Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55688
Title: Globalne wyzwania w zarzadzaniu transportem lotniczim
Other Titles: Глобальні виклики в управлінні повітряним транспортом
Authors: Kharchenko, Volodymyr
Bugayko, Dmytro
Paweska, Marcin
Харченко, Володимир
Бугайко, Дмитро
Павеска, Марчін
Keywords: zarządzanie lotami
bezpieczeństwo lotu
efektywność
zrównoważony rozwój
управління польотами
безпека польотів
ефективність
сталий розвиток
Issue Date: 2022
Publisher: Wroclawskie Wydawnitstwo Oswitatowe
Citation: Kharchenko V., Bugayko D., Paweska M. Globalne wyzwania w zarzadzaniu transportem lotniczim: monograph. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnitstwo Oswitatowe, 2022. 364 s.
Abstract: Rozwój ludzkości oznacza ciągłe pokonywanie problemów i wyzwań. Te, z którymi mierzymy się dziś, dotyczą zróżnicowanych dziedzin i aspektów życia. Największe współczesne światowe wyzwania wiążą się ściśle z rozwojem technologii, a ich przezwyciężanie wymaga określonych zmian w nauce i kształceniu, czyli doskonalenia metod zdobywania nowej wiedzy. Naszym zdaniem bardzo wiele zależy od rozwoju takich systemów socjotechnicznych, jak transport i przemysł lotniczy, energetyka jądrowa czy przemysł chemiczny. Chcąc sprostać wyzwaniom w przyszłości, będziemy musieli stale rozwijać dziedziny nauki koncentrujące się na perspektywach światowej gospodarki i technologii. Równocześnie konieczne będzie właściwe kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, ekspertów, specjalistów i menedżerów, zapewniające odpowiedni poziom wiedzy i konkurencyjności. Transport lotniczy jest jednym z kluczowych elementów współczesnej gospodarki. Bez względu na to, czy mówimy o pasażerach, czy towarach, możliwość szybkiego i bezpiecznego transportu cennych zasobów na duże odległości poprawia jakość i standard życia ludzi na całym świecie. Najważniejsze cechy transportu lotniczego to bardzo duża szybkość, wysoki poziom niezawodności, wysoki koszt oraz średnia elastyczność. Innym ważnym aspektem podróży lotniczych jest stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Wynika to nie tylko z faktu, że same samoloty jako maszyny stają coraz bezpieczniejsze, ale także z danych pokazujących, iż transport lotniczy to najbezpieczniejsza forma podróżowania. Wszystkie inne codzienne rodzaje transportu, od poruszania się na piechotę po jazdę samochodem, są ciągle znacznie bardziej ryzykowne.
Розвиток людства означає постійне подолання проблем і викликів. Ті, з якими ми стикаємося сьогодні, стосуються різних сфер і аспектів життя. Найбільші сучасні глобальні виклики тісно пов’язані з розвитком технологій, і їх подолання потребує конкретних змін у науці та освіті, тобто вдосконалення методів отримання нових знань. На нашу думку, багато залежить від розвитку таких систем соціальної інженерії, як транспортна та авіаційна промисловість, атомна енергетика та хімічна промисловість. Щоб відповісти на виклики майбутнього, нам доведеться постійно розвивати галузі науки, орієнтуючись на перспективи глобальної економіки та технологій. Водночас необхідно буде належним чином готувати наступні покоління вчених, експертів, спеціалістів та керівників, забезпечуючи належний рівень знань та конкурентоспроможності. Повітряний транспорт є одним із ключових елементів сучасної економіки. Незалежно від того, чи йдеться ми про пасажирів чи вантажів, можливість швидко та безпечно транспортувати цінні ресурси на великі відстані покращує якість та рівень життя людей у ​​всьому світі. Найважливішими ознаками повітряного транспорту є дуже висока швидкість, високий рівень надійності, висока вартість і середня гнучкість. Ще одним важливим аспектом авіаперевезень є відносно високий рівень безпеки. Це пов’язано не тільки з тим, що самі літаки як машини стають все безпечнішими, а й з даними, які показують, що повітряний транспорт є найбезпечнішим видом подорожі. Всі інші щоденні види транспорту, від пішки до водіння, все ж набагато більш ризиковані.
Description: 1. Kharchenko V., Bugayko D., Foriash M. New Technologies in the Global AeroSpace Engineering Education. Logistics and Transport - Wroclaw: Mi^dzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu. - 2014. - №4 (24). - s. 37 - 44. 2. Peter Jacobs. 12 Reasons Why Flying Is The Safest Way To Travel. Dost^pne na: <http://www.businessinsider.com/flying-is-still-the-safest-way-to-travel-2013-7?op=1>. 3. ICAO Strategic Objectives 2014-2016. Dost^pne na: <http://www.icao.int/about- icao/pages/strategic-objectives.aspx>. 4. Kharchenko V., Bugayko D., Bo W.. Fundamentals of Safety and Efficiency of the Next Generation Unmanned Aircraft Systems. Protokoly szostego swiatowego kongresu «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Aviation and Space Technologies», 23-25 wrzesnia 2014, Kijow/ NAU. - Kijow, 2014. - t. 2. - s. 2.29-2.35. 5. Safety Management Manual (SMM): ICAO, Doc 9859 AN/460 (wydanie trzcie) - Montreal: ICAO, 2013. - 251 s. 6. ICAO Safety Report (Wydanie 2014). - Montreal: ICAO, 2014. - 35 s. 7. Bugayko D., Kulyk M., Ilienko O., Safety of Aviation in Global Context of the World Air Transport Development Proceedings of the NAU. - K.: NAU, 2013. - №3. - P. 112-117. 8. FAA Aerospace Forecast Fiscal Years 2015-2035 (OK 15-0814). Dost^pne na: http://<www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/apl/aviation_forecasts/aerospace_fore casts/2015-2035/media/FAA_Aerospace_Forecasts_FY_2015- 2035.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua>. 9. Outlook for Air Transport to the Year 2025: ICAO, CIR 313/ AT 134 - Montreal: ICAO, 2007. - 57 s. 10. Airbus Global Market Forecast 2012 - 2031, Airbus 2012. Dost^pne na: <http://www.airbus.com/company/market/forecast/%3FeID%3Ddam_frontend_push%26docID% 3D26347+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua>. 11. ICAO Safety Report (Wydanie 2013) - Montreal: ICAO, 2013. - 28 s. 12. 37th ICAO Assembly - Declaration on Aviation Security. Dost^pne na: <http://www.icao.int/Security/Documents/Bahrain/ICAO%20Declaration%20on%20Aviation%20 Security.pdf.>. 13. IATA Security Management Systems (SEMS) for Air Transport Operators (Executive Summary, March 2011). Dost^pne na: <http://www.iata.org/whatwedo/security/Documents/SeMS_ExSumm_March2011.pdf+&cd=1&h l=ru&ct=clnk&gl=ua>. 14. A. Wald, Sequential Analysis, John Wiley & Sons, Inc, Nowy Jork, 1947. 15. Global aviation safety plan. - Montreal, Kanada. - czerwiec 2009. - 23 s. 16. Reva A.N. Human factor and flight safety: (Research of proactive influence) : monografia / A.N. Reva, K.M. Tymishev, A.A. Bekmuhmambetov; opieka naukowa A.N. Reva, K.M. Tymishev. - Alamty, 2006. - 242 s. 17. Kharchenko V.P. Solution taking by air-navigation system operator: monografia / V.P. Kharchenko, T.F. Shmeluova, Y.V. Skirda. - Kirovograd: KFA NAU, 2012. - 292 s. 18. ICAO: Safety Management Manual (SMM): Doc. ICAO 9859 - AN / 474. - Montreal, Kanada, 2009. 19. Fomenko Y.M. Risk triangle in system analysis of ait traffic controllers professional activity / Y.M. Fomenko // Problems of informatization and control: scientific digest. / Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, National Aviation University. - K.: NAU, 2006. - № 3. - s. 147-151. 20. Reva O.M. Proactive risk management on basis of human factor in civil aviation / O.M. Reva, S.I. Osadchiy, O.M. Medvedenko, Y.M. Fomenko // Railroad transport of Ukraine: theoretical and practical magazine, 2008. - № 6. - s. 54-59. 21. Zadeh L. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning: tlumaczenie z j§z. angielskiego. N.I. Ringo / K. Zadeh; wyd. N.N. Moiseeva, S.A. Orlovskogo. -M.: Mir, 1976. - 165 s. 22. Kaufman A. Introduction into fuzzy set theory: tlumaczenie z jçz. francuskiego. V.B. Kuzmina/ A. Kaufman; wyd. S.I. Travkina. - M.: Radio and communications, 1982. - 432 s. 23. Polojenets G.A. Exploitation factors influence on the flight safety taking into account their interaction [maszynopis]: streszczenie pracy doktorskiej 05.22.20, National Aviation University. - K.: NVF Slavutich-Delphi, 2013. - 20 s. 24. ICAO: Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control : Cir. ICAO 314 - AN / 178. - Montreal, Kanada, 2008. 25. Introduction to Safety Management Systems for Air Operators [Tekst]: Advisory Circular No 120-92, FAA USA, 2006. 26. Sharov V.D. About some mathematical and logical restrictions for risk matrices appliance in the flight safety management system [tekst] / V.D. Sharov// Biuletyn naukowy MGTU GA Air transport exploitation series. - M.: MGTU GA, 2009. - № 149. - s. 179-181. 27. Mushik E. Technical solutions acceptance methods [tekst]: tlumaczenie z jçz. niemieckiego V.M. Ivanova / E. Mushik, P. Miller. - M.: Mir, 1990. - 208 s. 28. Cox L. What’s Wrong with Risk Matrices? [tekst] / L. Cox // Risk Analyses, t. 28, No 2, 2008, s. 497-512. 29. Levashov S.P. Professional risk expert estimation method [tekst] / S.P. Levashov// Lifeware safety: scientifically-practical and educationally-methodical magazine, 2009. - № 1 (97). - s. 14-16. 