Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59792
Title: Методика оптимізації та оцінки об’ємно-планувальних і дизайнерських рішень елітного житла за критеріями психологічного комфорту
Other Titles: Optimization methodology and assessment of space-planning and design solutions of elite dwelling according to the criteria of psychological comfort
Authors: Калашнікова, В. В.
Kalashnikova, V.
Keywords: елітне житло
естетичні та психологічні показники якості
оптимізація
технічна естетика
elite dwelling
аesthetic and psychological quality indicators
optimization
technical aesthetics
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Калашнікова В. В. Методика оптимізації та оцінки об’ємно-планувальних і дизайнерських рішень елітного житла за критеріями психологічного комфорту / Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. - С. 480-528.28.
Abstract: Статтю присвячено оптимізації взаємодії в системі «люди- на-житло-середовище» за критеріями психологічного комфорту для елітного житла. Розроблено методику оптимізації об’єм- но-планувальних і дизайнерських рішень елітного житла згідно до вимог психологічного комфорту: сформульовано рекомендації щодо концепції, екологічного та соціального середовища, архітек- турного рішення, дизайну інтер’єру та ландшафтного дизайну та благоустрою території елітного житла для головних та друго- рядних психотипів власників елітного житла, запропоновано алго- ритм проєктування психологічно комфортного елітного житла для кількох співмешканців із різними психотипами. Розроблено методику оцінювання якості міського середовища, зокрема його компонента (елітного житла) за критеріями психологічного комфорту (сфор- мульовано вимоги до системи оцінювання, мету оцінювання, наукові основи методики оцінювання, компоненти методики оцінювання).
The article is devoted to the optimization of interaction in the “persondwelling- environment” system according to the criteria of psychological comfort for elite housing. The methodology for optimizing spatial planning and design decisions of elite dwelling in accordance with the requirements of psychological comfort was developed: recommendations were formulated regarding the concept, ecological and social environment, architectural solution, interior design and landscape design, and landscaping of the territory of elite housing for the main and secondary psychotypes of the owners of elite housing, an algorithm for designing psychologically comfortable elite housing for several co-residents with different psychotypes is proposed. A methodology for evaluating the quality of the urban environment, in particular its component (elite dwelling) according to the criteria of psychological comfort, was developed (requirements for the evaluation system, the purpose of evaluation, the scientific basis of the evaluation methodology, components of the evaluation methodology were formulated).
Description: 1. Ковальов Ю. М., Калашнікова В. В., Дувалкіна О. Є. Психологічне комфорте житло для «борця»: трансформованість. Проблеми розвитку міського середовища. Київ, 2011. № 5–6. С. 74–82. 2. Ковальов Ю. М., Калашнікова В. В., Шинкарчук І. В. Методика оцінки рекреаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду ім. М. М. Гришка). Проблеми розвитку міського середовища. Київ, 2012. № 7. С. 95–103. 3. Ковальов Ю. М., Шевель Л. В., Дувалкіна О. Є., Калашнікова В. В. Психологічно комфортне житло для «Збалансованої особистості» та «Споглядача»: гармонія з навколишнім середовищем. Технічна есте- тика і дизайн. Київ, 2010. Вип. 7. С. 151–158. 4. Ковальов Ю. М., Шевель Л. В., Дувалкіна О. Є., Калашнікова В. В. Психологічно комфортне житло для «винахідливого дослідника». Технічна естетика і дизайн. Київ, 2011. Вип. 8. С. 150–155. 5. Ковальов Ю. Н., Шевель Л. В., Калашникова В. В., Петухов Л. И., Шинкарчук И. В. Комфортное жилище для «богемной личности». Технічна естетика і дизайн. Київ. 2011. Вип. 9. С. 104–111. 6. Ковальов Ю. М., Калашнікова В. В. Елітне житло для «борця»: аналіз японських аналогів. Дизайн: теорія і практика. Київ : «Дія», 2013. Вип. 3. С. 49–57. 7. Ковальов Ю. М., Калашнікова В. В., Марценюк Д. В., Сахно К. Д. Житлове середовище як лікувальний засіб для хворих на шизофренію. Технічна естетика і дизайн. Київ : КНУБА, 2013. Вип. 12. С. 80–89. 8. Ковальов Ю. М., Калашнікова В. В. Оптимізація взаємодій в системі «людина-житло-середовище» за критеріями психологічного комфорту (на прикладі елітного житла). Теорія та практика дизайну. Київ, 2014. Вип. 6. С. 82–87. 9. Калашнікова В. В. Варіанти стилістичних рішень елітного житла для психотипів «егоїст» та «винахідливий дослідник» : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» (м. Київ, 31 жовтня — 1 листопада 2016 року). Київ, 2016. С. 116–117. 10. Пошук інформації в інтернеті: картинки (фотозображення архітек- турних об’єктів). URL: https://www.google.com.ua/search (дата звер- нення: 17.12.2016).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59792
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-21
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калашнікова-Chapter Manuscript-11097-1-10-20230614.pdf634.47 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.