Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59801
Title: Дослідження активізації зсувних процесів на урбанізованих територіях
Other Titles: Study of the activation of sliding processes in urbanized areas
Authors: Жидкова, Т. В.
Чепурна, С. М.
Zhydkova, T.
Chepurna, S.
Keywords: зсувні процеси
антропогенні фактори
небезпечні геологічні процеси
активізація зсувів
landslide processes
anthropogenic factors
dangerous geological processes
activation of landslides
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Жидкова Т. В., Чепурна С. М. Дослідження активізації зсувних процесів на урбанізованих територіях // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 342-361.
Abstract: Структура містобудівного процесу складається з кількох етапів комплексної оцінки території, першим з яких є дослідження поєднання природних умов території, як найважливішого містобудівного фактора у процесі містобудівного проєктування. Оцінка ймовірності прояву небезпечних явищ природного характеру, а саме карсту, зсувів, осідання лесових ґрунтів, високий рівень ґрунтових вод, обмежує використання території для містобудування й вимагає додаткових інженерних заходів. У результаті містобудівної діяльності рельєф, території піддається техногенним перетворенням, що веде до різкої активізації геологічних процесів й прояви техногенного карсту, осідання і провалів поверхні, суфозійних процесів, зсувів, утворення яруг, підтоплення території, зниження або підвищення ерозії верхніх шарів ґрунту. Одним з найбільш розповсюджених небезпечних процесів на території міських агломерацій є зсуви. На території України розповсюджені нестійкі породи ґрунтів, які під дією навантаження при замочуванні зазнають вертикальної деформації, що, сприяє розвитку зсувних процесів. Активізації зсувного процесу на території міст через техногенні фактори зафіксована, на території переважної більшості населених міст України. Наслідком зсувів на міських територіях є руйнування забудови, транспортної та інженерної інфраструктури, а також травмування та загибель людей. В статті наведено приклади розвитку зсувних процесів на міській території через зміну природного рельєфу й порушення водотривких порід під час планування території, недотримання вимог інженерного захисту, будівництво з порушенням будівельних норм, витоків з водогінних мереж під час експлуатаційних навантажень, додаткове навантаження на схил через забудову; вібраційний вплив транспортних засобів. На сьогодні генеральними планами міст передбачено низку заходів з попередження та захисту від зсувних процесів, зокрема розробку Генеральної схеми протизсувних заходів території м. Києва, програми інженерного захисту території від зсувів та проведення протизсувних робіт на зсувонебезпечних ділянках. Проведене дослідження показало, що техногенні зсуви на урбанізованих територіях відбуваються найчастіше саме під час експлуатаційних навантажень. Отже всі передбачені генеральними планами міст заходи є неефективними без постійно діючого моніторингу небезпечних ділянок, як до початку будівництва, так і протягом усього періоду експлуатації об’єктів.
The structure of the urban planning process consists of several stages of comprehensive evaluation of the territory, the first of which is the study of the combination of natural conditions of the territory as the most important urban planning factor in the process of urban planning. The assessment of the probability of occurrence of dangerous natural phenomena, namely karst, landslides, subsidence of loess soils, high level of groundwater, limits the use of the territory for urban planning and requires additional engineering measures. As a result of urban development, the terrain and territory are subjected to man-made transformations, which lead to a sharp activation of geological processes and the manifestation of man-made karst, surface subsidence and depressions, suffusion processes, landslides, the formation of ravines, flooding of the territory, reduction or increase in erosion of the upper layers of the soil. Landslides are one of the most widespread dangerous processes in the territory of urban agglomerations. Unstable soil types are widespread on the territory of Ukraine, which undergo vertical deformation under the action of loading during soaking, which contributes to the development of landslide processes. Activation of the landslide process in the territory of cities due to man-made factors has been recorded in the territory of the vast majority of populated cities of Ukraine. Landslides in urban areas result in the destruction of buildings, transport and engineering infrastructure, as well as injuries and deaths. The article provides examples of the development of landslide processes in the urban area due to changes in the natural relief and disruption of water-resistant rocks during territory planning, non-compliance with engineering protection requirements, construction in violation of building regulations, leaks from water supply networks during operational loads, additional load on the slope due to construction; vibration effect of vehicles. Today, the general plans of cities provide for a number of measures to prevent and protect against landslides, in particular, the development of the General scheme of anti-slide measures for the territory of the city of Kyiv, the program of engineering protection of the territory against landslides and the implementation of anti-slide works in areas prone to landslides. The conducted research showed that man-made landslides in urbanized areas occur most often precisely during operational loads. Therefore, all the measures provided by the city master plans are ineffective without constant monitoring of dangerous areas, both before the start of construction and during the entire period of operation of the facilities.