30. Adler Y.P. Experiment planning while searching for optimal conditions [tekst] / Y.P. Adler, E.V. Markova, Y.V. Granovskiy. - M.: Nauka, 1976. - 278 s. 31. Reva O.M. Estimation scales point fuzzyfication/defuzzyfication procedure [tekst] / V.V. Kamishin, O.M. Reva, L.M. Makarenko, O.M. Medvedenko // Electronics and control systemsa: magazyn naukowy. - K.: NAU-print, 2012. - № 3 (33). - s. 53-62. 32. Berj K. Graph theory and its appliance [tekst]: tlumaczenie z jçz. francuskiego / K. Berj. - M.: IL, 1962. - 320 s. 33. Bloomberg V.A. Which solution is better? Priorities rearrangement method [tekst] / V.A. Bloomberg, V.F. Glushchenko. - L.: Lenizdat, 1982. - 160 s. 34. Reva A.N. Urgent area of ICAO „risk triangle” solution proactive models development / A.N. Reva, V.I. Vdovichenko, S.P. Borsuk [i in.] // Modern transport power-plants, technologies and maintenance equipment: 4 ukrainska konferencja teoretyczna i praktyczna. - Kherson, 9-11 pazdziernika 2013, - Kherson: HDMA, 2013. - s. 334-338. 35. Chinchenko Y.V. Risks and threats estimation on the air traffic controller’s workplace with help of fuzzy sets / Y.V. Chinchenko // National aviation university bulletin: scientific magazine. / Ministerstwo Nauki i Edukacji Ukrainy, National Aviation University - K.: NAU-print, 2011. - № 2. - s. 44-49. 36. Dubois D. Fuzzy sets and systems - Theory and applications. / D. Dubois, H. Prade; Academic press, Nowy Jork, 1980. - 393 s. 37. Reva O.M. Fuzzy model of air traffic controller attitude to risk of potentially conflict situation happening / O.M. Reva, S.P. Borsuk // Ministerstwo Nauki i Edukacji Ukrainy, National Airspace University im. M.E. Zjukovskiya «HAI». - H., 2013. - № 10 (107). - s. 214-221. 38. Reva O.M. Air traffic controllers pretension level with workload parameters / O.M. Reva, B.M. Mirzoev, P.S. Mukhtarov, S.S. Nasirov// Air-space technique and technology: theoretical practical magazine. / Ministerstwo Nauki i Edukacji Ukrainy, National Airspace University im. M.E. Zjukovskiya «HAI». - H., 2013. - № 8 (105). - s. 273-281. 39. Kharchenko V., Borsuk S., Reva O. Multiplication of Air Accidents Frequency and Hazard Desirability Coefficients for ICAO Safety Risk Tolerability Matrix Solution // Logistics and Transport. - 2015. - № 1(25). - s. 63-70. 40. Bugayko D., Safety and Effectiveness of Civil Aviation in Conditions of Air Traffic Globalization // Protokoly V Swiatowego Kongresu «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Aviation and Space Technologies», 25-27 wrzesnia 2012, Kijow / NAU. - Kijow, 2012. - t. 2. - s. 3.1.26¬3.1.28. 41. Eurocontrol flight movement forecasts to 2019. Dostpne na: <http://centreforaviation.com/analysis/eurocontrol-flight-movement-forecasts-to-2019-go-east- young-man-100117>. 42. Current Market Outlook 2013-2032, Boeing Commercial Airplanes, Seattle, 2013. 43. Chynchenko, Yu. V. Outlines of operational risk assessment with ARMS methodology. Materialy XI Mi^dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „AVIA-2013”. 2013. t. 2. s. 8.41-8.44. 44. Guide to Methods & Tools for Safety Analysis in Air Traffic Management. USA, GAIN Working Group B. 2003. 45. Kharchenko V., Chynchenko Yu. Concept of air traffic flow and capacity management in European region. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 3. s. 7-12. 46. Kharchenko V., Chynchenko Yu. Integrated risk picture methodology for air traffic management in Europe. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 1. s. 15-19. 47. Kharchenko V.P., Chynchenko Yu. V. Principles of Eurocontrol air navigation system safety assessment methodology. Materialy XI mi^dzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „AVIA-2013”. 2013. t. 2. s. 8.13-8.16. 48. Kharchenko V.P., Chynchenko Yu. V. Integrated safety management system in air traffic services. Materialy NAU. - 2014. - № 1(58). - s. 6-10. 49. Milestone Deliverable D1: Air Transport Framework - The Current Situation - DLM-0602-001- 03-00. Bruksela: Eurocontrol, 2006 - 72 s. 50. Milestone Deliverable D2: Air Transport Framework - The Performance Target - DLM-0607- 001-02-00. Bruksela: Eurocontrol, 2006 - 100 s. 51. Milestone Deliverable D3: ATM Target Concept - DLM-0612-001-02-00. Bruksela: Eurocontrol, 2007 - 108 s. 52. Milestone Objective Plan D4: ATM Deployment Sequence - MGT-0506-004-03-00. Bruksela: Eurocontrol, 2008 - 163 s. 53. Milestone Objective Plan D5: ATM Master Plan - MGT-0506- 005-03-00. Bruksela: Eurocontrol, 2008 - 123 s. 54. Milestone Objective Plan D6: Work Programme for 2008-2013 - MGT-0506-006-03-00. Bruksela: Eurocontrol, 2008 - 124 s. 55. ICAO Global Air Traffic Management Operational Concept (Doc 9854). Montreal: Kanada (ICAO), 2005. - 82 s. 56. Regional supplementary procedures (Doc 7030). Montreal: Kanada (ICAO), 2005. - 302 s. 57. Global air navigation plan (Doc 9750). Montreal: Kanada (ICAO), 2005. - 125 s. 58. Kharchenko V., Bugayko D., Chynchenko Y., Babeichyk D.. The Principles of Single European Sky Program Implementation in Ukraine. Materialy National Aviation University. - Kijow, 2009. - № 4(41). - s. 9-13. 59. EUROCONTROL Seven-Year Forecast February 2015 - 2021. Dost^pne na: https://www.eurocontrol.int/articles/forecasts. 60. Air traffic flow & capacity management operations. 2011. ATFCM user’s manual. Bruksela, Eurocontrol. 106 s. 61. EUROCONTROL Medium-Term Forecast. Flight Movements 2011-2017. Bruksela, Eurocontrol, 2011. 70 s. 62. EUROCONTROL Two-Year Forecast. Flight Movements 2012-2014. Bruksela, Eurocontrol, 2012. 21 s. 63. General & CFMU systems. 2011. Bruksela, Eurocontrol. 65 s. 64. Integrated initial flight plan processing system. 2011. IFPS user’s manual. Bru ksela, Eurocontrol. 488 s. 65. PRR 2010. Performance Review Report. An Assessment of Air Traffic Management in Europe during the Calendar Year 2010. Bruksela, Eurocontrol, 2011. 277 s. 66. PRR 2011. Performance Review Report. An Assessment of Air Traffic Management in Europe during the Calendar Year 2011. Bruksela, Eurocontrol, 2012. 128 s. 67. Kharchenko V., Chynchenko Y. Concept of Air Traffic Flow and Capacity Management inEuropean Region. Materialy NAU. - 2013. - № 3(56). - s. 7-12. 68. 2004 Baseline Integrated Risk Picture for Air Traffic Management in Europe. Bruksela, Eurocontrol, 2004. 52 s. 69. Accident and Incident Data for the 2012 Integrated Risk Picture for Air Traffic Management in Europe. Bruksela, Eurocontrol, 2005. 15 s. 70. Air Traffic Management Model for the 2012 Integrated Risk Picture for Air Traffic Management in Europe. Bruksela, Eurocontrol, 2006. 28 s. 71. ATM Operational Concept Volume 2: Concept of Operations. Bruksela, Eurocontrol, 2005. 237 s. 72. IRP: Influencing Factors Mathematical Processing, EEC Note XXX/05. Bruksela, Eurocontrol, 2005. 12 s. 73. Main Report for the 2012 Integrated Risk Picture for Air Traffic Management in Europe. Bruksela, Eurocontrol, 2006. 125 s. 74. Operational Concept Document Volume 1: The Vision, 12 stycznia 2004. Bruksela, Eurocontrol, 2004. 45 s. 75. Chynchenko Yu. 2010. Information processing models in air traffic control. Materialy IV Kongresu Swiatowego „Aviation in the XXI-st century”. „Safety in aviation and space technology”. Kijow, National Aviation University: 21.5-21.8. 76. Akimaru H., Kawashima K. Teletraffic - Theory and Applications, Springer-Verlag London, wyd. 2. 1999. 240 s. 77. EUROCONTROL. ADS-B Sites. 2012. Dost^pne na: <http://www.eurocontrol.int/ ads_b_sites/>, <http://www. eurocontrol.int/surveillance/cascade>. 78. Flood, J.E. Telecommunications Switching, Traffic and Networks. Nowy Jork, Prentice-Hall. 1998. 283 s. 79. Iridium-Adds-ADS-B-to-its-Iridium-NEXT-Constellation. 2012. Dost^pne na: <http://www. aviationtoday. com/the-checklist/ 76558. html>. 80. Iridium Satellites. 2008. Dost^pne na: <http://www.highspeedsat.com/iridium-satellite.php>. 81. Kennedy I.G. Traffic Simulation. School of Electrical and Information Engineering, University of the Witwatersrand. 2003. 167 s. 82. Kharchenko V.P., Barabanov Y.M., Grekhov A.M. b. Modeling of Satellite Channel for Transmission of ADS-B Messages. Materialy National Aviation University. 2012. Nr 3. s. 9-14. 83. Manual for ICAO Aeronautical Mobile Satellite (Route) Service Part 2-Iridium Draft V4.0. 2007. 77 s. Dost^pne na: <http: //legacy.icao.int/ anb/panels/ acp/wg/m /iridium_swg/.>. 84. Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN). Doc. 9880-AN/466. 85. Minimum Aviation System Performance Standards for Automatic Dependent Surveillance- Broadcast (ADS-B). RTCA. Inc. 2002. DO-242A. 86. Penttinen A. Introduction to Teletraffic Theory. Helsinki University of Technology. 1999. 189 s. 87. Kharchenko V., Bo W., Grekhov A., Kovalenko M. Investigation of ADS-B Messages Traffic via Satellite Communication Chanel. Materialy NAU. - 2014. - № 3(60). - s. 7-14. 88. Alamouti S.M. A simple transmit diversity technique for wireless communications. IEEE® Journal on Selected Areas in Communications. 1998. 16(8). s. 1451-1458. 89. Alamouti S.M., Tarokh V., Poon P. Trellis-coded modulation and transmit diversity. Design criteria and performance evaluation. Materialy Mi^dzynarodowej Konferencji na temat Uniwersalnych Srodkow Komunikacji Osobistej IEEE (ICUPC'98). Florencja, Wlochy. 