Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54558
Title: Проєктування та будівництво аеродромних комплексів
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Гуртіна, Лілія Григорівна
Дубик, Олександр Миколайович
Карпов, Віктор Васильович
Краюшкіна, Катерина Вікторівна
Кушнір, Олександр Сергійович
Лапенко, Олександр Іванович
Павленко, Микола Васильович
Родченко, Олександр Васильович
Скребнєва, Світлана Миколаївна
Скрипченко, Олександра В.
Степанчук, Олександр Васильович
Тімкіна, Світлана Юріївна
Химерик, Тетяна Юріївна
Черевко, Людмила Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Карпов Виктор Васильевич
Karpov V.
Keywords: аеродром
аеродромний комплекс
проєктування
будівництво
науково-технічний супровід
Issue Date: Apr-2022
Publisher: Олді+
Citation: Проєктування та будівництво аеродромних комплексів : монографія / Г. М. Агєєва, Л. Г. Гуртіна, О. М. Дубік та ін.; за заг. ред. В. В. Карпова. - Херсон : Олді+, 2022. - 336 с.
Abstract: У монографії викладено теоретичні та практичні основи проєктування, будівництва аеродромних комплексів, а також науково-технічного супроводу цих робіт. Наводяться приклади складних науково-технічних задач розвитку аеродромів Києва, Одеси та Вінниці, вирішених науково-педагогічним персоналом факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету. Для наукових та інженерно-технічних працівників, зайнятих проєктуванням і будівництвом аеродромів, а також для викладачів і здобувачів вищої освіти спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій».
Description: 1. Агеева Г. Н. Анализ эксплуатационной пригодности объектов рекон- струкции аэродромов Украины / Г. Н. Агеева // 21th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT, 4 May 2018, Vilnius, Lithuania. – Pp. 80–84. – URL: http://jmk.transportas.vgtu.lt/index.php/tran2017/ tran2018/paper/viewFile/186/194 2. Агєєва Г. М. Моніторинг реконструкції жорстких аеродромних покриттів / Г. М. Агєєва, Л. І. Крівельов // Proceedings of the National Aviation University = Національного авіаційного університету. – 1998. – № 1. – С. 397–402. DOI: https://doi.org/10.18372/2306-1472.1.11002 3. Агєєва Г. М. Натурні дослідження розрахункових параметрів ґрун- тових основ аеродромних покриттів / Г. М. Агєєва // Современные проблемы строительства. – 2010. – № 13. – С. 103–108. 4. Агєєва Г. М. Науковий супровід будівництва та рекон- струкції аеродромів / Г. М. Агєєва // Современные проблемы строительства. – 2009. – № 7 (12). – С. 28–32. 5. Агєєва Г. М. Особливості підсилення аеродромних покриттів за результатами експериментального оцінювання експлуатаційної придатності / Г. М. Агєєва // Вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – Вип. № 742. – С. 4–11. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9580 6. Агєєва Г. М. Проблеми відновлення будівництва масштабних інфра- структурних споруд після довготривалої перерви / Г. М. Агєєва, К. П. Кафієв // Вісник Придніпровської державної академії будів- ництва та архітектури. – 2020. – № 3 (264–265). – С. 10–21. – DOI: http://dx.doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.10.6 7. Агєєва Г. М. Розв’язання містобудівних проблем аеропортобуду- вання: освітній акцент // European ways of the development of modern engineering research : Collective monograph. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – С. 1–25. 8. Агеева Г. Н. Особенности оценки эксплуатационной пригодности бетонных покрытий аэродромов методом ACN-PCN / Г. Н. Агеева // Будівельні конструкції. – 2003. – Вип. 58. – С. 295–300. 9. Агеева Г. Н. Развитие аэропортов: интеграция в региональные системы транспортных перевозок / Г. Н. Агеева // Теория современ- ного города: прошлое, настоящее, будущее : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участ. (18–20 мая 2016 г.) / под ред. Е. Ю. Витюк, И. Г. Лежавы, Ю. С. Янковской [и др.]. – Екатеринбург : Архитектон, 2016. – С. 129–131. 10. Агеева Г. Н. Численное моделирование изгиба жестких аэро- дромных покрытий / Г. Н. Агеева // Промислове буд-во та інженерні споруди. – 2011. – № 1. – С. 19–25. 11. Агеева Г. Н. Экспериментально-теоретические исследования двух- слойных аэродромных покрытий и рекомендации по их проєк- тированию / Г. Н. Агеева // Современные проблемы строитель- ства. – 2004. – № 2 (7). – Донецк : Донецкий ПромстройНИИпроєкт, 2004. – С. 152–155. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38163 12. Агеева Г. Развитие инфраструктуры аэропортов и его влияние на разме- щение объектов обслуживания воздушного движения / Г. Агеева, А. Волкова, А. Захарченко // Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT, 12 May 2017, Vilnius, Lithuania. – Рp. 69–73. URL: http://jmk.transportas.vgtu.lt/index.php/tran2017/tran2017/paper/ view/116 13. Аэродромы гражданской авиации / [В. И. Блохин, И. А. Белинский, И. В. Циприанович, А. И. Билеуш]. – М. : Воздуш. транс., 1996. – 400 с. 14. Аэродромные покрытия. Современный взгляд / [В. А. Кульчицкий, В. А. Макагонов, Н. Б. Васильев и др.]. – М. : Физико-математическая литература, 2002. – 528 с. 15. Барабаш М. С. Нелінійна будівельна механіка з ПК ЛІРА-САПР / М. С. Барабаш, М. М. Сорока, М. Г. Сур’янінов : монографія. – Одеса : Екологія, 2018. – 248 с. 16. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови: ДСТУ 4044-2001. – К. : Держстандарт України, 2001. – 32 с. 17. Васильев Н. Б. Воздействие опоры сверхтяжёлого самолёта А-380 на жёсткие покрытия аэродромов / Н. Б. Васильев // Аэропорты. Прогрессивные технологии. – 2003. – № 4. – С. 7–9. 18. ВСН 1.02.01-85. Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолетных станций граж- данской авиации / Министерство гражданской авиации. – М. : МГА, 1986. – 35 с. 19. Глушков Г. И. Повышение научно-технического уровня проєкти- рования покрытий аэродромов / Г. И. Глушков // Сборник научных трудов МАДИ (ТУ). Проєктирование и расчёт прочности конструкций и сооружений аэропортов. – 1999. – С. 12–18. 20. ДБН А.2.2-3:2014. «Склад та зміст проєктної документації на будів- ництво» / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – Київ : Мінрегіон України, 2014. – 40 с. 21. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо- дарства України. – Київ : Мінрегіон України, 2019. – 177 с. 22. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій будинків і споруд від шуму / Міністерство регіонального розвитку, будівництвата житлово-комунального господарства України. – Київ : Мінрегіон України, 2014. – 74 с. 23. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина 1. Проєктування. Частина 2. Будівництво / Міністерство регіонального розвитку, будів- ництва та житлово-комунального господарства України. – Київ : Мінрегіон України, 2015 – 103 с. 24. ДБН В.2.2-24:2009. Проєктування висотних житлових та громад- ських будівель / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – Київ : МінрегіонбудУкраїни, 2009. – 103 с. 25. ДБН В.2.5.75-2013. Каналізації. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – Київ : Мінрегіон України, 2013. – 217 с. 26. ДБН А.2.2-1-2003. Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навко- лишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підпри- ємств, будинків і споруд. 27. Державна служба України. Наказ від 07.08.2019 № 1017 «Про затвер- дження Авіаційних правил України «Правила охорони повітряних суден та інших важливих об’єктів цивільної авіації, забезпечення конт- ролю доступу до них». 28. Дмитрієв М. М. Визначення крайових умов на поверхні аеродром- ного покриття для постановки завдання моделювання його теплового поля / М. М. Дмитрієв, О. М. Папченко, О. Б. Деркачов, І. А. Рутков- ська // Вісник НАУ. – 2008. – № 1. – С. 161–164. 29. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови насе- лених пунктів / Міністерство охорони здоров’я України. – Київ, 1996 р. 30. ДСТУ 3228-95. Аеродроми цивільні. Терміни та визначення. – Київ : Держстандарт України, 1996. 31. ДСТУ-Н В.1.1-27-2010. Будівельна кліматологія / Міністерство регі- онального розвитку та будівництва України. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – 122 с. 32. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Проєктування та монтаж мереж водопоста- чання та каналізації з пластикових труб / Міністерство регіональ- ного розвитку та будівництва України. – Київ : Мінрегіон України, 2009. – 44 с. 33. ДСТУ Б А.2.4.4-2009. Основні вимоги до проєктної та робочої доку- ментації / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – Київ : МінрегіонбудУкраїни, 2009. – 50 с. 34. ДСТУ Б В.2.6-135:2010. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови (ГОСТ 25912.0-91, MOD). 35. ДСТУ Б В.2.6-136:2010. Плити залізобетонні попередньо напру- жені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція (ГОСТ 25912.1-91, MOD). 36. ДСТУ Б В.2.6-137:2010. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція (ГОСТ 25912.2-91, MOD). 37. ДСТУ Б В.2.6-138:2010. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція (ГОСТ 25912.3-91, MOD). 38. ДСТУ В.2.6-156: 2011. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – Київ : Мінрегіон України, 2011. – 172 с. 39. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі / Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ : Держкоммістобуду- вання України, 1997. – 67 с. 40. ДСТУ Б В.2.7-96-2000. Суміші бетонні. Технічні умови / Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. – Київ, 2000. – 20 с. 41. ДСТУ Б В.2.7-176:2008. (EN 206-1:2000, NEQ). Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови / Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – 109 с. 42. ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань. – Київ, 2017. – 75 с. (Інформація та документація). 43. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Визначення класу наслідків (відповідаль- ності) та категорії складності об’єктів будівництва. 44. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 50). 45. Інженерні основи аеропортобудування : навч. посібник [Лапенко О. І., Родченко О. В., Скребнєва С. М. та ін.] – K. : НАУ, 2017. – 316 с. 46. Коренев Б. Г. Расчет плит на упругом основании / Коренев Б. Г. – М. : Госстройиздат, 1962. – 356 с. 47. Лапенко О. І. Зігнуті та стиснуті сталезалізобетонні конструкції для застосування на об’єктах аеропортів / О. І. Лапенко, О. В. Шевченко, В. В. Гораль, К. Е. Тяжлова // АВІА-2015: XII міжнародна науково-технічна конференція, 28–29 квітня 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – С. 22.41–22.44. 48. Лапенко О. І. Сучасні клейові суміші на основі епоксидних матеріалів, що використовуються при підсиленні конструкцій елементів споруд / О. І. Лапенко, П. С. Білокуров, О. В. Шевченко // Проблеми розвитку міського середовища : зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 2. – С. 59–68. 49. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Аэро- дромы. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации. Т. I. Проєктирование и эксплуатация аэродромов. – 5-е изд. (AN 14-1). – Монреаль : ICAO, 2009. 50. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 18.04.2016 № 93 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону України від 20.09.2016 № 256). 51. Наставление по аэродромной службе в гражданской авиации СССР (НАС ГА – 86) / Москва : Воздушный транспорт, 1987. – 287 с. 52. Повітряний кодекс України: відповідає офіційному тексту / Верховна рада України. – Київ, 2021. – 108 с. 53. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808. Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену еколо- гічну небезпеку. 54. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации. Аэродромы. Том 1. Проєктирование и эксплуатация аэродромов / Международная организация гражданской авиации. – Издание восьмое, июль 2018 года. – 383 с. 55. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации. Аэродромы. Том II. Вертодромы. Издание пятое, июль 2020 года. 56. Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. Охрана окружающей среды. Том I. Авиационный шум. Издание восьмое, июль 2017 года. 57. Приложение 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. Охрана окружающей среды. Том II. Эмиссия авиационных двигателей. Издание четвертое, июль 2017 года. 58. Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации. Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Издание одиннадцатое, март 2020 года. 59. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеро- портів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126. Офіційний вісник України. 2016. № 18. С. 404. 60. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. С. 533. 61. Питання використання приаеродромної території : Постанова Кабі- нету міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1427. Урядовий кур’єр від 05.01.2022. № 1. 62. Проєктування аеропортів : підручник / [М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, М. О. Папченко та ін.]