Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59789
Title: Проєктування ландшафтних парків методом кіносценарію
Other Titles: Designing landscape parks by the method of a film script
Authors: Трошкіна, О. А.
Troshkina, О.
Keywords: архітектурне середовище
ландшафт
сценарні методи проєктування
кіносценарій
кінопарадигма Сіда Філда
architectural environment
landscape
scenario design methods
script
Sid Field’s film paradigm
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Трошкіна О. А. Проєктування ландшафтних парків методом кіносценарію // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь: Liha-Pres , 2023. — С. 447-479.
Abstract: Дана стаття є описом і аналізом застосування методу написання кінематографічного сценарію при проєктуванні паркового простору, а також вона є апробацією методики навчання проектування парку за методом кіносценарію та узагальненням отриманих результатів. Авторка аналізує можливість застосування цього методу у реальному проектуванні існуючого архітектурного середовища міста і порівнює отримані результати із результатами своїх колег із іншого навчального закладу архітектурного профілю при виконанні подібних завдань. У статті доводиться, що саме кінематографічний сценарій, а не театральний найбільше підходить для аналізу архітектурного середовища і написанню сценарію його сприйняття. В основу сценарного методу проєктування парку покладена кінопарадигма Сіда Філда гасло якої «кожної миті глядачу повинно бути цікаво, а що буде далі?», повністю відповідає сучасним вимогам людини-глядача (споживача) до архітектурного середовища, яке сформовано під впливом все зростаючої візуальності і видовищності сучасного міського життя. У відповідності до кіносценарію, який має свої структурні одиниці, територія парку також поділяється на декілька функціональних зон, кожна з яких відповідає кінематографічним елементам. Як і у кінофільмі, кожна частина парку викликає певні емоції, які програмуються проєктувальниками заздалегідь. Здійснити це можна за допомогою маніпулюванням простором і його границями. Авторка припускає, що даний метод кінематографічного сценарію може бути застосованим і при проектуванні архітектурного середовища міста, як нової його частини (міського кварталу, мікрорайону, району) так і при коригуванні вже існуючого історичного середовища.
The article describes and analyzes the possibility of using the method of writing a cinematic script in the design of park space, and it is a test of the method for teaching park design by the method of screenplay and generalization of the results. The author analyze the possibility of applying this method in the actual design of the existing architectural environment of the city and compare the results with the results of their colleagues from another educational institution of architectural profile in performing similar tasks. The article proves that the cinematographic script, not the theatrical one, is the most suitable for the analysis of the architectural environment and writing the script of its perception. Sid Field's film paradigm, based on Sid Field's film paradigm, is based on the slogan "Every moment the spectator should be interested in what will happen next?" modern city life. According to the screenplay, which has its own structural units, the territory of the park is also divided into several functional zones, each of which corresponds to the cinematic elements. As in the movie, each part of the park evokes certain emotions, which are programmed by the designers in advance. This can be done by manipulating space and its boundaries. The author suggest that this method of cinematic scenario can be used in the design of the architectural environment of the city, as a new part of it (urban quarter, neighborhood, and district) and in adjusting the existing historical environment.
Description: 1. Асс К. Архитектура кино. Журнал «Сеанс». ІШЬ: http://seance.ru/blog/ агсЬіїесШге-сіпета/ 2. Гуменник І. Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні: дис. ... канд. архітектури : 18.00.02. Львів, 2019. 349 с. 3. Данилова В. Є. «Спеціальна художня подія»: види, функції, режисура (кінець XX — початок XXI ст.) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Харківська державна академія культури. Харків, 2019. 199 с. 4. Данчук О. А. Режисура шоу-програм і масових дійств як мистецтво і професія. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2014. Вип. 33. С. 65-69. 5. Еволюція поняття «театралізація» в культурному просторі масових видовищ: історія та сучасність. Культура України : зб. наук, праць. М-во культури України, Харків, держ. акад. культури. Харків, 2012. Вип. 38. С. 141-149. 6. Житницький А. 3. Драматургія масових театралізованих заходів : монографія. Харк. держ. акад. культури. Харків : ХДАК, 2004. 127 с. 7. Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. 3-є изд., испр. и доп. Москва : Согласие : ОАО «Тип. «Новости», 1998. 471 с. 8. Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / пер. с англ. ; 5-е изд. Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. 456 с. 9. Моргун Н. А., Резницкая Л. М., Скопинцев А. В. Архитектурная сценография городской среды — как проектная стратегия реконструкции исторического центра города и фактор укрепления его туристического имиджа. Южное архитектурное общество Союза архитекторов России. URL: http://archrus.ru/Activities/Statqi/Arxitekturnaja-scenografijagorodskoj- sredy 10. Нехорошев A. Н. Драматургия фильма. Москва : ВГИК, 2009. 344 с. 11. Раппапорт А. Городская среда и драматургия архитектурной композиции. Проблемы архитектурной композиции. 1972. URL: http://papardes.blogspot.com/2009/12/blog-post.html (дата звернення: 19.02.2018). 12. Силин А. Д. Театр выходит на площадь: Специфика работы режиссера при постановке массовых театрализованных представлений под открытым небом и на нетрадиционных сценических площадках. Москва, 1991. 179 с. 13. Токарев А. Использование средств киноискусства в архитектурном проектировании : дис. ... кандидата архитектуры : 18.00.01. Екатеринбург, 2007. 117 с. 14. Трошкіна О. А. Засоби композиції у побудові кіно- та «природного» кадрів при сприйнятті архітектурного середовища. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі: колективна монографія / за заг. ред. д-ра іст. наук В. В. Карпова. Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, 2021. C. 147-181. 15. Филд С. Сценарное мастерство (лекция 2014 г.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=UxV48yjx7gs 16. Chebina О., & Shevchenko L. (2015). The boulevard as a type of urban linear space the historical boulevards of Poltava (Ukraine) and Mons (Belgium). [Bulvär ako typ lineärneho urbänneho priestoru historicke bulväre Poltavy (Ukrajina) a Monsu (Belgicko)\. Architektura a Urbanizmus, 49 (3-4), 199-215. 17. Ellard C. Living Environment: How Architecture Affects Our Behavior and Well-Being. URL: https://colinellard.com/ (date of access: 15.10.2022). 18. Field S. Script — the basics of screenwriting. N. Y. : Random House Publishing Group, 2007. 336 p. 19. Gehl J. Cities for People, Washington, D. C. Island Press. 2010. 276 c. 20. Shevchenko L., Novoselchuk N., & Toporkov V. (2018). Linear landscape spaces in the planning structure of the city. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7 (3), 672-679. DOI: doi:10.14419/ijet. v7i3.2.14612 21. Troshkina O. Theatricalization of architectural environment as human psychological need. Composition in architecture: publication of the Chair of Housing Environment. Cracow : Faculty of Architecture Cracow University of Technology, 2015. Edition 15. P. 156-161.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59789
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-20
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трошкіна-Chapter Manuscript-11096-1-10-20230614.pdf598.17 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.