1998. T. 1. s. 703 -707. 90. An Introduction to Aircraft Satellite Tracking. 2009. Dost^pne na: <http://www. indigosat.com/ marketing/ About satellite tracking.pdf/>. 91. Gong Y., Letaief K.B. Concatenated space-time block coding with trellis coded modulation in fading channels. IEEE Transactions on Wireless Communications. 2002. 1(4). s. 580-590. 92. Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN). Doc. 9880-AN/466. 93. Minimum Aviation System Performance Standards for Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). RTCA. Inc. 2002. DO-242A. 94. Osborne W.P., Xie Y. Propagation Characterization of LEO/MEO Satellite Systems at 900-2100 MHz. Protokoly Konferencji. 1999. Dost^pne na: <http://opensiuc.lib.siu.edu/ ece_confs/52>. 95. Saleh A.A.M. Frequency-Independent and Frequency-Dependent Nonlinear Models of TWT Amplifiers. IEEE Trans. Communications. 1981. 29(11). s. 1715-1720. 96. Tarokh V., Jafarkhami H., Calderbank A.R. Space-time block codes from orthogonal designs. IEEE Transactions on Information Theory. 1999. 45(5). s. 1456-1467. 97. US Patent 5345599. Increasing capacity in wireless broadcast systems using Distributed Transmission/Directional Reception (DTDR). 1994. 98. US Patent 5515378. Spatial division multiple access wireless communication systems. 1996. 99. Kharchenko V., Bo W., Grekhov A., Kostynska J. Modeling of ADS-B messages transmission via satellite using MIMO systems. Materialy NAU. - 2014. - № 3(60). s. 15-21. 100. Aviation Today. 2012. Dost^pne na: <http://www.aviationtoday.com/the-checklist/Iridium -Adds- ADS-B-to-its-Iridium-NEXT-Constellation_76 558. html>. 101. Bobrovskiy D.G. 1992. Low-orbital Satellite Communication Systems. Networks. Nr 4: 73-79 (tekst rosyjski). 102. Diakonov V.P. 2005. MATLAB 6.0/6.1/6.5/6.5+SP1 + Simulink 4/5. Processing of Signals and Images. Complete User’s Guide. Moskwa, Solon-Press. 592 s. (tekst rosyjski). 103. Diatlov A.P. 1997. Satellite Systems for Communication with Moving Objects. Manual. Part 1. Taganrog. 95 s. (tekst rosyjski). 104. Kantor L.Y., Povolotskii I.S. 1994. Systems of Personal Mobile Communication Using Low- orbital Satellites. Bulletin of Communications. Nr 11: 61-65 (tekst rosyjski). 105. Konkov A.M. 1994. Prospects for Development of Low-orbital Satellite Communication Systems. Bulletin of Communications. Nr 1: 34-38. 106. Manual For ICAO Aeronautical Mobile Satellite (Route) Service Part 2-Iridium Draft t. 4.0, 2007. 77 s. 107. Kharchenko V., Kondratiuk V. Aerospace Navigation Technologies in Logistics. Logistics and Transport. - 2015. - № 2(26). - s. 5-10. 108. Viterbi A. 1971. Convolutional Codes and Their Performance in Communications Systems. IEEE Trans. Commun. Technol. Nr 5: 751-772. 109. Kharchenko V., Barabanov Y., A. Grekhov, M. Bogunenko, J. Rudnyk. Error-Control Coding of ADS-B Messages for Iridium Satellites. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 4 (57): 7-11. 110. Baddeley A. Going Forward with JTRS. Military Information Technology. 2005. 9(7). s. 8-13. 111. Cioni S., Corazza G.E., Neri M., Vanelli-Coralli A. On the use of OFDM radio interface for satellite digital multimedia broadcasting systems. International Journal of Satellite Communications and Networking. 2006. 24(2). s. 153-167. 112. Jeon W.G., Chang K.H., Cho Y.S. An equalization technique for orthogonal frequency-division multiplexing systems in time-variant multipath channels. IEEE Transactions on Communications. 1999. 47(1). s. 27-32. doi:10.1109/26.74781. 113. Kharchenko V.P., Barabanov Y.M., Grekhov A.M. Modeling of ADS-B Data Transmission via Satellite. Aviation. 2013. 17(3). s. 119-127. 114. Kharchenko V.P., Barabanov Y.M., Grekhov A.M. Modeling of Aviation Telecommunications. Materialy National Aviation University. 2012. Nr 1. s. 5-13 (tekst ukrainski). 115. Kharchenko V.P., Barabanov Y.M., Grekhov A.M. Modelling of‘Satellite-To-Aircraft’ Link for Self-Separation. Transport. 2013. Nr 28(4). s. 120-128. 116. Roque D., Siclet C. Performances of Weighted Cyclic Prefix OFDM with Low-Complexity Equalization. IEEE Communications Letters. 2013. Nr 17(3). s. 439-442. doi: 10.1109/ /LCOMM.2013.011513.121997. 117.Sagias N., Zogas D.A., Karagiannidis G.K., Tombras G.S. Burst Timing Synchronization for OFDM-based LEO and MEO Wideband Mobile Satellite Systems. VII Midzynarodowe Warsztaty nt. Technologii Przetwarzania Sygnalow Cyfrowych w Lqcznosci Kosmicznej. 2001. 118. Kharchenko V., Bo W., Grekhov A., Bezsmertna D. Investigation of Modulation Scheme and Transmitter Nonlinearity Impact on ADS-B Messages Transmission via OFDM Satellite Link. Materialy NAU. - 2014. - № 3(60). - s. 7-14. 119. An Introduction to Aircraft Satellite Tracking. 2009. Dostçpne na: <http://www.indigosat.com/ marketing/About satellite tracking.pdf/>. 120. Comparetto G. Satellite Communications: Current Features and Future Trends. Conference Proceedings. Anaheim Convention Center. Anaheim, Kalifornia. 1996. Rozdzial N ICS35.4. s. 22-24. Dostçpne na: <http://www.docstoc.com/ aadocs/90747335/SATEELITE- COMMUNICATIONS-CURRENT-FEATURES-AND-FUTURE-TRENDS>. 121. Elbert B., Elanix M. Simulating the Performance of Communication Links with Satellite Transponders. 2003. Dostçpne na: <http://www. applicationstrategy. com/ Communications_simulation. htm>. 122. Kharchenko V.P., Barabanov Y.M., Grekhov A.M. Modeling of Aviation Telecommunications. Materialy National Aviation University. 2012. Nr 1. s. 5-13. 123. Kharchenko V.P., Barabanov Y.M., Grekhov A.M. Modeling of ADS-B Data Transmission via Satellite. Aviation. 2013. Nr 17(3). s. 119-127. 124. Roddy D. Satellite Communications. The McGraw Hill Companies, Inc. Wyd. 4. 2006. 656 s. 125. The Satellite Industry Association. 2012. Dostçpne na: <http://www.sia.org/>. 126. Kharchenko V., Bo W., Grekhov A., Stahovskyi P. Computer Modeling of Radio Frequency Sattelite Transponder for Transmittion of ADS-B Messages Satellite Communucation Channel. Materialy NAU. - 2014. - № 4(61). - s. 14-20. 127. Aircraft-to-Satellite Links Suitable for Transmitting USDA Forest Service Infrared Forest Fire Data. 2003. Dostçpne na: <http://nirops.fs.fed.us/docs/upload/USFS_satcom_report.pdf>. 128. Castanet L. 2011. Numer specjalny, ‘Channel modeling and propagation impairment simulation activities within the SatNEx project’. International Journal of Satellite Communication Network. 29: 1-6. 129. Communications Blockset, Hamming Encoder/ Decoder. 2012. Dostçpne na: <http:www. mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/commblks>. 130. Costello D., Hagenauer J., Imai H., Wicker S. 1998. Applications of Error-Control Coding. IEEE Transactions on Information Theory 44: 2531-2560. 131. Elbert B., Elanix M. 2003. Simulating the Performance of Communication Links with Satellite Transponders. Dostçpne na: <http:// www.applicationstrategy.com/Communications_simulation.htm>. 132. Huffman W., Pless V. 2003. Fundamentals of Error-Correcting Codes. Cambridge. 202 s. 133.Shannon C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell Syst. Tech. J. 27: 379-423. 134. The Satellite Industry Association. 2012. Dostçpne na: <http://www.sia.org/>. 135. Kharchenko V., Barabanov Y., Grekhov A., Bogunenko M., Rudnyk J. Performance Analysis of „Aircraft to Satellite-to-Ground” Link Using Forward Error Correction. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 1 (54): 7-14. 136. CASCADE | EUROCONTROL [zrodlo elektroniczne] - 04.02.2013 - Sposob dostçpu: <http://www.eurocontrol.int/surveillance/cascade - The name from screen>. 137. Calculation methods in electrodynamics [tekst] / wyd. R. Mitra. - M.: Mir, 1977. - 488 s. 138. Barabanov Yu.M. Field whip antenna mounted on the body of the aircraft [tekst] / Yu.M. Barabanov, V.O. Ivanov, O.A. Morhun, I.I. Cherniavskyi. Electronics and control systems. - 2007. - №3(13). - s. 88-95. 139. Mathematical modeling of metal structures for measuring antenna characteristics [Tekst] // Raport z badan naukowych NAU № 006-^E01-03, etap 3 (koncowy) - K.: NAU, 2003. - 86 s. 140. Goncharenko I.V. Antenna HF and VHF. Part IV. Directional HF antennas: in-phase and longitudinal radiation [tekst] / I.V. Goncharenko // - M.: IP RadioSoft, 2007. - 256 s. 141. Kharchenko V., Barabanov Yu.M., Grekhov A.M., Tereshchenko D.I. Research of Collinear Antenna Parameters for ADS-B Receiving System Using Numerical Methods - Materialy National Aviation University. 2013. Nr 2 (55): 13-20. 142. Action Plan 23: Long term ADS-B and ASAS Applications. 2008. FAA/EUROCONTROL cooperative R&D. D3 - Operational Role of Airbone Surveillance in Separating Traffic. 105 s. 143. Chaloulos G., Roussos G.P., Lygeros J., Kyriakopoulos K.J. 2009. Mid and Short Term Conflict Resolution in Autonomous Aircraft Operation. Bretigny-sur-Orge, France, 6 s. [Materialy VIII Warsztatu i Wystawy Badan Innowacyjnych, grudzien 2009. Bretigny-sur-Orge, Francja, 2009]. 144. Chepizhenko V., Kharchenko V., Pavlova S. 2013. Synergy of Piloted, Remotely Piloted and Unmanned Air Systems in Single Air Navigation Space, Logistics and transport 2(18): 77-82. 