Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59835
Title: Сучасний стан топографо-геодезичного забезпечення аеропортів в Україні
Other Titles: Current state of topographic and geodetic support of airports in Ukraine
Authors: Крячок, С. Д.
Kryachok, S. D.
Малік, Т. М.
Malik, T. N.
Беленок, В. Ю.
Belenok, V. Yu. .
Бойко, О. Л.
Boiko, O. L.
Keywords: топографо-геодезичні роботи
аеропорт
геоінформаційні системи
лідарне знімання
наземне лазерне сканування
роботизовані комплекси
моніторинг деформацій споруд
airport
topographic and geodetic works
geoinformation systems
lidar survey
ground laser scanning
monitoring of deformations of buildings
robotic complexes
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Крячок С. Д., Малік Т. М., Беленок В. Ю., Бойко О. Л.Сучасний стан топографо-геодезичного забезпечення аеропортів в Україні // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 112-146.
Abstract: Розглянуто публікації та нормативні документи, які стосуються всього комплексу топографо-геодезичного забезпечення аеропортів в Україні: проектування, будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції. Наведено склад традиційних топографо-геодезичних робіт та їх кількісні характеристики. Розглянуто застосування передових технологій: аерознімання території аеропорту з використанням безпілотних літальних апаратів, лідарного знімання висотних перешкод на приаеродромній території, спостереження за осіданнями та деформаціями споруд аеропорту ефективним з використанням роботизованих комплексів на основі електронних тахеометрів та комп’ютерного опрацювання даних. Для забезпечення вихідним картографічним матеріалом заходів з ремонту і реконструкції споруд аеропорту запропоновано використовувати наземне лазерне сканування. За результатами патентного пошуку виявлено перспективні розробки стосовно роботизованих систем моніторингу твердих аеродромних покриттів та універсальної системи моніторингу деформацій споруд аеропорту в реальному часі. Запропоновано для реалізації концептуальну модель структури геоінформаційної системи адміністративно-економічного управління регіональними аеропортами з урахуванням вимог світового і національного досвіду, міжнародних та національних стандартів, сучасної технології збору геопросторових даних.
Publications and regulatory documents concerning the whole complex of topographic and geodetic support of airports in Ukraine: design, construction, operation, repair and reconstruction are considered. The composition of traditional topographic and geodetic works and their quantitative characteristics are given. The application of advanced technologies is considered: aerial survey of the airport territory with the use of unmanned aerial vehicles, lidar survey of high-altitude obstacles on the airfield territory, observation of subsidence and deformation of airport structures effectively using robotic complexes based on electronic total stations and computer data processing. To provide the initial cartographic material for the repair and reconstruction of airport facilities, it is proposed to use ground laser scanning. According to the results of the patent search, promising developments were identified regarding robotic systems for monitoring hard airfield pavements and a universal system for monitoring deformations of airport structures in real time. It is proposed to implement a conceptual model of the structure of the geographic information system of administrative and economic management of regional airports, taking into account the requirements of world and national experience, international and national standards, modern technology of geospatial data collection.
Description: 1. Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126- 2016-n#Text (дата звернення: 17.11.2022). 2. Кучер О. В., Абрикосов О. А., Марченко Д. А. Геодезическая основа Международного аэропорта Борисполь-2 в системе ITRF97. Наук.- техн. симпоз. Геомоніторинг — 99. А., 1999. С. 2-9. 3. Данкевич А. Ф., Марков С. Ю., Бабченко В. А. Проблеми геодезичного контролю положення висотних об’єктів на аеродромах та приаеродромних територіях. Вісн. геодез. та картограф. 2005. № 1. С. 4-7. 4. Данкевич А. Ф., Золотоперий В. М., Крячок С. Д. Аналіз випадків визначення планових координат при контролі положення висотних об’єктів на аеродромних та приаеродромних територіях : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Авіа — 2013». Київ : НАУ. Т. 5. С. 30.50- 30.54. 5. Городецкий С. И. Топографо-геодезическая жизнь аэродрома. Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. 2007. № 2. С. 53-60. 6. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000-1:500. ГКНТА-2.04-02-98. Київ : ГУГК та К, 1992. 155 с. 7. ДБН А.2.1-1-2014. Державні будівельні норми. Інженерні вишукування для будівництва. Київ : Держстандарт України, 2014. 126 с. 8. Аерофотозйомка в геодезії: ортофотоплан. URL: https://w w w .g eo sp ek tr-7 .com .u a /b lo g /a jero fo to sem k a -v -g eo d e z iiortofotop/ (дата звернення: 20.11.2022). 9. Крячок С. Д. Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». 2018. № 1 (11). С. 239-251. 10. Novomlynets, О., Tereshchuk, О., Kryachok S., Belenok V., Shatyi, H., Gladilin, V. Modern Technologies of Geodetic Support of Planning Works in High-Rise Construction. Geodetski list. 2022. Vol. 76 (99), no. 1. P. 71-86. URL: https://hrcak.srce.hr/en/clanak/398796 (дата звернення: 05.11.2022). 11. Шульц P. В., Медведський Ю. В. Розробка і дослідження методики створення геодезичної основи на монтажному горизонті при висотному будівництві. URL: http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/ handle/987654321/9217/200934-543-546. pdf?sequence=l (дата звернення: 22.10.2022). 12. ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення». URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/V2241- 2019.pdf (дата звернення: 20.11.2022). 