Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59791
Title: Особливості архітектурно-декоративної пластики фасадів історичної забудови кінця ХІХ – початку ХХ ст. м. Києва
Other Titles: Main features of architectural-decorative plastics of the historical facades of the end XIX – early of the XX century c. Kiev
Authors: Сідорова, М.-Ю. А.
Sidorova, M.-Y.
Keywords: фасади забудови кінця ХІХ – початку ХХ ст.
архітектурно-декоративна пластика
класифікація
композиція
пропорції
семантика
збереження
facades of the late 19th - early 20th centuries
architectural and decorative plastics
classification
preservation
symbolism
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Сідорова М.-Ю. А. Особливості архітектурно-декоративної пластики фасадів історичної забудови кінця ХІХ – початку ХХ ст. м. Києва // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 393-407.
Abstract: Робота присвячена проблемі збереження архітектурно-декоративної пластики фасадів забудови кінця ХІХ – початку ХХ ст. в м. Києві. Краса та самобутність міста Києва полягає не лише в унікальному живописному ландшафті, виразних силуетах та витонченій пластиці пам’яток архітектури, але й у оригінальних архітектурних та декоративних деталях фасадів рядової фонової забудови. Ці деталі є невід’ємною складовою міського середовища. Портали, двері, балкони, грати проїздів, піддашшя, декоративні гіпсові міжвіконні та підвіконні вставки, капітелі колон, об’ємна та барильєфна скульптура відрізняються особливою душевністю і доброю іронією. Вони несуть у собі унікальну інформацію історичного, міфологічного та езотеричного характеру. Під час ремонтів та реконструкції такі елементи часто втрачаються, що приводить до руйнації особливої київської атмосфери міського середовища. В архітектурних та декоративних деталях часто закодовані певні символічні послання – «мантри-обереги», із знищенням яких утворюються дірки у енергетичній тканині міста. Тому виявлення таких елементів та збереження їх є надзвичайно важливою задачею. В роботі запропоновано принципи класифікації та розроблено власне класифікацію елементів архітектурно-декоративної пластики фасадів, які найчастіше знищуються під час реконструкції та ремонту будівель, визначено зв'язок композиції архітектурно-декоративної пластики з композиційною структурою фасадів. Проведено композиційний, пропорційний та семантичний аналіз архітектурно-декоративної пластики фасадів забудови кінця ХІХ – початку ХХ ст.
The work is devoted to the problem of preservation of architectural and decorative plastic facades of the late 19th - early 20th centuries in the city of Kiev. The beauty and originality of the city of Kiev lies not only in the unique picturesque landscape, expressive silhouettes and exquisite sculptures of the architectural monuments, but also in the original architectural and decorative details of the facades of the ordinary background building. These details are an integral part of the urban environment. Portals, doors, balconies, driveways, soles, decorative gypsum inter- window and window sills, column capitals, bas-relief sculpture have a special charm, good irony and carry unique properties of historical, mythological character. During repair and reconstruction, such elements are often lost, leading to the destruction of the special atmosphere of the urban environment. Architectural and decorative details often encode certain symbolic messages - "mantra- amulets", destruction of which leads to voids in the energy fabric of the city. Therefore, identifying such items and preserving them is an extremely important mission. Goal of this article is to find principles of classification of elements of architectural and decorative plastics of facades. That would help to preserve facades historical and artistic character which most often is lost during the reconstruction and repair of buildings.
Description: 1. Кальницький М., Малаков Д. Головні та міські архітектори Києва. 1799-1999. Теорія та історія архітектури і містобудування : зб. наук. пр. Київ, 1999. Вип. 4. С. 105-125. 2. Килессо С. К. Владислав Городецкий. Архитектура СССР. 1989. № 4. С. 96-103. 3. Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830-1910 годов. Москва : Искусство, 1982. 400 с. 4. Малаков Д. В. Правила забудови старого Киева. Архітектурна спадщина України. Київ, 2002. С. 436-438. 5. Сердюк О. М. Стилістичне вирішення київського житлового інтер’єру другої половини XIX — початку XX століття. Праці Центру пам’ят- кознавства : зб. наук. пр. 2009. Вип. 16. С. 55-64. 6. Сідорова О. І. Семантика київських фасадів. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. 2009. № 16. С. 163-173. 7. Сідорова О. І. Художньо-структурні особливості архітектурних фасадів житлових будівель Києва кінця XIX — поч. XX ст. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. 2008. № 15. С. 184-193. 8. Скібіцька Т. В. Київський архітектурний модерн (1900-1910 pp.). Вступ. Стаття Г. Духовичного. Львів. Київ, 2011. 232 с. 9. Чепелик В. В. Український архітектурний модерн. Київ : КНУБА, 2000. 10. Ясиевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков. Київ : Будівельник, 1988. 182 с. 11. Ясієвич В. Є. Модерн в архітектурі України (генезис та вплив на інші стильові напрямки). Українське мистецтво та архітектура кінця XIX — початку XX ст. Київ : Наукова думка, 2000. С. 183-198.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59791
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-17
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М-Сідорова-Chapter Manuscript-11093-1-10-20230614.pdf2.27 MBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.