145. Chepizhenko V.I., Pavlov V.V., Pavlova S.V. 2012. Virtual Einsteinian force fields in a synergy of navigating space of difficult ergatic systems, Materialy National Aviation University 3: 15-27. 146. Eby M.S. 1994. A Self-Organizational Approach for Resolving Air Traffic Conflicts, The Lincoln Laboratory Journal 7(2): 239-254. 147. Einstein A., Infeld L. 1965. Physics evolution. Moskwa: SCIENCE. 296 s. (tekst rosyjski). 148. Flightpath 2050. 2011. Europe’s Vision for Aviation, Report of the High-Level Group on Aviation Research. Luksemburg: Publikacje Biura Unii Europejskiej. 32 s. 149. Haken H. 1991. The information and self-organization: the macroscopic approach to difficult systems. Moskwa: Mir. 240 s. (tekst rosyjski). 150. Hwang I., Tomlin C.J. 2002. Protocol-based conflict resolution for air traffic control. USA, Stanford: Department of Aeronautics and Astronautics Stanford University. 49 s. 151. Kharchenko V., Prusov D. 2012. Analysis of unmanned aircraft systems application in the civil field, Transport 27.(3): 335-343. 152. Modern applied theory of control: the synergetic approach in the control theory. cz. II. 2000. [wyd. A.A. Kolesnikov]. Taganrog: Publishing house TRTU. 559 s. (tekst rosyjski). 153. Prigozhin I., Kondepuri D. 2002. Modern thermodynamics. From thermal engines to dissipative structures. Moskwa: Mir. 464 s. (tekst rosyjski). 154.Sage A., Mels Dj. 1976. The estimation theory and its application in communication and control. Moskwa: Svyaz. 495 s. (tekst rosyjski). 155. Zakora S.A. 2006. Group conflict situations resolution on free routes in terms of the guaranteed level of safety: dis. ... of candidate of technical Sciences: 05.22.13. 141 s. (tekst ukrainski). 156. Kharchenko V., Chepizhenko V., Pavlova S., Bo W. Innovative Concept of Synergetic Air Traffic Management under Polyconflict. Aviation. 2014. 18(4) - s. 185-192. 157. Airspace model simulation of the Luxembourg TMA. Bruksela, Eurocontrol. 1997. 35 s. 158. Capacity Assessment & Planning Guidance. An overview of the European Network Capacity Planning Process. Bruksela, Eurocontrol. 2007. 56 s. 159. Chynchenko Yu. 2011. Influence the SESAR concept upon air traffic services in European region. Materialy National Aviation University. Nr 3: 31-35. 160. Kerkira TMA analysis. Bruksela, Eurocontrol. 1997. 35 s. 161. Kharchenko V.P., Chynchenko Yu.V. 2012. Air traffic control uncertainty factors during single the person operations. Materialy V Kongresu Swiatowego „Aviation in the XXI-st century”. „Safety in aviation and space technology”. Kijow, National Aviation University: 3.1.1-3.1.5. 162. Menon P.K., Sweriduk G.D., Bilimoria K.D. 2004. New Approach for Modeling, Analysis, and Control of Air Traffic Flow. Journal of guidance, control, and dynamics. Nr 5: 737-744. 163. Review note on ATFCM performance assessment. Bruksela, Eurocontrol. 2008. 34 s. 164. Kharchenko V.P., Chynchenko Yu.V. Principles of Improvement of Air Traffic Flow and Capacity Management in Terminal Control Areas under Uncertainty Conditions. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 4 (57): 12-17. 165. ED-133: The First Flight Object Interface Definition, Belgia, Bruksela, EUROCONTROL, 2009. 166. CAP739: Flight Data Monitoring, the UK, Norwich, UK Civil Aviation Authority, 2013. 167. Description of Services. CS2: 4D Trajectory Calculation for Planning Purposes (4DPP), Belgia, Bruksela, EUROCONTROL, 2013. 168. PANS-ATM (Doc 4444), Kanada, Montreal, 2012. 169. Kharchenko V., Luppo O., Bo W., Argunov G., Vasyliev D., Raksha K. Analysis Of The Flight Object Concept. Materialy National Aviation University. 2015. Nr 2(63): 7-11. 170. Vasyliev D.V. Model of multi-objective selection of trajectories for aircraft conflicts resolution. Systems of information processing. - Kharkiv: KhUAF, 2013. - Nr 4 (111). - s. 85-88 (tekst ukrainski). 171. Kharchenko V., Vasyliev D. Analysis the procedure of multi-objective aircraft trajectories selection at conflict resolution. Biuletyn naukowy Moscow State Technical University of Civil Aviation. - 2014. - № 201. - s. 15-22 (tekst rosyjski). 172. Vasyliev D.V. Multi-objective synthesis of conflict-free aircraft trajectories. Science-based technologies. - 2014. - № 1. - s. 37-40 (tekst ukrainski). 173. Vasyliev D.V. Mathematical model of controlled aircraft motion for analysis of air navigation service processes. Systems of arms and military equipment. - 2013. - № 2. - s. 63-67 (tekst ukrainski). 174. Kharchenko V., Bo W., Vasyliev D. Simulation Of The Multi-Objective Resolution Of Aircraft Conflict. Materialy National Aviation University. 2015. Nr 1(62): 7-11. 175. Campos L., Marques J. 2011. Collision Probabilities, Aircraft Separation and Airways Safety. Prof. Max Mulder. Aeronautics and Astronautics. 610 s. 176. Elefante S. 2001. Statistical and probabilistic approach for improving efficiency in Air Traffic Flow Management. Dysertacja. Wydzial inzynieryjny University of Glasgow. 241 s. 177. Eurocontrol Metrics & Methodologies Safety Metrics Technical Definitions CARE-INTEGRA Raport dla Eurocontrol. Bruksela, 2000. 19 s. 178. Masato K., Dr. Masato F. 2008. Safety Assessment prior to 30NM Longitudinal Separation Minimum under ADS-C Environment. Montreal, Kanada. ICAO. 5 s. 179. Moek G., Smeltink J.W. 2005. Pre Implementation Collision Risk Assessment for RVSM in the Africa Indian Ocean Region. National Aerospace Laboratory - Air Traffic and Navigation Services. 133 s. 180. Netjasov F. 2010. Conflict risk assessment model for airspace strategic planning. Division of Airports and Air Traffic Safety. Belgrad, Serbia. 16 s. 181. Netjasov F., Milan Janic A. 2008. Review of the Research on Risk and Safety Modeling in Civil Aviation. III Mi^dzynarodowa Konferencja nt. Badan w Transporcie Lotniczym. 8 s. 182. Thompson, S.D. 1997. Terminal Area Separation Standards: Historical Development, Current Standards, and Processes for Change. Project Report ATC-258. Springfield, Virginia. Lincoln Laboratory of Massachusetts Institute of Technology. 60 s. 183. Kharchenko V., Alexeiev O., Tapia K. Collision Probability of Aircraft Flying on Parallel Tracks. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 1 (54): 26-30. 184. Calculate distance, bearing and more between Latitude/Longitude points. Dost^pne na: <http://www.movable-type. co.uk/scripts/latlong.html>. 185. GARMIN eTrex. Dost^pne na: <http://www.hwp.ru/Satellite/ Garmin. etrex/index.html> 186.ICAO Zalqcznik 10. t. IV. Aeronautical Telecommunications - Surveillance and Collision Avoidance Systems, Wyd. 4, lipiec 2007. Dost^pne na: <http://www.eurocontrol.int/msa/public/standard_page/ACAS_ICAO_Provisions.html#manual>. 187. Livadasy C., Lygerosz J., Lynch N.A. High-Level Modeling and Analysis of the Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS). Dost^pne na: <http://people.csail.mit.edu/ clivadas/pubs/IEEE00.pdf.>. 188. Dane NMEA. Dost^pne na: http://www.gpsinformation.org/dale/ nmea.htm. 189. PANS-ATM. Procedures for Air Navigation Services - ICAO Doc. 4444. Wyd. 15 2007- ATM/501. Dost^pne na: <http://www.eurocontrol.int/msa/public/st andard_page/ACAS_ICAO_Provisions.html#manual>. 190. PANS-OPS. Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations - tom I Flight Procedures - ICAO Doc. 8168 OPS/611, Wyd. 5 - 2006 plus Poprawka 3. Dost^pne na: <http://www.eurocontrol.int/ msa/public/ standard_page/ACAS_ICAO_Provisions.html#manual>. 191. Radio Technical Commission for Aeronautics (SC-147). Minimum Operational Performance Standards for Traffic Alert and Collision Avoidance System II (TCAS II) Airborne Equipment, Tech. Rep. RTCA/DO-185A, RTCA, Dec. 1997, Specifications of TCAS II wersja 7.0. 192. Radio Technical Commission for Aeronautics (SC-147). Minimum Operational Performance Standards for Traffic Alert and Collision Avoidance System II (TCAS II) Airborne Equipment, Tech. Rep. RTCA/DO-185, RTCA, wrzesien 1990, Wydanie ujednolicone, Specifications of TCAS II-6.04a. 193. Radio Technical Commission for Aeronautics (SC-147). Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS) I Functional Guidelines, Tech. Rep. RTCA/DO-184, RTCA, maj 1983, Specifications of TCAS I. 194. Wi-Fi Research Center. Dost^pne na: <http://www.networkworld. com/topics/wi-fi.html>. 195. Kharchenko V., Barabanov Y., Grekhov A., Shishkov F.. Modeling of Airborne Collision Avoidance System Performance. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 3 (56): 13-17. 196. Belogorodskyi S. 1972. Automating the management of aircraft landing: tutorial. Moskwa, Transport. 352 s. (tekst rosyjski). 197. Pyatin A. 1994. Flight Dynamics and piloting of the aircraft TU-154: tutorial. Moskwa, Air Transport. 192 s. (tekst rosyjski). 198.ICAO Annex № 6 Operation of Aircraft. 2010. Montreal. 270 s. 199.ICAO Doc. 8168 OPS/611 Flight Procedures, Aircraft Operations tom I. 2006. Montreal, 386 s. 200.ICAO Doc. 9365 AN/910 Manual of All Weather Operation. 2006. Montreal. 86 s. 201.Official Journal of the European Union. 2008. All weather operations. cz^sc E OPS 1.430. 238 s. 202. Kharchenko V., Tapia K., Shvets O. Assessment of Acceptable Range of Aircraft Lateral Deviations on the Approach Phase. