Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58096
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Вища математика" (спец. 151)
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Higher Mathematics" (spec. 151)
Authors: Тугай, Ганна Володимирівна
Tuhai, Hanna
Keywords: вища математика
higer mathematics
робоча програма
working program
самостійна робота
independent work
методичне забезпечення
methodological support
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовій та електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої робочим навчальним планом підготовки студентів відповідного освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 151«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
The educational and methodological complex is a set of normative and educational and methodological materials in paper and electronic forms, necessary and sufficient for the effective implementation by students of the working program of the educational discipline provided for by the working curriculum of training students of the corresponding educational degree "Bachelor" in the specialty 151 "Automatization and сomputer-integrated technologies"
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Вища математика» розроблено на основі освітньопрофесійних програм «Автоматика та автоматизація на транспорті», «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-1-151/21, №НБ-2-151-1/21, №НБ-2-151-2/21, №НБ-2-151-3/21, №НБ-1-151з/21, №НБ-2-151-1з/21, №НБ-2-151-2з/21, №НБ-2-151-3з/21, №РБ-1-151/21, №РБ-2-151-1/21, №РБ-2-151-2/21, №РБ-2-151-3/21, №РБ-1-151з/21, № РБ-2-151-1з/21, №РБ-2-151-2з/21, № РБ-2-151-3з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58096
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри Вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_РП_ВМ_151.pdfРобоча програма933.11 kBAdobe PDFView/Open
ВМ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації до самостійної роботи студента1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.