Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59799
Title: Питання опору прогресуючому руйнуванню несучих систем у ПК ЛІРА-САПР
Other Titles: The issue of resistance to the progressive destruction of bearing systems in LIRA-SAPR software
Authors: Барабаш, М. С.
Barabash, M. S.
Keywords: прогресуюче руйнування
несучі конструкції
нелінійний розрахунок
стійкість
квазістатичний розрахунок
ризики
вибухові впливи
коефіцієнт динамічності
progressive failure
load-bearing structures
nonlinear analysis
stability
quasi-static analysis
risks
explosive effects
dynamic factor
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Барабаш М. С. Питання опору прогресуючому руйнуванню несучих систем у ПК Ліра-САПР // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 301-316.
Abstract: Стаття присвячена опису розрахунково-конструктивних методів, що застосовуються при проектуванні для уникнення прогресуючого обвалення будівель та споруд у разі екстремальних впливів. Описано три напрямки, які дозволяють уникнути процесу розвитку локальної руйнації до глобальної. Також обґрунтовано концепцію, реалізовану в програмному комплексі ЛІРА-САПР, спрямовану на автоматизацію розрахунку на прогресуюче обвалення у квазістатичній та динамічній постановках, що включають лінійний та нелінійний розрахунок з урахуванням коефіцієнта динамічності. Мета розрахунку є проектування споруд різного призначення, які крім безаварійного виконання функцій протягом заданого терміну експлуатації, у разі аварії через природні та техногенні явища (дефектів у технології виробництва, вибухів, ударів), а також інших причин, не передбачених умовами нормальної експлуатації, завдавали б мінімальних збитків людям та навколишньому середовищу. Для забезпечення нерозповсюдження локального пошкодження та перетворення його на глобальне можливо виділити три напрямки: зниження рівня «ризику», збільшення ступеня статичної невизначеності системи, розрахунково-конструктивні «відповіді» на можливі ушкодження.
The article is devoted to the description of analytical and structural methods used in the design to avoid progressive collapse of buildings and structures in the case of extreme influences. Three directions are described to avoid the process of development of local to global destruction. The concept realized in the LIRA-SAPR software, which is aimed at automating analysis for progressive collapse in quasi-static and dynamic formulations, including linear and nonlinear analysis taking into account the dynamic factor, is also substantiated. The purpose of the analysis is to design structures for various purposes, which in addition to accident-free performance of functions during the specified period of operation, in case of an accident due to natural and man-made phenomena (defects in production technology, explosions, impacts), as well as other causes not provided for by the conditions of normal operation, would cause minimal damage to people and the environment. In order to ensure the non-spreading of local damage and its transformation into a global one, it is possible to distinguish three directions: reducing the level of "risk", increasing the degree of static uncertainty of the system, calculation and constructive "answers" to possible damage.
Description: 1. Єврокод-2 і Єврокод-8 для проектування сейсмостійких споруд / Бамбура А. М., Немчинов Ю. І., Гурківський О. Б. та ін. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельні конструкції». Київ : ДП НДІБК, 2012. № 76. С. 353-360. 2. Барабаш М. С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объектов строительства : монография. Київ : Изд-во «Сталь», 2014. 301 с. 3. Барабаш М. С., Гензерський Ю. В., Покотило Я. В. Методи мінімізації ймовірності прогресуючого руйнування висотної будівлі при дії сейсмічних навантажень. Науково-технічний журнал: Нові технології в будівництві. 2011. № 1 (21). С. 17-23. 4. Барабаш М. С., Городецкий А. С. Некоторые аспекты расчета зданий на устойчивость к прогрессирующему разрушению. Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. Дн-вск : ПГАСА, 2009. № 50. С. 157-162. 5. Барабаш М. С., Кирьязев П. H., Ромашкина М. А. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния кирпичного жилого здания при взрыве бытового газа внутри помещения. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2016. Vol. 12. Iss. 1. P. 73-85. 6. Barabash M. Issues of Resistance to Progressive Failure of Load-Bearing Systems in Lira-Sapr Software. Advances in Science and Technology. 2022. Vol. 114. P. 17-25. 7. Barabash M. Some aspects of modelling nonlinear behaviour of reinforced concrete. Strength of Materials and Uieory of Structures. 2018. № 100. P. 164-171. 8. ДБН B. 1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування». 9. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія». 10. Кір’язев П. М., Барабаш М. C., Ромашкіна М. А. Спосіб чисельного моделювання конструкцій висотної споруди в нелінійній постановці. Нові технології в будівництві : науково-технічний журнал. 2013. № 25-26. С. 67-70.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59799
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-12
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барабаш-Chapter Manuscript-11088-1-10-20230614.pdf275.77 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.