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 2 (55): 12¬26 (tekst ukrainski). 203. DSTU 2681-94. Government system of measurement unity providing. Metrology. Terms and definitions. Kijow, Derzhstandart. 1995. 54 s. (tekst ukrainski). 204.150 5725-1. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Cz^sc 1: General principles and definitions. 205.150 5725-2. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Cz^sc 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method. 206.150 5725-4. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Cz^sc 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method. 207.150 5725-6. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Cz^sc 6: Use in practice of accuracy values. 208. Larin V.J. Math analyses of experimental researches results of ferromagnetic transducer output signal shape. Radioelectronic and computer systems. Charkow, Kharkiv Aviation Institute. 2008. t.1. s. 36-40 (tekst rosyjski). 209. Larin V.J., Kvasnikov V.P., Chichikalo N.I. Investigation of ferromagnetic transducer in NI LabView program application. Materialy Engineering Academy of Ukraine. Kijow, National Aviation University. 2008. s. 42-48 (tekst rosyjski). 210. Vaysband M.D., Pronenko V.I. The technique of the metrological works implementation. Kijow, Tehnika. 1985. 156 s. (tekst rosyjski). 211. Volodarskii E.T., Kosheva L.O. Statistical data processing. Kijow, National Aviation University. 2008. 308 s. (tekst ukrainski). 212. Rabiner L., Gould B. Theory and application of digital signal processing. Moskwa, Mir. 1978. 848 s. (tekst rosyjski). 213. Kharchenko V., Larin V., Savitskaya I. The methodics of signal type identification accuracy with hardware tools. Materialy NAU. - 2014. - № 3(60). - s. 22-27. 214. Afonskii A.A., Diakonov V.P. Digital analyzers of signal spectrum and logic. Moskwa, Solon- Press. 2009. - 247 s. (tekst rosyjski). 215.Ishanin G.G., Pankov E.D., Andreev A.L. Sources and receivers of interference Moskwa, Mir, 1991. - 240 s. (tekst rosyjski). 216.Ivaniuka I.D., Ribalka V.I., Rudomina-Desiatska I.A. The elements of theory of probabilities and mathematic statistic. Kijow, Slovo. 2003. - 272 s. (tekst ukrainski). 217. Mazda F.F. Electronic instruments and measurement techniques. Moskwa, Mir. 1990. - 535 s. (tekst rosyjski). 218. Neganov V.A., Yarovoi G.P. The theory and application of VHF devises. Moskwa, Radio i sviaz. 2006. - 720 s. (tekst rosyjski). 219.Shrufer E., Babak V.P. Signal processing: digital processing of discrete signals. Kijow, Libed. 1992. - 216 s. (tekst ukrainski). 220. Vasin V.A., Vlasov I.B., Egorov U.M. Information technology in radiotechnique systems. Moskwa, MGTU Bauman. 2003. - 672 s. (tekst rosyjski). 221. Ventcel E.S., Ovcharov L.A. The theory of random processes and its engineering applications. Moskwa, Nauka. 1991. - 384 s. (tekst rosyjski). 222. Volodarskii E.T., Kosheva L.O. Statistical data processing. Kijow, National Aviation University. 2008. - 308 s. (tekst ukrainski). 223. Kharchenko V., Larin V., Savitskaya I. The Accuracy Measurement of Hardware Tools Metrological Characteristics for Spectral Fractions Signal Identification. Materialy NAU. - 2014. - № 3(60). - s. 76-81. 224. World Wide CNS/ATM Systems Implementer // ICAO, Konferencja RIO 1998. 225. Demystifying CNS/ATM // Raport Grupy Roboczej CANSO CNS/ATM, Wersja koncowa. czerwiec 1999. 226.ICAO Circular 9750-AN/963, 2007 (wersja rosyjska). 227. Hoekstra J., Ruigrok R., Gent R. 2000. Free Flight in a Crowded Airspace? - Neapol: 3. Seminarium Zarzqdzania Ruchem Lotniczym USA/Europe, 13-16 czerwca. 228. Cloerec A., Zeghal K., Hoffman E. 1999. Traffic Complexity Analysis To Evaluate The Potential For Limited Delegation Of Separation Assurance to the Cockpit. - IEEE Trans: 5.A.5-1 - 5.A.5-8. 229. EUROCONTROL. Long-Term Forecast of Flights (2004-2025). 2004. 32 s. 230. Kryzhanovskiy G.A. 1984. Introduction to Applied Theory of Air Traffic Management. Moskwa. Engineering. 364 s. (tekst rosyjski). 231. Zaitsev Yu.V. 2002. Comparison of lexical-semantic interaction in specialist terminology for air control and monitoring communication. Materialy NAU. Nr 3 (14): s. 92-94 (tekst ukrainski). 232. Zaitsev Yu.V. 2008. Expert evaluation and mathematical modeling of time delays in controller-pilot communication and interaction. Materialy Engineering Academy of Ukraine. Nr (1): s. 12-15 (tekst ukrainski). 233. Babak V.P., Kharchenko V.P., Zakharash M.P., Matyuha O.V., Makarenko M.V., Panchenko V.M., Zaitsev Yu.V., Zaharchevska I.K. Patent of Ukraine 65512. Method of determining professional competence to use different (other) languages under emotional stress 15.09.2004. (tekst ukrainski). 234. Zaitsev Yu.V. 2004. Human factor as dominant of operational safety in air traffic control. - Materialy NAU. Nr 4 (22): 33-36 (tekst ukrainski). 235. Ungaryan S.G., Markovich E.D., Volevach A.I. 1980. Analysis and Modeling of Air Traffic Management Systems. Moskwa. Transport. 205 s. (tekst rosyjski). 236. Kharchenko V.P., Ostroumov I.V., Zaitsev Yu.V. 2008. Multi-spectral parametric classification of flight situations. Materialy NAU. Nr 4 (37): 3-8 (tekst ukrainski). 237. Kharchenko V.P., Zaitsev Yu.V., Rudas S.I., Arhunov G.F. 2011. Correlation of air traffic management safety with controllers’ language training. Materialy NAU. Nr 2 (47): 21-26 (tekst ukrainski). 238. Zaitsev Yu.V., Ilchenko V.M. 2008. Qualitative evaluation of semantic relations (networks) in air- to-ground communications. Materialy Engineering Academy of Ukraine. Nr (1): 12-15 (tekst ukrainski). 239. Aslanyan A.E. 1984. Automatic flight control devices. Kijow. Kyiv Military Institute of Radio Engineers. 436 s. (tekst rosyjski). 240. Bodner V.A. 1973. Flight control systems. Moskwa. Engineering. 506 s. (tekst rosyjski). 241. D’yakonov V., Kruglov V. 2002. MATLAB. System analysis, identification and modeling. Manual. Petersburg. Piter. 448 s. (tekst rosyjski). 242. Prisnyakov V.F., Prisnyakova L.M. 1990. Mathematical modeling of man-machine operator data processing. Moskwa. Engineering. 248 s. (tekst rosyjski). 243. Gromov Yu.Yu., Zemskiy N.A., Lagutin A.V., Ivanova O.G., Tiutiunnik V.M. 2007. Automatic Control Systems with Delay. Tambov. Wydawnictwo Tambov State Technical University. 76 s. (tekst rosyjski). 244. Kharchenko V., Chepizhenko V., Zaitsev Y. Impact of poly-linguistic load on Air Traffic Contol and monitoring quality. Materialy National Aviation University. - Kijow, 2012. - № 2(51). - s. 70-76. 245. Keating C.B. A methodology for analysis of complex sociotechnical processes / C.B. Keating, A.A. Fernandez, D.A. Jacobs, P. Kauffmann // Business Process Management Journal. - 2001. - t. 7. - Nr 1. - s. 33-50. 246. Bertsch V. Sensitivity analyses in multi-attribute decision support for off-site nuclear emergency and recovery management / V. Bertsch, M. Treitz, J. Geldermann, O. Rentz // International Journal of Energy Sector Management. - 2007. - t. 1. - Nr 4. - s. 342-365. 247. Flueler T. Decision Making for Complex Socio-Technical Systems: Robustness from Lessons Learned in Long-Term Radioactive Waste Governance (Environment & Policy) / T. Flueler. - Springer, 2006. - 392 s. 248. Kylik N.S., Kharchenko V.P., Lytsky M.G. i in. 2008. Encyclopedia of aviation safety. Red. N.S. Kylik. Kijow. Technology. 1000 s. (tekst rosyjski). 249.Человеческий фактор, управление и организация [Текст]: сб. матер. / Международная организация гражданской авиации. - Вып. 10. - Circ. 247-AN/148. - Канада, Монреаль, ICAO,1994. - 38 с. 250. Кросскультурные факторы и безопасность полетов: сб. материалов по человеческому фактору. - № 16 // Circ. ІСАО 302-AN/175. - Канада, Монреаль: ICAO, 2004. - 52 с. 251. Makarov R.N., Nidziy N.A., Shishkin G.K. 2000. Psychological Foundations of Didactics in Flight Education. Moskwa. MAPCHAK. 534 s. (tekst rosyjski). 252. Харченко В.П. Графоаналітичні моделі прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи / В.П. Харченко, Т.Ф. Шмельова. В. Сікірда // Вісник НАУ. - 2011. - №1. - С. 5-17. 253. Лефевр В.А. Функции быстрой рефлексии в биполярном выборе [Текст] / В.А. Лефевр, Дж. Адамс-Вебер // Рефлексивные процессы и управление. - 2001. - №1. - Июль-декабрь. - Том 1. - С. 34-46. 254. Филлипс Д. Методы анализа сетей: пер. с англ. / Д. Филлипс, А. Гарсиа-Диас. - М.: Мир, 1984. - 496 с. 255. Бєляєв Ю.Б. Моделювання процесу прийняття рішень оператором авіаційної ергатичної системи в особливих випадках польоту / Ю.Б. Бєляєв, Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда // Автоматизація виробничих процесів. - 2003. - №2 (17). - С. 17-23. 256. Рева О.М. Прийняття рішень шляхом виявлення системи пріоритетів (переваг) авіаспеціаліста: методичні вказівки / О.М. Рева. - Кіровоград, 1996. - 18 с. 257. Aviation Accident Statistics [Electronic resource] / National Transportation Safety Board. Dost^pne na:< www.ntsb.gov/aviation/ aviation.htm. - Last access: 2011. - Title from the screen>. 258. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения: пер. с англ. / Т.