Description: 1. Закон України. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України зі змінами. Редакція від 06.08.2022. ІШЬ: https://zakon.rada.gov.ua/ 1а\¥8/8Ьо\¥/3038-17#ТехІ 2. Матеріали Генеральної схеми планування території України. ІШЬ: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city- ЬиіМ/таІегіаІі^епегаІпоуі-вЬеті-рІапиуаппуа-Іегиогіуі-икгауіпі/ таІегіаІі^епегаІпоуі-вЬеті-рІапиуаппуа-Іегіїогіуі-икгауіпі/ 3. ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд. Чинний від 01.04.2017. Київ: Мінрегіон, 2016.48 с. 4. Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів за даними моніторингу ЕГП — Київ, Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України». 2020. Випуск XVII. 104 с. ІШЬ: https://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/ ир1оаск/2020/06^р_2020-2.рсН’ 5. Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів за даними моніторингу ЕГП — Київ, Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України». 2020. Випуск XVII. 78 с. ІШЕ: https://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/ ир1оаск/2021/06/2021_8а^.рсП’ 6. В Черноморске снова обострилась угроза оползней. ІШЕ: https://odessa.net.ua/news/v-chernomorske-snova-obostrilas-ugroza-opolznej 7. В Одесі будинки просто зникають у проваллях: фото жахливих зсувів. ІШЕ: https://24tv.ua/v_odesi_budinki_prosto_znikayut_u_provallyah_foto_ гЬаЬ1МЬ_г8иуіу_п955876 8. Зсув ґрунту біля багатоповерхівки на Озерній: що відомо. ІШЕ: https://vsim.ua/Podii/zsuv-gruntu-bilya-bagatopoverhivki-na-ozerniyscho- vidomo-foto—video-l 1117152.html 9. Оползень в Днепропетровске на ж/м Тополь: прошло 20 лет. ІШЬ: https://artkostyuk.com/history-dnepr/opolzen-v-dnepre-20-let.html 10. Тектонические предпосылки техногенно-природной катастрофы в городе Днепр / Н. Н. Шаталов. Доповіді Національної академії наук України. 2019. № 2. С. 68-77. 1ШЬ: https://www.dopovidi-nanu.org.ua/ 8ІЇе8МеІаик/Ше8/2019/2/19-02-10^1 11. Основні положення Генерального плану міста Києва. ІШЕ: https://drive.google.com/open?id=lHmqVLp25d4PFL08EuLAQ908KEFY ЬЬОо5 12. Возле вертолетной площадки Януковича произошел оползень. ІШЕ: https://lb.ua/society/2013/06/05/204211_vozle_vertoletnoy_ ploshchadki.html 13. Причини й наслідки зсуву будинку в Києві: Висновки фахівців НАН України. ІШЕ: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/damaged_ house_Kyiv_CASRE_geology.pdf 14. Платформі міської електрички в Києві загрожує зсув. ІШЕ: https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/ktransport/platforme-gorodskoyelektrichki- v-kieve-ugrozhaet-opolzen-524039.html 15. Андріївську церкву після зсуву ґрунту додатково обстежать. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2012/07/120702_ andriyvskachurchlandslidekyivsd 16. Готель розбрату: хто і чому заборонив будувати на Андріївському узвозі. URL: https://mind.ua/publications/20191741-gotel-rozbratu-hto-ichomu- zaboroniv-buduvati-na-andriyivskomu-uzvozi 17. Стены музея Булгакова за сутки покрылись метровыми трещинами (фото). URL: https://kiewlast.com.ua/news/steni_muzeja_bulgakova_za_ su tk ip okrilismetrovimitre shhinami_foto 55390 18. На Андреевском спуске образовался провал грунта, который увеличивался на глазах (фото, видео). URL: https://kiewlast.com.ua/news/na_ andreevskom_spuske_obrazovalsja_proval_grunta_kotorij_uvelichivalsja_ na_glazah_foto_video55258 19. Містобудівна комісія Київради не підтримує будівництво готелю на Андріївському узвозі. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/mistobudivna_komisiya_ kivradi_ne_pidtrimuye_budivnitstvo_gotelyu_na_andrivskomu_uzvozi/ 20. Шостий апеляційний адміністративний суд. Справа № 826/16334/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92481419 21. Куренівська трагедія. Як і чому це сталося. КАРТИ, ФОТО. URL: https://www.istpravda.com.ua/research/4d7ce3186e47c/
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59801
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-14
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жидкова-Chapter Manuscript-11090-1-10-20230614.pdf1.1 MBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.