Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59800
Title: Інновації при будівництві автомобільних доріг в контексті раціонально використання земель автомобільного транспорту
Other Titles: Innovations in the construction of highways in the context of rational use of road transport land
Authors: Іщенко, Н. Ф.
Ishchenko, N. F.
Скрипник, Л. Р.
Skrypnyk, L. R.
Стецюк, М. П.
Stetsyuk, M. P.
Keywords: інновації
автомобільні дороги
раціональне використання земель
прогнозування
планування
резервування земель
іnnovations
highways
rational use of land
forecasting
planning
land reservation
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Іщенко Н. Ф., Скрипник Л. Р., Стецюк М. П. Інновації при будівництві автомобільних доріг в контексті раціонально використання земель автомобільного транспорту // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 317-341.
Abstract: Розглянуто землекористування автомобільних доріг, та їх функціонування під час воєнного стану. На підставі проведених досліджень та вивчення зарубіжного досвіду, сформовано основні напрями планування та використання земель транспорту, а саме: комплексне планування землекористування землями під автомобільними дорогами, розробка методів аналізу їх використання, формування стратегії щодо мінімізації наслідків використання цих земель. Доведено доцільність впровадження моделі «передбачати та надавати», яка є дієвою щодо розвитку саме регіонів і дасть можливість територіальним громадам самим регулювати розвиток регіону, створюючи численні органи, котрі приймають рішення щодо його функціонування як єдиного цілого з різних соціальних, транспортних та екологічних перспектив. Розглянуто теоретичні й практичні аспекти будівництва та реконструкції автомобільних доріг також розроблено механізм надання земель для резервування під їх будівництво та реконструкцію, який включає п’ять етапів. Проаналізовано основні проблеми резервування земель для будівництва автомобільних доріг. Сформовано структуру загальних витрат за користування земель при будівництві нових, реконструкції існуючих та експлуатації автомобільних доріг, які несе інвестор. Запропоновано механізм, що упорядкує економічні, організаційні, правові правила та норми землекористування автомобільного транспорту, що є базисом економічного механізму та визначає магістральний напрям їх розвитку та забезпечить економічно обґрунтоване використання земель саме під автомобільними дорогами.
The state of automobile roads land use and its functioning during martial law are considered. On the basis of the conducted research and the study of foreign experience, the main directions of planning and use of transport lands have been formed, namely: comprehensive planning of land use of land under highways, development of methods for analyzing their use, formation of a strategy to minimize the consequences using of these lands. The expediency of implementing the "anticipate and provide" model, which is effective for the development of the regions, has been proved and will enable territorial communities to regulate the development of the region themselves, creating numerous bodies that decide on its functioning as a whole from different social, transport and environmental perspectives. Theoretical and practical aspects of road construction and reconstruction are considered, and a mechanism for granting land for reservation has been developed for their construction and reconstruction, which includes five stages. The main problems of land reservation for the construction of highways are analyzed. The structure of total costs for land use during the construction of new, reconstruction of existing and operation of highways has been formed. A mechanism that will streamline the economic, organizational, legal rules and norms of land use of road transport is proposed which is the basis of the economic mechanism and determines the main direction of their development and will ensure economically justified land use under the roads.
Description: 1. Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трансак- ційних витрат. Економічна теорія : наук. жур. Київ : Нац. акад. наук. України, 2007. № 1. С. 36-46. 2. Ємець О. А. Удосконалення технологій землеустрою територій міжнародних автомобільних транспортних коридорів : дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04. Київ, 2018. 164 с. 3. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ. Законодавство України. ВР України. ІШЬ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 20.10.2022). 4. Іщенко Н. Ф., Скрипник А. Р. Аналіз сучасних проблем екологізації використання земель транспорту. Інноваційні управлінські процеси в Україні: проблеми комерціалізації наукового та технічного розвитку : монографія. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна, 2018. С. 125-143. 5. Кулинич П. Ф. Правове регулювання резервування земель в Україні. Земельне право України. 2006. № 7. 19 с. 6. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від ЗО травня 2018 р. № 430-р. Законодавство України. ВР України. ІШЬ: http://zakon3.rada.gov.ua (дата звернення: 26.10.2022). 7. Новаковська І. О., Іщенко Н. Ф., Стецюк М. П. Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства : монографія. Київ : НАУ, 2020. С. 232. 8. Про Добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 01.01.2019 р. № 157-УІІ. Законодавство України. ВР України. ІШЬ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 10.11.2022). 9. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 р. № 382. Законодавство України. ВР України. ІШЬ: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/382-2018-n#Text (дата звернення: 05.11.2022). 10. Про землеустрій : Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-ІУ. Законодавство України. ВР України. ІШЬ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/858-15 (дата звернення: 21.10.2022). 11. Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню : Постанова Кабінету Міністрів України № 1279 від 17.11.1997. Законодавство України. ВР України. ІШЬ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ ги/1279-97-п (дата звернення: 13.11.2022). 12. Стецюк М. П., Іщенко Н. Ф. Еколого-економічні аспекти зміни правового статусу земель для потреб автомобільного транспорту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2019. № 1. С. 30-40. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2019.01.04 13. Стецюк М. П., Іщенко Н. Ф. Стан і перспективи використання земель транспорту України. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. № 1. С. 14-24. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2018.01 14. Balian Anush, Iryna Novakovska, Nataliia Ishchenko, Liliia Skrypnyk, Stetsyuk Mykhail. Land administration automobile transport and road facilities in the context of environmental safety: the experience of Ukraine International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2022. № 1 (37). P. 1-9. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobalJjite/30032022/7762
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59800
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-13
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іщенко-Chapter Manuscript-11089-1-10-20230614.pdf250.31 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.