Л. Саати. - 3-изд. - М.: Книжный дом „ЛИБРОКОМ”, 2010. - 520 с. 259. Kharchenko V., Shmelova T., Sikirda Y. Methodology for Analysis of Decision Making in Air Navigation System. Materialy National Aviation University. - Kijow, 2011. - № 3(48). - s. 85¬94. 260. Human Factors Guidelines for Safety Audits Manual. - wyd. 1. - Doc. 9806-AN/763. - Kanada. Montreal. ICAO, 2002. - 138 s. 261. Cross-Cultural Factors in Аviation: circular Human Factors Digest. Nr 16. - Сігс. ІСАО 302- AN/175. Kanada. Montreal. ICA O. 2004. 52 p. (wersja rosyjska). 262. Bertsch V., Treitz M., Geldermann J., Rentz O. 2007. Sensitivity Analyses in Multi-Attribute Decision Support for Off-Site Nuclear Emergency and Recovery Management. - International Journal of Energy Sector Management. t. 1. Nr 4: 342-365. 263. Flueler T. 2006. Decision Making for Complex Socio-Technical Systems: Robustness from Lessons Learned in Long-Term Radioactive Waste Governance (Environment & Policy). Flueler. Springer. 392 s. 264. Leychenko S.D., Malishevskiy A.V., Mikhalic N.F. 2006. Human Factors in Aviation. Kirovograd. YMEKS. 512 s. (tekst rosyjski). 265. Keating C.B., Fernandez A.A., Jacobs D.A., Kauffmann P. 2001. A Methodology for Analysis of Complex Sociotechnical Processes. - Business Process Management Journal. t. 7. Nr 1: 33-50. 266. Харченко В.П., Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю.В. Графоаналітичні моделі прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи // Вісник Національного авіаційного університету. - 2011. - №1. - С. 5-17. 267. Kharchenko V.P. Methodology for Analysis of Decision Making in Air Navigation System / V.P. Kharchenko, T.F. Shmelova, Y.V. Sikirda // Material National Aviation University. - 2011. - №3. - s. 85-94. 268. Lefebvre В.А. Functions of Fast Reflexion in Bipolar Choice [Tekst] / V.A. Lefevr, J. Adams- Webber // Reflexion processes and operations. - 2001. - №1. - lipiec-grudzien. - t. 1. - s. 34-46. 269.Shmelova T.F. Network Analysis of the Flight Emergency / T.F. Shmelova, O.P. Bondar, I.L. Yakunina // Technology in agricultural production, industrial engineering, automation: - №. 24. - cz. ІІ. - Kirovograd: KNTU, 2011. - s. 214-218. 270.Shmelova T.F. Analysis of the Flight Emergency using a Network Graph / T.F. Shmelova, O.P. Bondar, I.L. Yakunina // Materialy National Aviation University. - 2011. - №2 (47). - s. 50-54. 271.Yakunina I.L. Expert Method of Determining the Temporal Characteristics in Flight Emergencies / T.F. Shmelova, O.P. Bondar, I.L. Yakunina. // Weapons systems and military equipment. - 2011. - №1 (25). - s. 175-179. 272.Shmelova T.F. The Formalization of the Aviation Man-Machine System’s Human Operator in Flight Emergencies / T.F. Shmelova, Y.V. Sikirda // Electronic and computer systems. - 2010. - №5 (46). - s. 296-300. 273. Computer Program for Optimizing the Choice of Alternative Variant of Aircraft Flight Completion in Unusual Situations „Prompt”: Certificate of registration of copyright in the product №37872, issued by the State Department of Intellectual Property of MESU at 11.04.2011. // V.P. Kharchenko, T.F. Shmelova, Y.V. Sikirda, O.V. Gerasimenko. - 1 s. 274. Kharchenko V., Shmelova T., Sikirda Y. Modeling of behavioral activity of Air Navigation System’s human-operator in flight emergencies. Materialy National Aviation University. - Kijow, 2012. - № 2(51). - s. 5-17. Miçdzynarodowa Konferencja Naukowo-Technologiczna „AVIA- 2011”. - Kijow, 19-21 kwietnia 2011. - t. 2. - K.: NAU, 2011. - s. 7.28-7.31. 275.Swiatowa Konferencja Branzy Transportu Lotniczego: Challenges and Opportunities of Liberalization, Aviation in Transition: Challenges & Opportunities of Liberalization, 22 -23 marca 2003. Dostçpne na: <http://www.icao.int/Meetings/ATConf5/Pages/ Documentation.aspx>. 276. Bugayko D., Kulyk M. International Airline Fares Regulations in Conditions of Air Market Globalization and Liberalization // Logistics and Transport - Wroclaw: Miçdzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu. - 2009. - №2(9). - s. 57-62. 277. Linda Perry z udzialem Matta Townsenda, Airline Alliances Responses to a Global Marketplace // Leigh Fisher. Dostçpne na: <http://www.leighfisher.com/sites/default/files/publications/LeighFisher-Focus-AirlineAlliances- June2011.pdf> . 278.Swiatowa Konferencja Branzy Transportu Lotniczego (ATCONF, spotkanie 6, Montréal, 18-22 marca 2013) Effects of Airlines Allinces and Merges of Fair Competition nad Monopoly Privension (Prezentowane porzez Egipt) Dostçpne na: <http:// www. icao. int/meetings/atconf6/documents/workingpapers/atconf6- wp039_en.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua>. 279. EUROCONTROL Statistics: the Statistics and Forecasts service (STATFOR) and The Central Office for Delay Analysis (CODA) - 2012: overall, traffic falls but growth for low-cost and charters. Dost^pne na: <http://www.eurocontrol.int/press-releases/2012-overall-traffic-falls- growth-low-cost-and-charters>. 280. Poole R., Annual Privatization Report 2013: Air Transportation, Airport Privatization. The Reason Foundation. Dost^pne na: <http://reason.org/news/show/apr-2013-airport-privatization>. 281. Poole R., Annual Privatization Report 2013: Air Transportation, Air Traffic Control Privatization. The Reason Foundation. Dost^pne na: <http://reason.org/news/show/apr-2013-air-traffic-control>. 282. Manual on the Regulation on International Air Transport: ICAO, Doc 9626. 283. Kharchenko V., Bugayko D., Modern Trends of Aviation Logistics Development-Effectiveness, Safety and Security Aspect. Logistics and Transport. - 2013. - № 2(18). - s. 17-24. 284. Kharchenko V., Bugayko D., Bo W. Safety and security issues of aviation logistics development. Проблемы подготовки профуссиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: 11 мнпк 25-26 октября 2013 г. сборник докладов - К.: Логос, с. 589¬594. 285. ECAC policy statement in the field of civil aviation facilitation ECAC.CEAC DOC No. 30 (cz^sc I) wyd. 11 /grudzien 2009. 286.IATA Cargo Transportation Forecast 2012 - 2013 years. 287. Boeing World Air Cargo Forecast 2012 - 2013 years. 288. Airbus Cargo Global Market Forecast 2011 - 2030. 289. Bugayko D. Safety and Effectiveness of Civil Aviation in Conditions of Air Traffic Globalization // Protokoly V Swiatowego Kongresu «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Aviation and Space Technologies», 25-27 wrzesnia 2012, Kijow / NAU. - Kijow, 2012. - t. 2. - s. 3.1.26¬3.1.28. 290. Kharchenko V., Bugayko D., Kulyk M., Ilienko O. Problem Of World Air Transportation Market Globalization. Logistics and Transport. - 2013. - № 3(19). - s. 65-74. 291. Policy and Guidance Material of the Economic Regulation of International Air Transport: ICAO, Doc 9587. 292. Airline Passenger Tariff. Rules / IATA - Montreal-Geneva. 293. Bugayko D. Factors of Ukrainian carriers commercial and economic risks in conditions of globalization of air transport services market. Problems of increase of efficiency of infrastructure - Kijow: National Aviation University, 2008 - Wyd. 20. - s. 37-43 (tekst rosyjski). 294. Evans A.D. Rapid modeling of airport delay. XII Konferencja swiatowego stowarzyszenia badaczy w obszarze transportu lotniczego (ATRS). 2010. 14 s. 295. Butler V. Increasing Airport capacity Without Increasing Airport Size. Reason Foundation. Los Angeles. 2008. 49 s. 296. Delays to Air Transport in Europe - Quarter II 2013. Central Office for Delay Analysis Eurocontrol. 2013. 22 s. 297. Gwiggner C., Nagaoka S. Recent Models in the Analysis of Air Traffic Flow. Electronic Navigation Research Institute (ENRI). Tokio. 2010. 10 s. 298. Gwiggner C., Kimura A., Nagaoka S. Data and Queueing Analysis of a Japanese Arrival Flow. Electronic Navigation Research Institute. Tokio. 2011. 7 s. 299. Monish D. Tandale, Prasenit Sengupt; Jinwhan Kim. Queuing models for analyzing the impact of trajectory uncertainties on the NAS flow efficiency. IX Konferencja nt. Technologii, Integracji i Operacji Lotniczych. 2009. 14 s. 300. Monish D. Tandale, Prasenit Sengupta, Menon P.K. Queuing network models of the national airspace system. American Institute of Aeronautics and Astronautics. 2010. 14 s. 301. National Plan of Integrated Airport Systems (2011-2015). Federal Aviation Administration. Raport Sekretarza Transportu dla Kongresu USA. 2010. 100 s. 302. Nikoleris T., Hansen M. Queueing Models for 4D Trajectory-Based Aircraft Operations in NextGen. IX Konferencja nt. Technologii, Integracji i Operacji Lotniczych. 2009. 11 s. 303. Philippe N.I. Basic elements of queueing theory. Application to the Modelling of Computer Systems. Sophia Antipolis. 2004. 110 s. 304. Carlier S., de Lepinay I., Hustache J.-C. Environmental impact of air traffic flow management delays. Eurocontrol Experimental Centre. Seminarium ATM. 2007. 13 s. 305. Kharchenko V., Tapia K. Analysis of aircraft delays at the stage of arrival at airport. Materialy NAU. - 2014. - № 3(60). - s. 28-32. 306. Agustin A., Escudero L., Pizarro C. Mathematical Optimizationg models for Air Traffic Flow Management. A review. Dept. of Statistics and Operations Research Universidad Rey Juan Carlos. 2008. 