Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59838
Title: Підготовка інженерів аеродромної служби у Національному авіаційному університеті: історія та сучасність
Other Titles: Training of airport service engineers at the National Aviation University: history and present
Authors: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, V.
Keywords: факультет наземних споруд та аеродромів
факультет аеропортів
факультет архітектури, будівництва та дизайну
Національний авіаційний університет
аеродром
аеропорт
цивільна авіація
faculty of ground structures and airfields
faculty of airports
faculty of architecture, construction and design
National Aviation University
airfield
airport
civil aviation
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Карпов В. В. Підготовка інженерів аеродромної служби у Національному авіаційному університеті: історія та сучасність // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 7-28.
Abstract: Розглядається генеза наукової та освітньої школи підготовки фахівців з проєктування, будівництва та експлуатації аеродромів у Національному авіаційному університеті. Розкрито історичні періоди становлення та розвитку освітніх технологій та освітнього менеджменту. Зазначено, що підготовка фахівців з проєктування, будівництва та експлуатації аеродромів та наземних споруд, до числа яких входять і аеропорти, започаткована в Націо- нальному авіаційному університеті у 1933 році. Стрімкий розвиток цивільної авіації у повоєнний період обумовив створення факультету аеропортів у 1968 році у складі університету. У цей період освітня та наукова діяльність факультету характеризується утворенням цілісної моделі освітньої підготовки фахівців наземного обслуговування цивільної авіації та експлуатації аеродромів. Під впливом ринкових умов соціально-економічного розвитку держави з 2002 року починається період трансформацій та пошуків моделі освітньої діяльності, що завершується створенням у 2018 році факультету архітектури, будівництва та дизайну, значним спадом інтересу вступників до освітньої підготовки за програмою експлуатації аеро- дромів. З 2021 року відбувається пошук балансу між спеціальностями факультету і зміна пріоритетів освітньої підготовки на користь відновлення ролі Національного авіаційного університету у розвитку аеродромного будівництва та експлуатації аеродромів.
The article is devoted to the genesis of the scientific and educational school for training specialists in the design, construction and operation of airfields at the National Aviation University. The historical periods of formation and development of educational technologies and educational management are revealed. It is noted that the training of specialists in the design, construction and operation of airfields and ground facilities, including airports, was started at the National Aviation University in 1933. The rapid development of civil aviation in the post-war period led to the establishment of the Faculty of Airports in 1968 as part of the university. During this period, the educational and scientific activity of the faculty is characterized by the formation of a holistic model of educational training of specialists in ground maintenance of civil aviation and operation of airfields. Under the influence of the market conditions of the socio-economic development of the state, a period of transformations and searches for a model of educational activity began in 2002, which culminated in the creation of the Faculty of Architecture, Construction and Design in 2018, a significant decline in the interest of entrants to educational training under the airfield operation program. From 2021, the search for a balance between the specialties of the faculty and a change in the priorities of educational training will take place in favor of restoring the role of the National Aviation University in the development of airfield construction and airfield operation.
Description: 1. План электрификации РСФСР. Москва : Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 660. 2. 1933: «І ви ще живі?» / упоряд. Тетяна Боряк. Київ : ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2016. С. 719. 3. Джеймс Мейс. Україна: матеріалізація привидів. Київ : ТОВ «Видавни- цтво “Кліо”», 2016. С. 686. 4. Білан С. О. Трансформація життя українського селянства (1929–1939). Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. 456 с. 5. Киевский институт инженеров гражданской авиации (1933–1993): Очерк истории / А. Ф. Вовчик, В. Н. Гребенников, И. П. Челюканов и др. ; отв. ред. П. В. Назаренко. Київ : КМУГА, 1994. 578 с. 6. Ректори НАУ: Нариси / В. М. Азарков, Л. С. Братиця, Л. А. Буріченко та ін. Київ : НАУ, 2003. 124 с. 7. Національний авіаційний університет (1933–2003): Нариси історії / В. П. Бабак, М. С. Кулик, В. О. Касьянов та ін. ; за ред. В. П. Бабака. Київ : НАУ, 2003. 240 с. 8. Національний авіаційний університет. Літопис / М. С. Кулик, М. Г. Луцький, А. В. Полухін та ін. ; за ред. М. С. Кулика. Київ : Видавни- цтво Національного авіаційного університету «НАУ-Друк», 2010. 368 с. 9. Билеуш А. И. Факультет аэропортов. Киевский институт инженеров гражданской авиации (1933–1993): Очерк истории / А. Ф. Вовчик, В. Н. Гребенников, И. П. Челюканов и др. ; отв. ред. П. В. Назаренко. Київ : КМУГА, 1994. С. 357–368. 10. Бєлятинський А. О., Першаков В. М., Білеуш А. І., Пилипенко О. І. До 50-річчя заснування кафедри аеропортів факультету аеропортів Національного авіаційного університету. Проблеми розвитку міського середовища. Вип. 2 (25), 2020. С. 35–45. 11. Випускники — наша гордість / В. О. Новак, В. О. Ворона, В. А. Моска- лець та ін. ; за заг. ред. В. О. Новак. Київ : НАУ, 2003. 288 с. 12. Національний авіаційний університет. 70 років пошуків та досягнень. Київ : НАУ, 2003. 60 с. 13. Науковці Інституту транспортних технологій / за заг. ред. С. В. Іванова. Київ : НАУ, 2004. 288 с. 14. Національний авіаційний університет. 75 років : фотоальбом / М. С. Кулик, С. В. Іванов, М. Г. Луцький, В. П. Харченко, С. І. Дичков- ський та ін. ; за ред. М. С. Кулика. Київ : НАУ, Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2008. 260 с. 15. Національний авіаційний університет. 80 років : фотоальбом. Київ : НАУ, 2013. 82 с. 16. Інститут аеропортів: архітектура, будівництво, дизайн. Київ : НАУ, 2013. Т. 1 : Наукова робота. 83 с.; Т. 2 : Навчальна робота. 85 с.; Т. 3 : Виховна робота. 85 с. 17. Наказ ректора Національного авіаційного університету від 22.12.2022 № 442/од «Про введення в дію рішень Вченої ради університету від 20 грудня 2022 року (протокол № 8)».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59838
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-1
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карпов-216-Chapter Manuscript-11077-1-10-20230614.pdf166.9 kBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.