. – Київ : НТУ, 2010. – 248 с. 63. Родченко О. В. Теоретичні та практичні підходи до вдосконалення методики розрахунку плитних конструкцій будівель та споруд аеро- портів / О. В. Родченко // Перспективні напрямки проєктування житлових та громадських будівель : зб. наук. праць. – К. : КиївЗНДІЕП, 2006. – С. 180–184. 64. Родченко О. В. Дослідження впливу опор надважких літаків на жорсткі покриття аеродромів / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2007. – № 3. – С. 25–28. 65. Родченко О. В. Вдосконалення методики розрахунку жорстких покриттів аеродромів у діючих нормах проєктування / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2007. – № 8. – С. 31–36. 66. Родченко О. В. Вплив сучасних та перспективних літаків на двошарові та одношарові жорсткі покриття аеродромів / О. В. Родченко // Будів- ництво України. – 2007. – № 9. – С. 36–40. 67. Родченко О. В. Уточнення коефіцієнта динамічності при впливі надважких літаків / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2007. – № 10. – С. 32–35. 68. Родченко О. В. Розрахунок двошарових жорстких аеродромних покриттів із використанням коефіцієнта накопичення руйнувань / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2008. – № 5. – С. 40–47. 69. Родченко О. В. Розрахунок двошарових жорстких аеродромних покриттів за допомогою програмного комплексу «ЛИРА» / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2008. – № 9. – С. 37–41. 70. Родченко О. В. Вдосконалення проєктування жорстких покриттів аеродромів при дії надважких навантажень / Родченко О. В. // Матеріали IХ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2009». – 2009. – Т. 3. – С. 16.19–16.22. 71. Родченко О. В. Удосконалення проєктування жорстких аеро- дромних покриттів з урахуванням впливу температури та зміни коефіцієнту постелі впродовж року / Родченко О. В. // Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аеропорти – вікно в майбутнє». – 2010. – С. 12. 72. Родченко О. В. Вдосконалення проєктування жорстких аеро- дромих покриттів на дію навантажень від опор літаків типу А380 / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2010. – № 5. – С. 40–43. 73. Родченко О. В. Удосконалення проєктування жорстких аеро- дромних покриттів з урахуванням зміни температури впродовж року / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2011. – № 1. – С. 40–43. 74. Родченко О. В. Удосконалення проєктування жорстких аеродромних покриттів при дії навантаження від опори літака по краю плити / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2011. – № 2. – С. 45–48. 75. Родченко О. В. Теоретичні основи проєктування жорстких аеродромних покриттів з урахуванням зміни температури впро- довж року / О. В. Родченко // АВІА-2011: Х міжнар. наук.-техн. конф., 19–21 квітня 2011 р. : тези доп. – К., 2011. – Т. 3. – С. 24.31–24.34. 76. Родченко О. В. Особливості дії основних опор літаків А380-800 та В747-8 на двошарові жорсткі аеродромні покриття / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2011. – № 6. – С. 12–14. 77. Родченко О. В. Основи використання паралельних обчислень при проєктуванні жорстких аеродромних покриттів / Родченко О. В., Дорошенко Ю. О., Верюжський Ю. В. // Вісник Інженерної академії України. – 2012. – № 1. – С. 22–26. 78. Родченко О. В. Паралельні обчислення в розрахунках жорстких аеро- дромних покриттів / Родченко О. В., Мединська М. В. // Політ 2012: ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 4–6 квітня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 31. 79. Родченко О. В. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку міжнародного аеропорту / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2012. – № 5. – С. 36–40. 80. Родченко О. В. Особливості розробки стратегії розвитку міжнарод- ного аеропорту / О. В. Родченко // АВІА-2013: ХІ міжнар. наук.-техн. конф., 21–23 травня 2013 р. : тези доп. – К., 2013. 81. Родченко О. В. Теоретичні основи проєктування жорстких аеро- дромних покриттів з урахуванням зміни температури впродовж року / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2013. – № 5. – С. 6–12. 82. Родченко О. В. Комп’ютерні технології числового моделювання жорстких аеродромних покриттів / О. В. Родченко // Міське середо- вище – ХХІ сторіччя – Архітектура. Будівництво. Дизайн: І Міжна- родний науково-практичний конгрес, 10–14 лютого 2014 р. : тези доп. – К., 2014. – С. 179–180. 