44 s. 307. Andersson K., Carr F., Feron E. Analysis and Modeling of Ground Operations at Hub Airports. III Seminarium nt. Zarzqdzania Ruchem Lotniczym USA / Europa. 2000. 15 s. 308. Balakrishna P., Ganesan R., Sherry L. Taxi-out Prediction using Approximate Dynamic Programming. George Mason University. 2007. 16 s. 309. Clewlow R., Simaiakis I., Balakrishnan H. Impact of Arrivals on Departure Taxi Operations at Airports. Massachusetts Institute of Technology. 2006. 21 s. 310. Elefante S. Statistical and probabilistic approach for improving efficiency in Air Traffic Flow Management. Dysertacja - Wydzial Inzynieryjny University of Glasgow. 2001. 241 s. 311. Lee H., Balakrishnan H. A Study of Tradeoffs in Scheduling Terminal-Area Operations. Department of Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology. 2008. 12 s. 312. Long D., Lee D., Johnson J., Gaier E. Modeling Air Traffic Management Technologies With a Queuing Network Model of the National Airspace System. NASA. 1999. 121 s. 313.Simaiakis I., Balakrishnan H. Analysis and Control of Airport Departure Processes to Mitigate Congestion Impacts. Massachusetts Institute of Technology. 2009. 29 s. 314. Kharchenko V., Tapia K., Shvets O. Analysing surface movement delays in an airport. Materialy NAU. - 2014. - № 2(59). - s. 10-14. 315. Kharchenko V., Bugayko D.. Safety and Security Integration of Unmanned Aircraft Systems into World Aviation System: NAU experience. Materialy V Swiatowego Kongresu «Aviation in the XXI-st century», «Safety in Aviation and Space Technologies», 25-27 wrzesnia 2012, Kijow / NAU. - Kijow, 2012. - t. 2. - s. 3.1.26-3.1.28. 316. AFS-400 UAS Policy 05-01. Washington: FAA, 2005 - 9 s. 317. Wst§pna propozycja poprawki (NPA) No 16/2005. Policy for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) certification. Kolonia: EASA, 2005 - 42 s. 318. UK-CAA Policy for light UAV systems. Londyn: Civil Aviation Authority, UK, 2004. - 10 s. 319. Kharchenko V.P., Bugayko D.O., Lutskyi M.G. Development of international control and regulatory base of unmanned aerial vehicles using. Materialy National Aviation University. - Kijow: NAU, 2011. - Nr 2. - s. 5-14 (tekst ukrainski). 320. Kharchenko V., Bugayko D., Paweska M., Prusov D. The efficiency and effectiveness of remotely piloted aircraft systems used in logistics problems solving due to territorial infrastructure / Logistics and Transport. - 2014. - № 2(22). - s. 13-20. 321.Oficjalna strona internetowa centrum naukowo-produkcyjnego bezzalogowych systemow latajqcych „Virage” przy National Aviation University. Dost^pne na: http://uav.nau.edu.ua/rozrob. html. 322. Rostopchin V.V., Fedin S.I. The use of unmanned aerial vehicles in the fight against the spread of drugs. - http://uav.ru (tekst rosyjski). 323. Kharchenko V.P., Prusov D.E. Analysis of Unmanned Aircraft Systems Application in the Civil Field. Transport - t. 27, nr 3, 2012 - s. 335-343. 324. Kharchenko V.P., Prusov D.E. The Complex Work on the Unmanned Aircraft System Prototype in the National Aviation University. Materialy V Swiatowego Kongresu "Aviation in the XXI-st Century", National Aviation University, Kijow, Ukraina - 25-27 wrzesnia, 2012. - s. 2.1-2.4. 325. Kharchenko V.P., Prusov D.E. Basic principles of the modern classification of unmanned aircraft systems civil purposes. Materialy National Aviation University. - Kijow: NAU, 2012. - t. 53, nr 4. - s. 5-13 (tekst ukrainski). 326. Mark Dali. Unmanned Aerial Vehicles and Tarqets / Janes / Wydane w Wielkiej Brytanii przez Hobbs the Printers.: 2010. - 700 s. 327. Matiychyk M.P. Problems of UAV development and implementation into the economic processes in Ukraine. The Problems and prospects of air transportation development. - Kijow, National Aviation University, 2009. - 34 s. (tekst ukrainski). 328. Matiychyk M.P., Suvorova N.O., Kachalo I.A. Comparison of the Production Cycle of the Aviation-Chemical Works Performance by Ultralight and Unmanned Aircrafts. Materialy National Aviation University. - Kijow: NAU, 2010. - t. 43, nr 2. - s. 15-18 (tekst ukrainski). 329. Matiychyk M.P., Suvorova N.O. Aviation Technics and Special Equipment for Aerial Work Performing. - Kijow, National Aviation University, wyd. 2010. - 64 s. (teskt ukrainski). 330. NASA (oficjalna strona internetowa). Dost^pne na: http://www.nasa.gov/centers/dryden/doc/139872main_Appendix%20A.doc. 331. Hiwing Aviation General Equipment Co., LTD (oficjalna strona internetowa). Dost^pne na: - <http://www.hiwingage.com/en/case.asp?/3.html>. 332. Bugayko D., Kharchenko V., Bo W. Safety Management System like Key Instrument of International Civil Aviation Regulation // Materialy V Konferencji Mi^dzynarodowej „Legal science and practice: challenges of the time”. - K: NAU, 2015. - t. 3. - s. 10-13. 333. Bugayko D., Kharchenko V., Bo W. State and prospects for development of remotely piloted aircraft systems (RPAS) using for maritime challenges Avia-2015: Materialy XII Konferencji Mi^dzynarodowej. - K.:NAU, 2015. - s. 7.1-7.7. 334. Barrett Ch., Bosnic C., Prieto A., Golembeski G., Bell D. UAV telemetry. Konferencja nt. Projektow Mulitidyscyplinarnych, Rochester, Nowy Jork. 2008. 9 s. 335. Gouqing Zhou, Chaokui Li. UAV real-time data processing through flight trajectory and resample rate analysis. Doroczna Konferencja ASPRS 2006, Reno, Newada, 1-7 maja 2006, 7 s. 336. Kharchenko V., Kuzmenko N. Minimization of UAV trajectory deviation during the complicated obstacles overfly. Materialy National Aviation University. 2012. nr 2. s. 18-21. 337. Kuzmenko N.S., Vasyliev I.V. Ground control stations of airspace movable object flight. Materialy XI Konferencji naukowo-technicznej „AVIA-2013”. t. 2. Kijow, National Aviation University. 2013. s. 8.49-8.53 (tekst ukrainski). 338. Kharchenko V., Kuzmenko N., Mykhatsky O., Savchenko O. Experimental unmanned aerial vehicle flight data measurement and their post-processing analysis. Materialy NAU. - 2014. - № 1(58). - s. 11-16. 339. Andreevsky V.V., Derkach A.G. 1987. Definition of attainable aircraft on the trajectories of complex profile. Ryga, RCAII. s. 61-64 (tekst rosyjski). 340. Lebedev A.A., Chernobrovkin L.S. 1962. Flight dynamics of unmanned aerial vehicles. Podr^cznik dla szkol. Moskwa, Oborongiz. 548 s. (tekst rosyjski). 341.Skripnichenko S.Yu. 1981. Fuel savings by reducing the loss of aerodynamic control for balancing. Questions GLA aerodynamics and strength. Moskwa, State NIIGA. Nr 202: 56-62 (tekst rosyjski). 342.Udartsev E.P., Pereverzev A.M., Ishchenko S.A. 1998. Operating aerodynamics. Trajectory problem. Podr^cznik. Kijow, KMUGA. 136 s. (tekst rosyjski). 343.Skripnichenko S.Yu. 1988. Optimization of the flight based on economic criteria. Moskwa, Mashinostroenie. 152 s. (tekst rosyjski). 344.Kharchenko V., Plakhotniuk I. Analysis Of Factors Affecting Varying Maximum Range Ability For Unmanned Aerial Vehicle. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 1 (54): 31-36. 345.Sigurd K., How J. 2003. UAV trajectory design using total field collision avoidance. - Konferencja AIAA nt. sterowania, nawigacji i kontroli, sierpien 2003. 11 s. 346.Su-Cheol Han, Hyochoong Bang. 2004. Proportional Navigation-Based Optimal Collision Avoidance for UAVs. - 2 Mi^dzynarodowa Konferencja nt. Autonomicznych Robotow i Urzqdzen, grudzien. - Palmerston North, Nowa Zelandia: 76-81 s. 347. Capozzi B.J. 2001. Evolution-Based Path Planning and Management for Autonomous Vehicles. - University of Washington. 363 s. 348. Kharchenko V., Kuzmenko N. Minimization of Unmanned Aierial Vehicle trajectory deviation during the complicated obstacles overfly. Materialy National Aviation University. - Kijow, 2012. - № 2(51). - s. 70-76. 349. Chawla Cham, Padhi Radhakant. 2011. Partially Integrated Guidance and Control of UAVs for Reactive Collision Avoidance. Bangalore. 92 s. 350. Gardiner B., Waseem A. 2011. Collision Avoidance Techniques for Unmanned Aerial Vehicles. Raport techniczny #CSSE11 - 01. Auburn University. 24 s. 351. Liao Tingsheng. 2012. UAV Collision Avoidance using A* Algorithm. Alabama, 7 maja 2012. 53 s. 352. Loe Oivind. 2007. Collision Avoidance Concepts for Marine Surface Craft. Trondheim, 19 grudnia 2007. 111 s. 353.Singh Shashiprakash; Padhi Radhakant. 2009. Automatic Path Planning and Control Design for Autonomous Landing of UAVs using Dynamic Inversion. USA. 6 s. 354. Kharchenko V., Kuzmenko N. Unmanned Aerial Vehicle Collision Avoidance Using Digital Elevation Model. Materialy National Aviation University. 2013. Nr 1 (54): 21-25. 355. Little R., Rubin D. Statistical Analysis with Missing Data. Wiley-Interscience, 2002. 408 s. 356. Draper N., Smith H. Applied regression analysis. Wiley-Interscience, 1998. 706 s. 357. Zloba Е., Yatskiv I. Statistical methods of reproducing of missing data. Computer Modelling & New Technologies, Ryga, 2002. s. 51-61 (tekst rosyjski). 358. Frank A. Interpolation of 3D Surfaces for Contact Modeling. University of Twente, Niderlandy, 2005. 51 s. 359. Kharchenko V., Kuzmenko N. Unmanned Aerial Vehicle Flight Data Processing By Spline Approach. Materialy National Aviation University. 2015. Nr 1(62). s. 12-16. 