanics, the study of research and design of airports. Graduate designing at the department was based on the assignments of airlines. During 1972-1992, 786 diploma projects (including 138 foreign students) were defended, many of which were put into real airfields operation. The staff of the airport department is represented by photo of 1979 and nowadays the department having a new name of airports and highways reconstruction is represented by photo of 2010. During all its history the department was headed by: associate professor Belinsky I.O. (1979-1999), associate professor Talanov G.P. (1999-2000), associate professor Shinkarchuk M.V. (2000-2001), professor Veryuzhsky Yu.V. (2001-2002), professor Tsikhanovsky V.K. (2002-2008), professor Bieliatynskyi A.O. (from 2008 to present day). Scientific and teaching activities at the department are performed by highly qualified teachers: 4 professors and 7 associate professors. The teachers of the department are the authors of many textbooks, manuals, monographs and normative documents on design as well as the operation of highways and airfields. In addition, the department cooperates closely with various educational, research, design, civil engineering and airlines enterprises of Ukraine and abroad: UkrNDIProektStalonstruktsiya, Ukravtodor, Boryspil and Kyiv International Airports, as well as universities of Lithuania, Latvia and Germany. NAU graduates work at airlines in Ukraine and numerous countries in Europe, Asia, Africa and America
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52466
ISBN: 978-617-7890-20-0
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prms_2020_2_5 (1).pdfстаття599.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.