83. Родченко О. В. Удосконалення методики визначення класифікаційного числа жорсткого аеродромного покриття / О. В. Родченко // Будів- ництво України. – 2014. – № 2. – С. 32–38. 84. Родченко О. В. Особливості проєктування жорстких аеродромних покриттів в комп’ютерній програмі «Аеродром 380» / О. В. Родченко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2015. – № 1. – С. 9–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2015_1_3 85. Родченко О. В. Інформаційні технології проєктування жорстких аеродромних покриттів / О. В. Родченко // АВІА-2015: ХІІ міжнар. наук.-техн. конф., 28–29 квітня 2015 р. : тези доп. – К., 2015. – С. 22.45–22.48. 86. Родченко О. В. Удосконалення методу визначення несучої здат- ності жорстких аеродромних покриттів / О. В. Родченко // АВІА-2017: ХІІІ міжнар. наук.-техн. конф., 19–21 квітня 2017 р. : тези доп. – К., 2017. – С. 23.16–23.20. 87. Родченко О. В. Finite element modelling of airfield concrete pavement / Родченко О. В., Башинський О. В. // 20th Conference of Young Scientists of Lithuania “Science – Lithuania’s Future. TRANSPORT”, 12 May 2017: Proceedings. – Vilnius, 2017. – Р. 19–23. 88. Родченко О. В. Удосконалення методу визначення несучої здатності двошарових монолітних цементобетонних аеродромних покриттів / О. В. Родченко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2017. – № 4. – С. 20–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pbis_2017_4_6 89. Родченко О. В. Airfield rigid pavement thickness design accounting for top-down cracking / О. В. Родченко // 21th Conference of Young Scientists of Lithuania “Science – Lithuania’s Future. TRANSPORT”, 4 May 2018: Proceedings. – Vilnius, 2018. 90. Родченко О. В. Комп’ютерні технології проєктування двошарових жорстких аеродромних покриттів / О. В. Родченко // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2020. – № 2. – С. 19–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2020_2_6 91. Родченко О. В. Sensitivity quantification of airport concrete pavement stress responses under impact of Airbus 321NEO / О. В. Родченко // АВІА-2021: ХV міжнар. наук.-техн. конф., 20–22 квітня 2021 р. : матеріали. – К., 2021. – С. 20.6–20.10. 92. Родченко О. В. Удосконалення проєктування двошарових моно- літних цементобетонних аеродромних покриттів з урахуванням зміни температури впродовж доби та року / О. В. Родченко // Промис- лове будівництво та інженерні споруди : науково-виробничий журнал. – 2021. – № 3. – С. 42–47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pbis_2021_3_7 93. Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів України 2020 (Серти- фікаційні вимоги 2020), встановлені наказом № 1346 Державної авіа- ційної служби України від 22.09.2020 року. 94. СНиП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласо- вания и утверждения проєктно-сметной документации на строитель- ство предприятий, зданий и сооружений / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР). – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 40 с. 95. СНиП2.05.08.85. Аэродромы / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 59 с. 96. СНиП 3.06.06-88. Аэродромы / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 112 с. 97. СН 457-74. Нормы отвода для земель аэропортов / Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР). – М. : Стройиздат, 1976. 98. Степушин А. П. Совершенствование методов расчёта, конструиро- вания и технологии строительства жёстких аэродромных одежд под сверхтяжёлые нагрузки от воздушных судов / А. П. Степушин // Аэро- порт. Партнёр. – 2004. – № 1. – С. 24–25. 99. Толбатов Ю. А. Загальна теорія статистики засобами Exsel / Толбатов Ю. А. – К. : Четверта хвиля, 1999. – 224 с. 100. ІАТА. Справочное руководство по вопросам развития аэропортов, 1995. 101. А. с. Україна. Комп’ютерна програма «Аеродром 380» / Родченко О. В. (Україна). – № 57948; дата реєстр. 30.12.14. 