Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60901
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКолісниченко, Анна-
dc.contributor.authorKolisnychenko, Anna-
dc.date.accessioned2023-09-18T05:30:01Z-
dc.date.available2023-09-18T05:30:01Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherСМЯ НАУ РП 12.03.08-01-2023-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60901-
dc.descriptionРобочу програму навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика», "Міжнародна економіка" навчальних та робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» та відповідних нормативних документів The working program of the study discipline "Business Foreign Language" was developed on the basis of the educational and professional program "Economic Cybernetics", "International economy" educational and working curricula educational degree "Master" in specialty 051 "Economics" and relevant regulatory documentsuk_UA
dc.description.abstractВивчення іноземної мови є необхідною та невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики та міжнародної економіки. Це зумовлено інтеграцією наукової спільноти України у світове наукове співтовариство, розвитком співпраці фахівців на глобальному рівні та розширенням сфери ділового дискурсу в сучасній комунікації. Знання іноземної мови полегшує доступ до фахової інформації, зокрема у мережі Інтернет, допомагає вивчати світові стандарти, налагоджувати міжнародні професійні та наукові контакти, вивчати здобутки міжнародних професійних організацій, розширювати можливості підвищення професійного рівня фахівців. Тому навчання спілкування іноземною мовою здобувачів вищої освіти набуває великого значення у системі вищої освіти України. Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» – це дисципліна, яка маючи комунікативну спрямованість та зв’язки як з гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами, так і з фаховими дисциплінами, вносить значний вклад у виховання майбутніх фахівців.uk_UA
dc.description.abstractLearning a foreign language is a necessary and integral component of the professional training of specialists in economic cybernetics and international economics. This is due to the integration of the scientific community of Ukraine into the world scientific community, the development of cooperation of specialists at the global level, and the expansion of the sphere of business discourse in modern communication. Knowledge of a foreign language facilitates access to professional information, in particular on the Internet, helps to study world standards, establish international professional and scientific contacts, study the achievements of international professional organizations, and expand the possibilities of raising the professional level of specialists. Therefore, teaching students of higher education to communicate in a foreign language is of great importance in the higher education system of Ukraine. The educational discipline "Business foreign language" is a discipline that, having a communicative orientation and connections with humanitarian and socio-economic disciplines, as well as with professional disciplines, makes a significant contribution to the education of future specialists.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectнавчально-методичний комплексuk_UA
dc.subjecteducational and methodological complexuk_UA
dc.subjectіноземна моваuk_UA
dc.subjectforeign languageuk_UA
dc.subjectділова іноземна моваuk_UA
dc.subjectbusiness foreign languageuk_UA
dc.subjectробоча програмаuk_UA
dc.subjectworking programuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни "Ділова іноземна мова"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Business Foreign Language"uk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_ДІМ_6-051-4 (2023)_5к, 1c (1).pdfРобоча програма1.2 MBAdobe PDFView/Open
РП_ДІМ_6-051-1 (2023)_5к, 1c.pdfРобоча програма1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.