13. Крячок С., Бойко О., Мамонтова А. Врахування вимог ІКАО стосовно місцевості та перешкод в районах аеропорту для їх картографування та використання у геоінформаційних системах. Технічні науки та технології : науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. № 3 (21). С. 301-309. 14. Kryachok, S. D., Belenok, V. Yu., Boyko, O. L. Definition of coordinates and heights of obstacles by polar method : матеріали Міжнародної науково- технічної конференції «АВІА-2019», 21-23 квітня 2019 р. Київ : НАУ, 2019. С. 23.8-23.11. 15. Крячок С. Д., Мамонтова А. С. Лідарне знімання ландшафту та перешкод в районах аеропорту : матеріали VIII Міжнародної науково- практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», 10-12 травня 2018 p., м. Чернігів. Том 2. С. 146-148. 16. Крячок С. Д., Бойко О. А., Прусов Д. Е. Застосування безпілотних літальних апаратів для лідарної зйомки території аеропорту : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», 26-27 травня 2021 p., м. Чернігів. С. 110-111. 17. Крячок С. Д. Сучасний стан геодезичного моніторингу аеродромних покриттів в Україні. Технічні науки та технології: науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. № 1 (19). С. 305-314. 18. Крячок С. Д., Мамонтова Л. С. Геодезичне забезпечення визначення нерівностей аеродромних покриттів. Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : збірник матеріалів шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 12-13 березня 2020 р., м. Київ, НАУ, Україна. Київ, 2020. С. 41-42. 19. Про затвердження Інструкції з експлуатації аеродромів державної авіації України : Наказ Міністерства оборони України від 01.07.2013 № 441 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 348 від 23.09.2020). ІШЬ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ г1229-13/сопу/ргпЦ (дата звернення: 18.10.2022). 20. Бурачек В. Г., Крячок С. Д., Малік Т. М., Мамонтова Л. С., Німих В. П. Автоматизована система геодезичного моніторингу злітно-посад- кової смуги : патент № 120808 Україна : ЄОІС 5/02, ЄОІС 15/06 ; заявл. 15.08.2018 ; опубл. 10.02.20, Бюл. № 3. 8 с. 21. Бурачек В. Г., Крячок С. Д., Малік Т. М., Німих В. П. Спосіб автоматизованого нівелювання злітно-посадкової смуги : патент № 122360 Україна : ЄОІС 5/00 ; заявл. 15.08.2018 ; опубл. 26.10.20, Бюл. № 20. 7 с. 22. Про затвердження Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України : Наказ Міністерства оборони України від 17.11.2014 № 811. ІШЬ: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/zl571-14 (дата звернення: 20.10.2022). 23. Сертифікаційні вимоги до аеродромів України : Наказ Державіа- служби України № 1346. Чинний від 22.09.2020. ІШЬ: https://avia.gov.ua/ wp-content/uploads/2020/09/Nakaz-1346-vid-22.09.2020.pdf (дата звернення: 15.11.2022). 24. Малік Т., Бурачек В., Брик Я. Метод автоматичного геодезичного суцільного контролю деформацій інженерних споруд. Технічні науки та технології: науковий журнал. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т., 2016. № 1 (3). С. 145-151. 25. Патент України на винахід № 115261, МПК (2017.01) ЄОІС 11/00 С02В 13/00 Спосіб автоматичного тотального геодезичного контролю деформацій інженерних споруд / заявники та патентовласники Я. П. Брик, В. Г. Бурачек, Т. М. Малік. № а 2015 09362 ; заявл. 29.09.2015 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19/2017. 26. Дослідження шляхів побудови оптико-електронних аерофото- знімальних систем для застосування на безпілотних носіях : звіт про НДР (заключ.), № ДР 0113U001451. Національна академія наук України ДП «Науково-технічний центр новітніх технологій Національної академії наук України», ПВНЗ Університет новітніх технологій; керівник роботи В. Г. Бурачек; виконавці: С. В. Бабак, В. Г. Бурачек, І. М. Коберник, П. Д. Крельштейн, Т. М. Малік. Київ, 2013. 214 с. 27. Крячок С. Д., Бойко О. А., Ляшенко Д. О. Використання геоінформа- ційних технологій у забезпеченні адміністративно-господарського управління аеропортами та їх землеустрою : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики сучасного землеустрою: дигіталізація, технологічні зміни та економічні трансформації», 16-17 вересня 2021 р., м. Київ, НУБіП. С. 128-131. 28. Prusov D., Boiko О. The conceptual model of structure and functional purpose of the geoinformation system for administrative and economic management of regional airport. Geodesy and Cartography. ISSN 2029-6991. elSSN 2029-7009, 2022. Volume 48, Issue 2. P. 46-55. URL: https://doi.org/10.3846/gac.2022.12570 29. ICAO Document: Terrain and Obstacle Data Manual. EUROCONTROL. (October 2011). URL: http://www.eurocontrol.int/publications/terrain-andobstacle- data-tod-manual (дата звернення: 11.11.2022). 30. Службы аэронавигационной информации. Приложение 15 к Конвенции о международной гражданской авиации. Международная организация гражданской авиации. Издание четырнадцатое. Июль 2013 года. URL: https://www.vip-class.ru/userfiles/file/biblioteka/ attach_15.pdf (дата звернення: 10.10.2022). 31. ICAO Document 9674: World Geodetic System 1984 (WGS-84) Manual. URL: https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2014/ECARAIM/ REF08-Doc9674.pdf (дата звернення: 11.10.2022). 32. Бойко О. А., Ляшенко Д. О., Горб О. І. Розробка концептуальної моделі збору геопросторових даних аеропортів методами лазерного сканування для створення ГІС. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. збірник. Київ : КНУБА, 2019. Вип. 71. С. 60-71. 33. Іванов П. С. Наземне лазерне сканування для вирішення проблем міського планування : збірник наукових праць «Часопис картографії ». Вип. 1 (17). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2017. С. 20-29.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59835
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-4
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Крячок-Chapter Manuscript-11080-1-10-20230614.pdf670.98 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.