Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59833
Title: Конструктивні рішення аеровокзалів та залізничних вокзалів світу
Other Titles: Constructive solutions of airports and railway stations of the world
Authors: Мельник, М. В.
Melnyk, М.
Keywords: аеровокзал
залізничний вокзал
конструкції
аеропорт.
конструктивні рішення
інфраструктура
аеровокзал
аеровокзал, залізничний вокзал, конструкції, інфраструктура, конструктивні рішення, аеропорт
airport
railway station
structures
infrastructure
constructive solutions
transport terminals
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Мельник М. В. Конструктивні рішення аеровокзалів та залізничних вокзалів світу // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 165-190.
Abstract: Розвиток системи повітряного та наземного транспорту даль- нього сполучення стає не лише необхідною умовою реалізації іннова- ційних методів проєктування, але й чинником підвищення якості життя населення та конкурентоспроможності національної еконо- міки, особливо в умовах післявоєнного часу. Аеропорти та вокзали є не лише стратегічно а і соціально значимими об’єктами, тому важливо враховувати досвід інших країн при проєктуванні та будів- ництві задля кращого результату. Розвиток будівництва аеропортів тісно пов’язаний з розвитком авіаційної галузі в цілому. Не дивлячись на те, що авіація вважається порівняио молодою галуззю промисловості, функціонування аеро- портів є одним з найстрімкіших і прогресивніших напрямів сучас- ності, особливо з точки зору конструктивних рішень будівель. Діючі аеропорти України суттєво відстають за технічним оснащенням від міжнародного рівня і потребують реконструкції. Лише 1 об’єкт — міжнародний аеропорт «Бориспіль» — вклю- чено до Державної програми економічного та соціального розвитку України. Тому важливим є вивчення та аналіз досвіду інших країн задля вдалого проєктування та реконструкції об’єктів інфраструк- тури. Не менш важливими є і залізничні вокзали, які є одним з найпро- стіших способів дістатись до місця призначення. Важливо, коли такі об’єкти є не лише способом дістатися з одного міста в інше, або ж з однієї країни в іншу, а й візитівкою міста, туристично прива- бливими. У статті розглядаються приклади конструктивних рішень аеро- вокзалів та залізничних вокзалів світу. У сучасній архітектурі аеро- вокзалів та залізничних вокзалів використано багато цікавих і одно- часно складних конструктивних рішень. Аеровокзали та залізничні вокзали є найбільшими пунктами інфраструктури мегаполісу. Саме на прикладах цих громадських об’єктів можна дослідити тенденції конструктивних рішень. Тому важливо вивчати і аналізувати сучасні рішення в світі задля досвіду та використання під час майбутньої відбудови країни. Визначено, основні тенденції використання типів конструкцій для цих об’єктів.
The development of the long-distance air and land transport system becomes not only a necessary condition for the implementation of innovative design methods, but also a factor in improving the quality of life of the population and the competitiveness of the national economy, especially in the post-war period. Airports and railway stations are not only strategically but also socially significant objects, therefore it is important to take into account the experience of other countries during design and construction for a better result. The development of airport construction is closely related to the development of the aviation industry as a whole. Despite the fact that aviation is considered a relatively young branch of industry, the functioning of airports is one of the fastest and most progressive directions of modern times, especially from the point of view of constructive solutions of buildings. The operating airports of Ukraine are significantly behind the international level in terms of technical equipment and need reconstruction. Only 1 object — Boryspil International Airport — is Ukraine. Therefore, it is important to study and analyze the experience of other countries for the successful design and reconstruction of infrastructure facilities. Equally important are railway stations, which are one of the easiest ways to get to your destination. It is important when such objects are not only a way to get from one city to another, or from one country to another, but also a business card of a city that is attractive for tourists. The article examines examples of constructive solutions of airports and railway stations in the world. Many interesting and at the same time complex structural solutions are used in the modern architecture of airports and railway stations. Airports and railway stations are the largest infrastructure points of the metropolis. It is on the examples of these public objects that the trends of constructive solutions can be studied. Therefore, it is important to study and analyze modern solutions in the world for experience and use during the future reconstruction of the country. The main trends in the use of construction types for these objects have been determined.
Description: 1. Christopher Blow. Transport Terminals and Modal Interchanges. Planning and Design. Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2005. 2. Gestaltung öffentlicher Gebäude. Architekturbüro GMP. Deutschland. URL: https://www.gmp.de/de/projekte/grid 3. Агеева Г. M. Об’єкти спеціального призначення — висотні акценти архітектури аеропортів. Промислове будівництво та інженерні споруди. 2016. № 3. С. 20-24. 4. Ашфорд H., Файт П. Проектування аеропортів. Москва : Наука, 1988. С. 234. 5. Висоцький А. М. Перші аеродроми України та їх архітектурно-плану- вальна організація. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. техн. зб. Київ : КНУБА, 2009. № 32. С. 102-110. 6. Гельфонд А. А. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. Москва : Архітектура, 2006. С. 280. 7. Ковальський В. П., Куртак А. І. Особливості проектування громадських будівель : матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, м. Вінниця, 22-24 березня 2017 p. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/ paper/view/2406 8. Конструкції / Колесник A. A., Шнайдер A. I., Черненко В. K., Нестеренко H. І. Київ : Будівельник, 1990. C. 320. 9. Нойферт Э. Строительное проектирование / пер. с нем. К. Ш. Фельдмана, Ю. М. Кузьминой ; под ред. 3. И. Эстрова и Е. С. Раевой, Э. Нойферт. 2-е изд. Москва : Стройиздат, 1991. С. 392. 10. Олійник О. П., Зеленкова В. А. Морфологія простору та еволюція дизайну радянських аеровокзалів. Аеропорти — вікно в майбутнє : зб. наук. тез. В. 3. Київ : НАУ, 2012. С. 66. 11. Пісков М. Г. Аеровокзальні комплекси аеропортів / Повітряний транспорт. Херсон, 1983. С. 158. 12. Черненко В. К. Методи монтажу будівельних конструкцій : монографія. Київ : Будівельник, 1982. С. 208.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59833
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-6
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник-Chapter Manuscript-11082-1-10-20230614.pdf624.56 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.