Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59790
Title: Особливості просторової композиції у відкритому, напівзакритому та закритому просторі
Other Titles: Spatial composition features in open, enclosed and semi-enclosed space
Authors: Сідорова, О. І.
Sidorova, О.
Keywords: просторова композиція
дизайн
типи композиційних рішень
акценти
вісі
побудова
форма плану
асоціативний ряд
образні рішення
spatial composition
design
types of compositional solutions
accents
axes
construction
plan form
associative series
figurative solutions
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Сідорова О. І. Особливості просторової композиції у відкритому, напівзакритому та закритому просторі // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 435-446.
Abstract: В роботі розглянуті особливості просторової композиції різних видів на основі аналізу робіт студентів НАУ факультету архітектури, будівництва та дизайну. Представлені завдання розроблені в межах дисципліни «Композиція і кольорознавство» для студентів 2 курсу спеціалізації «Дизайн». Завдання, підготовлені на кафедрі дизайну інтер’єру для майбутніх дизайнерів, формують у студентів знання про основні види і типи просторових композицій та особливості їх побудови. Виявлено роль та розташування акцентів у просторових композиціях різних типів. Досліджено як впливає форма плану приміщення на вибір того чи іншого типу просторової композиції. Розглянуто можливості використання асоціативного ряду певних об’ємних форм та площин у створенні об’ємно-просторових і глибинно-просторових композицій. Розроблено основні прийоми побудови просторових композицій. Визначено роль елементів комунікативного дизайну, що використані для виявлення композиційної структури інтер’єру. Матеріали цього дослідження можуть бути використані як основні практичні рекомендації у побудові досконалих просторових композицій, а також у проектуванні інтер’єрів та містобудівних об’єктів у відкритому, напівзакритому та закритому просторах.
The paper examines the peculiarities of spatial composition of various types based on the analysis of the works of NAU students of the Faculty of Architecture, Construction and Design. The presented tasks were developed within the discipline "Composition and color science" for students of the 2nd year of the "Design" specialization. Tasks prepared at the department of interior design for future designers form students' knowledge of the main types and varieties of spatial compositions and the peculiarities of their construction. Was revealed The role and arrangement of accents in spatial compositions of various types. It was studied how the shape of the room plan affects the choice of one or another type of spatial composition. Were considered the possibilities of using an associative series of certain three-dimensional shapes and planes in creating volume-spatial and depth-spatial compositions. Have been developed the main methods of building spatial compositions. The role of communicative design elements used to reveal the compositional structure of the interior is determined. The materials of this study can be used as basic practical recommendations in the construction of perfect spatial compositions, as well as in the design of interiors and urban planning objects in open, semi-closed and closed spaces.
Description: 1. Араухо И. Архитектурная композиция. Москва : Высшая школа, 1982. 208 с. 2. Обідняк М. М., Білінська О. Б. Архітектурна композиція: курс практичних занять та завдань : навч. посібн. Нац. ун-т. Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2011. 151 с. 3. Драницький Ю. Дизайн інтер’єрів сучасних готельних комплексів України: концептуальні підходи до проектування. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015. С. 180-187. 4. Дудка С.-Р. О. (2013а). Графо-аналітичне моделювання простору ресторанних комплексів. Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Харків. № 3. С. 77-81. 5. Інноваційні напрями в дизайні інтер’єру / Кузнецова І. О., Русаков І. О., Руденко О. В., Гербич К. О. Теорія та практика дизайну : зб. наук, праць. Національний авіац. ун-т. Київ, 2017. Вип. 12. С. 157-165. 6. Кузнецова І. О., Залізко Ю. В. Особливості формоутворення сучасних меблів масового виробництва. Теорія і практика дизайну : зб. наук, праць. Київ : «Дія», 2014. Вип. 6. С. 88-94. 7. Кузнецова І. О. Особливості змісту дисципліни «Основи формоутворення » в НАУ. Теорія та практика дизайну. 2016. Вип. 10. С. 78-85. 8. Норман Дональд. Емоційний дизайн. Вид.: “АгШивв” 2019. 192 с. 9. Сідорова О. І., Сідорова М.-Ю. А. Фронтальна композиція в дизайні (на прикладі шафи-перегородки). КНУБА. Збірник № 51. С. 128-134. 10. Сідорова О. І., Сідорова М.-Ю. А., Євтушенко А. С. Особливості дизайну сучасного дитячого ігрового простору. Проблеми розвитку міського середовища. НАУ. Київ, 2017. Вип. 2 (18) С. 132-140. 11. Сідорова О. І., Роботницька Е В., Огороднік С. О. Особливості вирішення інтер’єрів вестибюлів сучасних готелів. Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць. Теорія та практика дизайну. Київ : НАУ, 2020. Вип. 21. С. 73-79. 12. Смоляр О. В. Формування дизайну інтер’єрів готелів Украни шляхом використання засобів монументально-декоративного мистецтва. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. 2014. С. 27-32. 13. Хендерсон Эмили, Борскис Анджелин. Стиль. Тысячи предметов и хитростей для оформления любого интерьера. Вид. «Манн, Иванов и Фербер», 2019. 304 с. 14. Sidorova Е. I., Yevtushenko A. S. Associative composition at the NAU as a means of designer’s artistic personality development. Teopin i практика дизайну. Кшв : НАУ, 2017. Вип. 11. С. 168-181.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59790
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-19
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
О-Сідорова-Chapter Manuscript-11095-1-10-20230614.pdf220.2 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.