Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59795
Title: Особливості модернізації автовокзалів у мегаполісах
Other Titles: Features of modernization of bus stations in megacities
Authors: Кравченко, А. С.
Kravchenko, А.
Keywords: сучасні вимоги
проблеми пасажиропотоку
автовокзал
модернізація
інфраструктура
мегаполіс
урбанізація
modern requirements
passenger flow problems
bus station
modernization
infrastructure
metropolis
urbanization
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Кравченко А. С. Особливості модернізації автовокзалів у мегаполісах // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 362-374.
Abstract: У статті розглядаються проблеми у дизайні автовокзалу та його модернізації. Визначено, що урбанізація стала головним фактором соціально-економічного розвитку суспільства у минулому столітті. Збільшення населення у місті призводить до проблем із забезпе- ченням їхнього нормального життя, серед яких питання міських та міжміських транспортних послуг. Досліджено, що розвиток місь- кого середовища значною мірою залежить від рівня пасажирських перевезень. Будь-яке місто, а тим паче мегаполіс стикається з цією проблемою кожного дня. Завдяки тому, що автовокзали обслуговують велику кількість людей вони відіграють важливу роль в інфраструк- турі міста і мають відповідати сучасним вимогам для комфортного перебування його відвідувачів. Проте реальність на сьогоднішній день показує, що інфраструктура міської пасажиро-транспортної системи розвивається набагато повільніше, ніж попит населення. Більшість автовокзалів побудовано ще за радянських часів, коли пасажиропотік був незначним, тому вони потребують значної модернізації.
The article examines problems in the design of the bus station and its modernization. It was determined that urbanization became the main factor of socio-economic development of society in the last century. The increase in the population in the city leads to problems with ensuring their normal life, including issues of urban and intercity transport services. It has been studied that the development of the urban environment largely depends on the level of passenger transportation. Any city, especially a metropolis, faces this problem every day. Due to the fact that bus stations serve a large number of people, they play an important role in the infrastructure of the city and must meet modern requirements for the comfortable stay of its visitors. However, today’s reality shows that the infrastructure of the urban passenger transport system is developing much more slowly than the population’s demand. Most of the bus stations were built back in Soviet times, when passenger traffic was insignificant, so they need significant modernization.
Description: 1. Амоша О. І., Філіппова О. С. Європейський досвід забезпечення ефективного функціонування підприємств міського пасажирського транспорту. Економіка будівництва і міського господарства. 2010. Том 6. № 4. URL: http://donnasa.ru/publish_house/journals/esgh/2010-4/02_ amoscha_filippova.pdf 2. Величко В. В. Сучасні підходи до формування моделі функціонування підприємств транспортної інфраструктури міста. Экономические проблемы и перспективы развития жилищно-комунального хозяйства на современном этапе : матер, конф. Харків : ХНАГХ, 2010. С. 106-111. 3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» — Введ. 2019-10-01. Київ : Мінрегіон України. 4. Ковальський В. П., Куртак А. І. Особливості проектування громадських будівель : матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, м. Вінниця, 22-24 березня 2017 р. Електрон, текст, дані. 2017. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/ all-fbtegp-2017/paper/view/2406 5. Копитько О. Ю., Ільченко Д. М. Використання прийомів екологічної архітектури у транспортно-пересадочних вузлах. Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 2-3 квітня 2014 p., Національний авіаційний університет / редкол.: М. С. Кулик [та ін.]. Київ : НАУ, 2014. С. 49. 6. Копитько О. Ю., Ільченко Д. М. Містобудівні фактори, що впливають на формування транспортнопересадочних вузлів у структурі міста. Архітектура та екологія : V Міжнародна науково-практична конференція. Ч. І. 29-30 жовтня 2013. Збірник тез. Міністерство освіти і науки України. Київ : НАУ, 2014. С. 175-177. 7. Копитько О. Ю., Ільченко Д. М. Передумови розвитку аеровок- зальних комплексів у містах-супутниках. Архітектура та екологія : VI Міжнародна науково-практична конференція, 17-19 листопада 2014. Збірник тез. Міністерство освіти і науки України. Київ : НАУ, 2014. С. 172-175. 8. Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України : монографія / Корецька С. О., Ларіна P. P., Кристопчук М. Є. та ін. / за заг. ред. професора С. О. Корецької. Рівне : НУВГП, 2014. 256 с. 9. Пікулик О. Б. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2008. № 7. С. 284-291. 10. Пісков М. Г. Аеровокзальні комплекси аеропортів. Повітряний транспорт. 1983. 158 с. 11. Рижик В. М. Класифікація сучасних автовокзалів. Містобудування та територіальне планування. № 50. Київ : КНУБА, 2013. 12. Christopher Blow. Transport Terminals and Modal Interchanges. Planning and Design. Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2005.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59795
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-15
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравченко-Chapter Manuscript-11091-1-10-20230614.pdf267.12 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.