360. Dokument roboczy Komisji B: Towards a European strategy for the development of civil applications of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) // Komisja Europejska. - Bruksela, 2012. - 26 s. 361. Jones E., New Approaches for Autonomous Logistics Aircraft and Ground Systems / Institution of Engineering and Technology; II Konferencja nt. Systemow Autonomicznych, Londyn, listopad, 2007. - s. 1-7. 362. McCoy J.V., Unmanned aerial logistics ve-hicles: a concept worth pursuing? / Master of mili-tary art and science thesis. Faculty of the U.S. Ar-my Command and General Staff College, Florida Institute of Technology, USA, 2002. - 68 s. 363. Technical data sheet of inertial measurement unit ADIS 16362. Zrodlo elektroniczne // http://www.analog.com/en/mems-sensors. 364. Karta danych technicznych magnetometru HMC5843. Zrodlo elektroniczne // www.honeywell.com/magneticsensors [6] Karta danych technicznych czujnika BMP085. Zrodlo elektroniczne // http://www.datasheetarchive.com/BMP085- datasheet.html. 365. Karta danych technicznych odbiornika GNSS OEMV-1. Zrodlo elektroniczne // www.novatel.com/Documents/Chapters/OEMV- 1.pdf 366. Larin V.B. Attitude-Determination Problems for a Rigid Body // Int. Appl. Mech. - 2001. - 37. - №7. - s. 870 - 898. [9] Kharchenko V.P. Analysis of unmanned aerial vehicle kinematic equations integration algorithms / V.P. Kharchenko, S.I. Ilnytska // Materialy NAU - 2010. - №3 (44). - s. 9-17. 367. Larin V.B. About correction of inertial navigation system functioning / A.A. Tunik, V.B. Larin // Problems of control and informatics. - 2010. - №4. - s. 130-142. 368. Kharchenko V.P. Analysis of the efficiency of al-gorithms of integrated inertial-satellite navigation system / V.P. Kharchenko, S.I. Ilnytska // Mechanics of gyroscopic systems. Magazyn naukowy Kyiv Polytechnic university. Wyd. 22. Kijow 2010 - s. 32-43. 369. Kharchenko V., Ilnytska S. Multipurpose Remotely Piloted Aircraft System Integrated Navigation System Development And Testing. Logistics and Transport. - 2013. - № 3(19). - s. 85-90. 370. Автоматизированные системы управления воздушным движением: Новые информационные технологии в авиации / Р.М. Ахмедов, А.А. Бибутов, А.В. Васильев и др.; Под ред. С.Г. Пятко и А.И. Красова. - СПб.: Политехника. 2004. - 446 с. 371. Концепция и системы CNS /ATM в гражданской авиации / В.В. Бочкарев, В.Ф. Кравцов,Г.А. Крыжановский и др.; Под ред. Г.А. Крыжановского. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. - 415 с. 372. The Operational Role of Airborne Surveillance in Separating Traffic // FAA/Eurocontrol Cooperativ R&D, wersja 0.2 - 8 listopada 2008. - 105 s. 373. Авіоніка безпілотних літальних апаратів / В.П. Харченко, В.І. Чепіженко, А.А. Тунік, С.В. Павлова. - К.: ТОВ «Абрис-принт», 2012. - 464 с. 374. McInnes C.R. Velocity field path-planning for single and multiple unmanned aerial vehicles / C.R. Mclnnes // The Aeronautical Journal. - lipiec 2003. - s. 419-426. 375.Stanley A. Flight Path Deconfliction of Autonomous UAVs / A. Stanley // AIAA 2005-6978. In Infotech@Aerospace, 26-29 wrzesnia 2005. - Arlington, Wirginia, 2005. - s. 1-21. 376. Lissone M. Opening the sky to unmanned air vehicles. Skyway magazine / Eurocontrol, lato 2012, s. 32-35. 377. Eby M.S. A Self-Organizational Approach for Resolving Air Traffic Conflicts / M.S. Eby // The Lincoln Laboratory Journal. - 1994. - t.7, №2. - s. 239-254. 378. Современная прикладная теория управления: Синергетический подход в теории управления. Ч.П / [Под ред. А.А. Колесникова]. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000 - 559 с. 379. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам / Г.Хакен. - М.: Мир, 1991. - 240 с. 380. Пригожин И. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур / И.Пригожин, Д.Кондепури. - М.: Мир, 2002. - 464 с. 381. Савельев И.В. Курс общей физики, том I. Механика, колебания и волны, молекулярная физика / И.В. Савельев. - М.: «Наука», 1970. - 517 с. 382. Векилов Ю.Х. Межатомное взаимодействие и электронная структура твердых тел / Ю.Х. Векилов // Соросовский образовательный журнал. - 1996. - №11. - С. 80-86. 383. [Электронный ресурс]. - Режим доступу: <http://www.fizika.khstu.ru/files/posob/Sfile/molek.pdf>. 384. Коулсон К. Межатомные силы - от Максвелла до Шрёдингера / К.Коулсон // Успехи физических наук. Из истории физики. - 1963. - Т. LXXX1, вып. 3. - С. 545-556. 385. Виртуальные Эйнштейновские силовые поля в синергии навигационного пространства сложных эргатических систем. С.В. Павлова, В.В. Павлов, В.И. Чепиженко // Вісник НАУ. - 2012 - № 3 - С. 15-27. 386. Енергетико-потенціальне управління повітряним рухом в середовищі CNS/ATM / В.В. Павлов, В.П. Харченко, В.І. Чепіженко // Вісник НАУ. - 2011. - № 4. - С. 10-19. 387. Manual on Required Navigation Performance (RNP): Doc 9613-AN/937, [wyd. 2]. - Montreal, Kanada, 1999. - 41 s. 388. Kharchenko V., Chepizhenko V., Pavlova S. Synergy of Piloted, Remoterly Piloted and Unmanned air Systems in Single air Navigation Space. Logistics and Transport. - 2013. - № 2(18). - s. 77-83. 389.Oficjalna strona internetowa ICAO. Dost^pne na: http://www.icao.int. 390. Convention on International Civil Aviation - Doc 7300. Dost^pne na: http://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx. 391. The Convention on International Civil Aviation. Annexes 1 to 18 booklet. Dost^pne na: www. icao. int/documents/annexes_booklet.pdf. 392. The Convention on International Civil Aviation Annex 19 Safety Management. Dost^pne na: <http://www.icao.int/secretariat/PostalHistory/annex_19_safety_management.htm>. 393. Publikacje ICAO. Dost^pne na: < http://www.icao.int/publications>. 394.Oficjalna strona internetowa IATA. Dost^pne na: <http://www.iata.org>. 395.Oficjalna strona internetowa ACI. Dost^pne na: <http://www.aci.aero>. 396.Oficjalna strona internetowa TIACA. Dost^pne na: <http://www.tiaca.org>. 397.Oficjalna strona internetowa IBAC. Dost^pne na: <http://www.ibac.org>. 398.Oficjalna strona internetowa IAOPA. Dost^pne na: <http://www.iaopa.org>. 399.Oficjalna strona internetowa IFALPA. Dost^pne na: <http://www.ifalpa.org>. 400.Oficjalna strona internetowa WCO. Dost^pne na: <http://www.wcoomd.org>. 401.Oficjalna strona internetowa UPU. Dost^pne na: <http://www.upu.int>. 402.Oficjalna strona internetowa FIATA. Dost^pne na: <http://fiata.com>. 403.Oficjalna strona internetowa GEA. Dost^pne na: <http://www.global-express.org>. 404.Oficjalna strona internetowa GTO. Dost^pne na: <http://www.gtoglobal.com>. 405.Oficjalna strona internetowa ECAC. Dost^pne na: <https://www.ecac-ceac.org>. 406.Oficjalna strona internetowa EASA. Dost^pne na: <https://www.easa.europa.eu>. 407.Oficjalna strona internetowa EUROCONTROL. Dost^pne na: <https://www.eurocontrol.int>. 408.Oficjalna strona internetowa AEA. Dost^pne na: <http://www.aea.be>. 409.Oficjalna strona internetowa ACI-Europe. Dost^pne na: <https://www.aci-europe.org>. 410.Oficjalna strona internetowa EBAA. Dost^pne na: <http://www.ebaa.org>. 411.Oficjalna strona internetowa ECA. Dost^pne na: <https://www.eurocockpit.be/pages/about-eca>. 412.Oficjalna strona internetowa National Aviation University. Dost^pne na: <http://nau.edu.ua>. 413. Unmanned Aircraft Systems /Circ. ICAO 328 - AN/190. - Kanada, Montreal: ICAO, 2011. - 325 s. 414. Joint Unmanned Aircraft Systems Minimum Training Standards: - Guidance / Joint Staff Waszyngton - 2012 - 32 s. 415. Augusti Giuliano. Quality and Accreditation in Engineering Education in Europe. Materialy. Mi^dzynarodowe Sympozjum nt. Innowacji i Jakosci w Ksztalceniu w Kierunkach Inzynierskich. Valladolid (Hiszpania), 26-28 kwietnia 2012. 416. Collaborative Doctoral Education - University-Industry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange. Doc-Careers Project by Lidia Borrell- Damian. Publikacje EU A. 2009. 417. Realising the European Higher Education Area. / Komunikat z konferencji ministrow szkolnictwa wyzszego. Berlin. 19 wrzesnia 2003. 418.Science and Innovation. Kijow, National Aviation University. 2009. 419. The European Higher Education Area - Achieving the Goals. Komunikat z konferencji ministrow szkolnictwa wyzszego. Bergen. 19-20 maja 2005. 420. Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world. Komunikat z konferencji ministrow szkolnictwa wyzszego. Londyn, 18 maja 2007. 421. Trends V. Universities shaping the European Higher Education Area. By David Crosier, Lewis Purser & Hanne Smidt. Raport EUA. Publikacje EUA. 2007. 422. Kharchenko V., Prusov D. Strategy for the training of higly qualified scientific personnel at the national aviation university / Materialy NAU. - 2014. - № 3(60). - s. 103-108. 423. Bugayko D., Kulyk M., Ilienko O. Safety of Aviation in Global Context of the World Air Transport Development. Materialy NAU. - K.: NAU, 2013. - №3. - s. 112-117.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55688
ISBN: 978-83-7977-695-5
DOI: 10.26411/978-83-7977-695-5.11-22
Appears in Collections:Монографії кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mogoraph_Kharchenko_Bugayko_Paweska.pdf72.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.