Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59798
Title: Війна очима українських митців – знакові образи і новітня символіка
Other Titles: War through the eyes of ukrainian artists – symbolic images and newest symbolism
Authors: Триколенко, С. Т.
Єлісєєв, І. А.
Trykolenko, S.
Yeliseev, I.
Keywords: мистецтво
образотворче мистецтво
ювелірне мистецтво
декоративно-ужиткове мистецтво
живопис
війна
боротьба
ЗСУ
культура
Україна
art
fine art
jewelry art
decorative and applied art
painting
war
struggle
Armed Forces
culture
Ukrainе
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Триколенко С. Т., Єлісєєв І. А. Війна очима українських митців – знакові образи і новітня символіка // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 285-300/
Abstract: Дана стаття пропонує розглянути вплив воєнних подій на розвиток українського мистецтва. Основний акцент зроблено на різновидах образотворчого мистецтва – станковому живописі, графіці, ІТ мистецтві; а також ювелірному та декоративно-ужитковому мистецтві. Саме вони зазнають найбільшого впливу, і, водночас, формують бачення світом поді в Україні шляхом характерних образів, форм. Нові художні форми та здатність до тиражування творів мистецтва завдяки сучасним інформаційним технологіям швидко набувають обертів, розширюючи ареал впливу української культури. Особисті переживання митців знаходять виявлення у їхніх роботах, авторські рефлексії постають перед глядачами у певних іпостасях. Ми аналізуємо вплив масової культури на мистецтво і навпаки – образи, що постають на тлі масової культури. Формотворення нового мистецтва на тлі новітнього бачення виливається у втіленні популярних знакових символів, які в натуралістичному чи філософсько-метафоричному вигляді представляють впізнавані образи сучасного українського буття: жахів війни, героїчного спротиву, міжнародної підтримки, надії на відродження та покарання злочинців. Розглядається перехід у категорію мистецького натхнення популярних мемів, карикатур та просто розхожих фраз.
This article proposes to consider the influence of war events on the development of Ukrainian art. The main emphasis is placed on varieties of fine art - easel painting, graphics, IT art; as well as jewelry and decorative and applied art. They are the ones who are most influenced and, at the same time, shape the vision of the world in Ukraine through characteristic images and forms. Thanks to modern information technologies, new artistic forms and the ability to reproduce works of art are rapidly gaining momentum, expanding the sphere of influence of Ukrainian culture. The personal experiences of the artists are revealed in their works, the author's reflections appear before the audience in certain guises. We analyze the influence of mass culture on art and vice versa - the images that appear against the background of mass culture. The formation of new art against the background of the latest vision is manifested in the embodiment of popular iconic symbols, which in a naturalistic or philosophical-metaphorical form represent recognizable images of modern Ukrainian existence: the horrors of war, heroic resistance, international support, hope for revival and punishment of criminals. The transition to the category of artistic inspiration of popular memes, caricatures and common phrases is under consideration.
Description: 1. Булатов М. Рефлексія. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. Абрис, 2002. С. 547. 742 с. 2. wikipedia / Мем. 2022. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/MeM 3. Горлач Поліна (11 березня 2022 p.). Укрпошта оголосила переможця конкурсу ескізів марки на тему «Русский военньїй корабль...». Суспільне. Процитовано 12 квітня 2022 р. 4. Dawkins, Richard. Hie Selfish Gene (Oxford University Press, USA; 3rd edition, April 24, 2006). 5. Карпов В. В., Сиротинська H. І., Бондик О. В. Ейдетика художньої творчості людини в контексті нейроарту. Український мистецтвознавчий дискурс : колективна монографія / за заг. ред. д. і. н. В. В. Карпова. Рига : Izdevnieciba Baltia Publishing, 2020. C. 168-183. 6. Ніл Хасевич. Воїн. Митець. Легенда : ілюстрований альбом / упорядн. та авт. тексту Андрій Криштальський. Луцьк : ВМА «Терен», 2011. 100 с. 7. Триколенко С., Єлісєєв І., Савченко А. Використання візуальних технологій для ведення російської пропаганди. Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2022 р .): у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С. 39. 8. Триколенко С. Академія: досвід попередників — наступникам. Українська культура. 2013. С. 52. 9. Триколенко С. Т. Новітнє ювелірне мистецтво: вітражні казки Катерини Титової. Художні практики початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 p., м. Київ. Київ : Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, 2017. С. 405-408. 10. Удовиченко І. «Україна, яка бореться». Виставка сучасного ювелірного мистецтва. Катерина Титова. Сучасне ювелірне мистецтво України. 2022. URL: https://www.facebook.com/groups/UkrJArt/ permalink/2387360058106255/ 11. Шевченко В. Як мем «Швайнокарась» збіг від русні та став українським культурним символом, па chasi. 2022. URL: https://nachasi.com/ creative/2022/05/20/schweinokaras/
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59798
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-11
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Триколенко-Chapter Manuscript-11087-1-10-20230614.pdf152.47 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.