Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59787
Title: Особливості та закономірності руху на вулично-дорожній мережі міста
Other Titles: Features and regulations of traffic on the street network of the city
Authors: Степанчук, О. В.
Stepanchuk, O.
Keywords: вулично-дорожня мережа
транспортні потоки
пішохідний рух
транспортний засіб
затор
street network
traffic flows
pedestrian traffic
vehicle
traffic jam
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Степанчук О. В. Особливості та закономірності руху на вулично-дорожній мережі міста // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 408-434/
Abstract: В основу роботи покладено теоретичні та експериментальні дослідження особливостей та закономірностей транспортного та пішохідного руху на вулично-дорожній мережі міста. У роботі розглянуто та проаналізовано сучасні проблеми міст, що пов’язані з особливостями переміщення його мешканців. На основі проведених експериментальних досліджень було визначено значення швидкості різної забезпеченості для легкового та маршрутного транспорту, що рухається на магістральних вулицях міста Києва. Розглянуто основні підходи щодо організації пішохідного руху на вулично-дорожній мережі міст та основні характеристики пішохідного руху: інтенсивність руху, швидкість руху пішоходу, щільність пішохідного потоку. На основі натурних спорстережень встановлені залежності швидкості транспортного потоку від його щільності, а також залежність інтенсивності руху пішохідних потоків від щільності людського потоку і залежність щільності від швидкості руху пішохідного потоку.
The work is based on theoretical and experimental studies of the peculiarities and regularities of traffic and pedestrian traffic on the city's street network. The work examines and analyzes the modern problems of cities, which are related to the peculiarities of the movement of its inhabitants. On the basis of the conducted experimental studies, the value of the speed of various facilities was determined for passenger and route transport moving on the main streets of the city of Kyiv. The main approaches to the organization of pedestrian traffic on the street network of cities and the main characteristics of pedestrian traffic are considered: the intensity of traffic, the speed of pedestrian movement, the density of pedestrian flow. On the basis of field observations, the dependence of the speed of the traffic flow on its density, as well as the dependence of the intensity of the movement of pedestrian flows on the density of the human flow and the dependence of the density on the speed of movement of the pedestrian flow were established.
Description: 1. Планування і забудова територій: ДБН Б.2.2-12:2019. Чинний від 2019- 10-01. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 с. 2. Міста України (за населенням). URL: https://uk.wikipedia.org 3. Шелейховський Г. В. Композиция городского плана как проблема транспорта. Москва : Гипрогор, 1946. 242 с. 4. Дубова С. В., Васильева А. Ю., Сильчук В. А. Методы ограничения легкового транспорта в городах. Містобудування та територіальне планування. Київ : КНУБА, 2009. № 32. C. 121-127. 5. Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року (проект). Київ, 2015. URL: ttps://drive.google.com/file/ d/0BxbGBoNdblj6TTRuS3RMQjFINTA/view 6. Рейцен Є. О. Організація і безпека міського руху : навчальний посібник. Київ : ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2014. 454 с. 7. Дослідження транспортних потоків в аспекті заторових станів дорожнього руху / Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Степанчук О. В., Кротов Р. В. Київ : Національний авіаційний університет, 2015. 176 с. 8. Степанчук О. В. Ефективні методи розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі в сучасних умовах. Вісник Інженерної академії України. 2013. Вип. 3-4. С. 171-174. 9. Лобашов О. О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах : монографія. X .: ХНАМГ, 2010. 170 с. 10. Степанчук О. В. Обстеження пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі міст. Проблеми розвитку міського середовища. Київ : НАУ, 2020. Вип. 2 (25). С. 171-181. 11. Лептюхова О. Ю. Комплексная оценка потребительского качества пешеходных коммуникаций в городских районах : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.22. Москва, 2014. 191 с. 12. Організація та регулювання дорожнього руху : підручник / Поліщук В. П., Бакуліч О. О., Дзюба О. П. та ін. Київ : Знання України, 2014. 467 с. 13. Систематологія на транспорті. Організація дорожнього руху / Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін. Київ : Знання України, 2007. 452 с. 14. Кизима C. С. Експлуатація автомобільний доріг : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. Київ : НТУ, 2009. 272 с. 15. Степанчук О. В. Вплив планувальних особливостей міст на розподілення транспортних потоків на вулично-дорожній мережі. Проблеми розвитку міського середовища. Київ : НАУ, 2020. Вип. 1 (24). С. 116-127. 16. Бабков В. Ф. Автомобильные дороги : учебник для вузов. Москва : Транспорт, 1983. 280 с. 17. Степанчук О. В., Тімкіна С. Ю. Аналіз особливостей проектування зупинок громадського пасажирського транспорту на магістральних вулицях. Наукоемні технології. Київ : НАУ, 2015. Випуск № З (27). С. 266-270. 18. Проектування автомобільних доріг : підручник / Білятинський О. А., Заворицький В. Й., Старовойда В. П., Хомяк Я. В. Київ : Вища школа, 1997. 518 с. 19. Степанчук О. В. Методологія підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі міст : дис. доктора техн. наук : 05.23.20. Київ, 2018.427 с. 20. Сильянов В. В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения. Москва : Транспорт, 1977. 303 с. 21. Гук В. I., Шкодовський Ю. М. Транспортні потоки: теорія їх застосування в урбаністиці. X .: Золоті сторінки, 2009. 232 с. 22. Highway Capacity Manual. — Washington : U. S. Departament Commerce, Burean Public Roads, 2000. 690 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59787
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-18
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Степанчук-Chapter Manuscript-11094-1-10-20230614.pdf297.33 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.