Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58151
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСкібіцька, Ліана Іванівна-
dc.contributor.authorSkibitska, Liana Ivanivna-
dc.date.accessioned2023-03-01T12:56:06Z-
dc.date.available2023-03-01T12:56:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58151-
dc.descriptionРобоча програма (РП) навчальної дисципліни «Організація діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 р. №249/од та відповідних нормативних документів.uk_UA
dc.description.abstractНавчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування, відноситься до циклу професійної підготовки. Метою викладання навчальної дисципліни у контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми) є формування у здобувачів системи знань щодо організації підприємницьких, торговельних та біржових структур, розгляд їх соціально-економічного змісту, базові знання та навички щодо прийняття таких комплексних рішень з метою ефективного управління підприємницькими структурами, торговельними організаціями та біржами, показ процесів функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. The educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management and administration, and belongs to the cycle of professional training. The purpose of teaching the academic discipline in the context of the specialty, taking into account the requirements of the standard of higher education (educational program), is the formation of the students' system of knowledge about the organization of business, trade and stock exchange structures, consideration of their socio-economic content, basic knowledge and skills for making such complex decisions in order to effective management of business structures, trade organizations and stock exchanges, showing the processes of operation, infrastructure maintenance and support of entrepreneurship, trade and stock exchange activities.uk_UA
dc.description.abstractEducational discipline is theoretical and practical basis of totality of knowledge and abilities that form the profile of specialist in industry of management and administration, behaves to the cycle of professional preparation. The aim of teaching of educational discipline in the context of speciality taking into account the requirements of standard of higher education(educational program) is forming for the bread-winners of the system of knowledge in relation to organization of enterprise, trade and exchange structures, consideration of them socio-economic maintenance, base knowledge and skills in relation to the acceptance of such complex decisions with the aim of effective management enterprise structures, trade organizations and exchanges, show of processes of functioning, infrastructural service and providing of enterprise, trade and exchange activity. The of educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management and administration, and belongs to the cycle of professional tuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectбізнесuk_UA
dc.subjectбізнес-комунікаціїuk_UA
dc.subjectінтернет технологіїuk_UA
dc.subjectбіржова діяльністьuk_UA
dc.subjectпідприємництвоuk_UA
dc.subjectworking programuk_UA
dc.subjectbusinessuk_UA
dc.subjectbusiness communicationsuk_UA
dc.subjectInternet technologiesuk_UA
dc.subjectexchange activityuk_UA
dc.subjectentrepreneurshipuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodological complex of discipline "Organization of business, trade and exchange structures"uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1,2 курс_РП_Організ_діял_підпр_торгов_бірж_структур.pdfРобоча програма1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.