102. A380. Airplane Characteristics For Airport Planning. – Airbus S. A. S., France, 2019. – 327 p. 103. A380 Pavement Experimental Programme / Rigid Phase [Елек- тронний ресурс] / C. Fabre, J. M. Balay, A. Mazars // 2004 FAA Worldwide Airport Technology Transfer Conference. Atlantic City, New Jersey, April, 2004. – Atlantic City, 2004. – 21 p. – Режим доступу: http://www.airporttech.tc.faa.gov/naptf/att07/2004%20Track%20P.pdf/ P04041.pdf 104. Advanced Pavement Design: Finite Element Modelling for Rigid Pavement Joints, Report II – Model Development, Report No. DOT/FAA/AR-97/7, FAA [Електронний ресурс] / Machael I. Hammons. – Washington : Federal Aviation Administration, 1998. – 180 р. – Режим доступу: http:// www.tc.faa.gov/its/worldpac/techrpt/ar9870.pdf 105. Advisory Circular 150/5320-6G. Airport Pavement Design and Evaluation [Електронний ресурс], US Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 2021. – 195 p. – Режим доступу: https://www.faa.gov/ documentLibrary/media/Advisory_Circular/150-5320-6G-Pavement- Design.pdf 106. Agieieva G. M., Tymoshenko М. М., Bzhezovska N. V. Planing organization of macro environment of the airports // AVIA-2019: Proceedings of the Fourteenth International Conference of Science and Technology. – National Aviation University. – Kyiv, 2019. – P. 21.1–21.5. URL: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2019/paper/ view/5859/4726 107. Doc 4444. Правила аэронавигационного обслуживания. Органи- зация воздушного движения (PANS-АТМ). Издание шестнадцатое, 2016. 108. Doc 8168. Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов (PANS-OPS). Том I. Правила производства полетов. Издание шестое, 2018. 109. Doc 8168. Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов (PANS-OPS). Том II. Построение схем визу- альных полетов и полетов по приборам. Издание седьмое, 2020. 110. Doc 8973. Руководство по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Том III. Безопасность аэропорта. Требования в отношении организации, программ и проєк- тирования. Издание седьмое, 2009 год. 111. Doc 8973. Руководство по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Том III. Управление кризисной ситуацией и ответные действия в связи с актами незакон- ного вмешательства. Издание седьмое, 2008 год. 112. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 1. Спасание и борьба с пожаром. Четвертое издание, 2015 год. 113. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 2. Состояние поверхности покрытия. Четвертое издание, 2002 год. 114. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 3. Предотвращение опасного присутствия птиц и диких животных. Издание пятое, 2020 год. 115. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 5. Удаление воздушных судов, потерявших способность двигаться. Четвертое издание, 2009 год. 116. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 6. Контроли- рование препятствий. Второе издание, 1983 год. 117. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 7. Плани- рование мероприятий на случай аварийной обстановки в аэропорту. Второе издание, 1991 год. 118. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 8. Эксплуата- ционные службы аэропорта. Первое издание, 1983 год. 119. Doc 9137. Руководство по аэропортовым службам. Часть 9. Практика технического обслуживания аэропортов. Первое издание, 1984 год. 120. Doc 9157. Руководство по проєктированию аэродромов. Часть 1. Взлетно-посадочные полосы. Издание третье, 2006 год. 121. Doc 9157. Руководство по проєктированию аэродромов. Часть 2. Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания. Издание пятое, 2020 год. 122. Doc 9157-AN/90I. Руководство по проєктированию аэродромов. Часть 3. Покрытия / Международная организация гражданской авиации, 1983. – 346 с. 123. Doc 9157. Руководство по проєктированию аэродромов. Часть 4. Визу- альные средства. Издание четвертое, 2004 год. 124. Doc 9157. Руководство по проєктированию аэродромов. Часть 5. Элек- трические системы. Издание второе, 2017. 125. Doc 9157. Руководство по проєктированию аэродромов. Часть 6. Ломкость. Издание первое, 2006 год. 126. Doc 9184. Руководство по проєктированию аэропортов. Часть 1. Гене- ральное планирование. Второе издание, 1987 год. 127. Doc 9184. Руководство по проєктированию аэропортов. Часть 2. Землепользование и экологический менеджмент. Издание четвертое, 2018. 128. Doc 9184. Руководство по проєктированию аэропортов. Часть 3. Инструктивный материал по консультативному и строительному обслуживанию. Первое издание, 1983 год. 129. Doc 9261. Руководство по вертодромам. Издание четвертое, 2020. 