Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60781
Title: Methodological bases for maintaining the operational reliability of the fuel system of a long-range passenger aircraft with two turbojet engines
Other Titles: Методологічні основи підтримання експлуатаційної надійності паливної системи пасажирського літака великої дальності з двома турбореактивними двигунами
Authors: Tiurin, Danylo
Тюрін, Данило
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипдломна робота
Методологічні основи
надійність
passenger aircraft
engines
maintaining
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: Nowadays every aircraft which is operated involves large amount of systems to maintain normal operating conditions. Ensuring aircraft systems reliability and durability is a direct way to provide safety in flight, maintenance department of aviation company is ordered to supply this necessity. Normally, each modern company or operator has own Maintenance programme (MP), methods, instructions, technologies and procedures which are distinctly approved according to manufacturer's regulatory documents and consequently due to International Civil Aviation Organization (ICAO) or State Aviation Administration (SAA) requirements. Modern aircraft carries the newest scientific and technological decisions, this approach needs to improve aircraft efficiency permanently. On the other hand, maintenance methodology is needed to chase the technology step close enough, Aviation authority requirements should be chased in the same way. Given work purpose is obtained to study a long-range twin turbojet aircraft fuel system, investigate ways and approaches for maximizing reliability during flight operations. Fuel system on every modern AC is a complicated complex of interconnected subsystems. Every part which provide fuel delivery is required appropriate maintenance and defined level of reliability. Developing of fuel system efficiency is achieved by rapid growth of the aviation industry (before the COVID-19 quarantine), technologies, appropriate competition between aircraft manufactures all around the world, including Boeing company and Airbus, eternal wishes of designers to reveal new trends and new solutions in aircraft manufacturing.
Сьогодні кожен літальний апарат, який експлуатується, включає велику кількість систем для підтримки нормальних умов експлуатації. Забезпечення надійності та довговічності систем літака є прямим шляхом до забезпечення безпеки в польоті, забезпечувати цю потребу доручено відділу технічного обслуговування авіаційної компанії. Зазвичай кожна сучасна компанія або оператор має власну програму технічного обслуговування (MP), методи, інструкції, технології та процедури, які чітко схвалені відповідно до нормативних документів виробника та відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) або Державіаадміністрації (SAA). . Сучасна авіація несе в собі новітні науково-технічні рішення, такий підхід потребує постійного підвищення ефективності літаків. З іншого боку, методологія технічного обслуговування необхідна для досягнення технологічного кроку досить близько. Вимоги авіаційних органів слід дотримуватися таким же чином. Метою даної роботи є вивчення паливної системи далекобійного здвоєного турбореактивного літака, дослідження шляхів і підходів для максимізації надійності під час виконання польотів. Паливна система кожного сучасного АС являє собою складний комплекс взаємопов'язаних підсистем. Кожна частина, яка забезпечує подачу палива, потребує належного обслуговування та певного рівня надійності. Підвищення ефективності паливної системи досягається швидким зростанням авіаційної промисловості (до карантину COVID-19), технологій, відповідної конкуренції між виробниками літаків у всьому світі, включаючи компанії Boeing та Airbus, вічними бажаннями дизайнерів розкривати нові тенденції та нові рішення в літакобудуванні.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60781
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тюрин_original_14072023_083514.pdfКваліфікаційна робота2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.