Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56684
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Ергономічне забезпечення транспортних процесів"
Other Titles: Educational and methodical complex "Ergonomic Support of Transport Processes"
Authors: Дерев'янко, Тамара Антонівна
Derevyanko, Tamara
Keywords: ергономіка
ергономічне забезпечення
транспортний процес
авіація
ergonomic support
transport processes
ergonomics
avaition
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» є теоретико-практичною основою сукупності знань, вмінь та навичок, що формують світогляд та профіль фахівця в області системної ефективності транспортних процесів через дослідження ергатичного комплексу «машина-оператор-середовище». Основною метою навчальної дисципліни «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» є надання студентам сучасних знань і положень науки ергономіки і наукових методів вивчення взаємозв’язків та взаємовпливу між складовими ергатичної транспортної системи. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: -забезпечення розуміння студентами системного наукового та практичного сенсу науки ергономіки; -забезпечення вивчення сучасних показників, що дозволяють оцінити стан та визначити напрямки розвитку ефективності ергатичної транспортної системи; -надання знань щодо існування обмежених людських можливостей, взаємозв’язків між біологічно зумовленими обмеженнями людини як фахівця і ергономічною ефективністю його робочої діяльності з експлуатації технічних пристроїв.
The academic discipline " ergonomic support of transport processes "is the theoretical and practical basis of a set of knowledge, skills and abilities that form the worldview and profile of a specialist in the field of system efficiency of transport processes through the study of the ergatic complex"machine-operator-environment". The main purpose of the discipline "ergonomic support of transport processes" is to provide students with modern knowledge and provisions of the science of ergonomics and scientific methods for studying the relationships and mutual influence between the components of the ergatic transport system. The objectives of studying the discipline are: - ensuring students ' understanding of the systematic scientific and practical meaning of the science of ergonomics; - ensuring the study of modern indicators that allow assessing the state and determining the directions of development of the efficiency of the ergatic transport system; - providing knowledge about the existence of limited human capabilities, the relationship between biologically determined limitations of a person as a specialist and the ergonomic efficiency of his work on the operation of technical devices.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», «Організація авіаційних робіт і послуг», «Мультимодальний транспорт і логістика», «Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень» навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №НБ-7-275-2/21, №НБ-7-275-3/21, №НБ-7-275-4/21, №РБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-2/21, №РБ-7-275-3/21, №РБ-7-275-4/21 та №НБ-7-275-1з/21, №НБ-7-275-2з/21, №НБ-7-275-3з/21, №НБ-7-275-4з/21, №РБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-2з/21, №РБ-7-275-3з/21, №РБ-7-275-4з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізації 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "ergonomic support of transport processes" was developed on the basis of educational and professional programs " Organization of transportation and management in transport (air)", "Organization of Aviation Works and services", "Multimodal Transport and logistics"," on-board support of air passenger transportation " of training and working curricula no. NB-7-275-1/21 ,no. NB-7-275-2/21 ,no. NB-7-275-3/21 ,no. NB-7-275-4/21, RB No.-7-275-1/21, RB No.-7-275-2/21, RB No.-7-275-3/21, RB No.-7-275-4/21 and NB No.-7-275- 1z/21 ,no. NB-7-275-2z/21 ,no. NB-7-275-3z/21 ,no. NB-7-275-4z/21, no. RB-7-275-1z/21, no. RB-7-275-2z/21, no. RB-7-275-3z/21, no. RB-7-275-4z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in the specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56684
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Ергономічне забезпечення транспортних процесів_план2021.pdfРобоча програма1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.