130. Doc 9365. Руководство по всепогодным полетам. Издание четвертое, 2017. 131. Doc 9426. Руководство по планированию обслуживания воздушного движения. 132. Doc 9476. Руководство по системам управления наземным движением и контролем за ним. 133. Doc 9640. Руководство по противообледенительной защите воздушных судов на земле. Издание третье, 2018. 134. Doc 9643. Руководство по одновременному использованию парал- лельных или почти параллельных оборудованных ВПП (SOIR). Издание второе, 2020. 135. Doc 9829. Инструктивный материал по сбалансированному подходу к управлению авиационным шумом. Издание второе, 2008. 136. Doc 9870. Руководство по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП, 2007. 137. Doc 9981. Правила аэронавигационного обслуживания (PANS). Аэро- дромы. Издание третье, 2020. 138. Rodchenko O. V. A380 Main Landing Gears Impact on Airfield Two-Layer Rigid Pavements / Rodchenko O. V. // Матеріали І Міжна- родної науково-практичної конференції «Аеропорти – вікно в майбутнє». – 2009. – С. 19. 139. Rodchenko O. V. Computer technologies of finite element modeling of airfield rigid pavement / O. V. Rodchenko // 15th Conference of Young Scientists of Lithuania “Science – Lithuania’s Future. TRANSPORT”, 8 May 2013. – Vilnius, 2013. 140. Rodchenko O. V. Improvement of the two-layer airfield rigid pavement design / O. V. Rodchenko // 17th Conference of Young Scientists of Lithuania “Science – Lithuania’s Future. TRANSPORT”, 8 May 2014. – Vilnius, 2014. 141. Rodchenko O. V. Improvement of concrete airfield pavement design // “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World Congress, September 23–25, 2014: proceedings. – Kyiv, 2014. – Volume 3. – P. 10.1–10.5. 142. Rodchenko O. V. Finite Element Modeling of Concrete Airfield Pavement / O. V. Rodchenko // “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Seventh World Congress, September 19–21, 2016: Proceedings. – Kyiv, 2016. – P. 10.1.1–10.1.4. 143. Rodchenko O. V. Finite element modelling of airfield concrete pavement / O. V. Rodchenko // Transport Engineering and Management: the 20th Conference of Junior Researches “Science – Future of Lithuania”, May 12, 2017: Proceedings. – Vilnius, 2017. – Р. 19–23. 144. Rodchenko O. “Computer Technologies for Concrete Airfield Pavement Design”. Aviation, Vol. 21, no. 3, Mar. 2018, pp. 111-7, doi: 10.3846/16487788.2017.1379439 145. Rodchenko O. V. Airfield rigid pavement thickness design accounting for top-down cracking / O. V. Rodchenko // Transport Engineering and Management: the 21th Conference of Junior Researches “Science – Future of Lithuania”, May 4, 2018: Proceedings. – Vilnius, 2018. – Р. 19–22. 146. Rodchenko O. V. Sensitivity quantification of airfield rigid pavement stress responses using “Aerodrom 380” program / O. V. Rodchenko// The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, October 10–12, 2018: Proceedings. – Kyiv, 2018. – P. 14.37–14.41. 147. Rodchenko O. V. Sensitivity quantification of airfield rigid pavement stress responses / O. V. Rodchenko// Transport Engineering and Management: the 22th Conference of Junior Researches “Science – Future of Lithuania”, 22–23 November, 2019: Proceedings. – Vilnius, 2019. – Р. 6–9. 148. Westergaard H. M. Stresses in Concrete Pavements Computed by Theoretical Analysis / H. M. Westergaard // Public Roads. – 1926. – Vol. 7, No. 2. – Р. 25–35. 149. Westergaard H. M. Stresses in Concrete Runways of Airports / H. M. Westergaard // Proceedings, Highway Research Board, National Research Council. – 1939. – Vol. 19. – P. 199–200. 150. Westergaard H. M. New Formulas for Stresses in Concrete Pavements of Airfields / H. M. Westergaard // Transactions, American Society of Civil Engineers. – 1948. – Vol. 113. – P. 425–439. 151. Westergaard H. M. Analysis of Stresses in Concrete Pavements due to Variations of Temperature / H. M. Westergaard // Proceedings. Highway Research Board, Washington, D. C. – 1927. – Vol. 6. – Р. 201–215
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54558
ISBN: 978-966-289-620-6
Appears in Collections:Проєктування та будівництво аеродромних комплексівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.