Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61454
Title: Визначення втрат тертя ковзання в зубчастій парі
Other Titles: Determination of sliding friction losses in a gear pair
Authors: Носко, Павло Леонідович
Nosko, Pavlo Leonidovych
Башта, Олександр Васильович
Bashta, Oleksandr Vasylovych
Бойко, Григорій Олексійович
Boiko, Grygorii Oleksiiovych
Башта, Алла Олексіївна
Bashta, Alla Oleksiivna
Keywords: тертя ковзання
емпірико-аналітичне моделювання
коефіцієнт тертя
робота сил тертя
двохпарне зачеплення
однопарне зачеплення
коефіцієнт втрат
sliding friction
empirical and analytical modeling
friction coefficient
work of friction forces
two-pair engagement
single-pair engagement
losses coefficient
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Носко П.Л., Башта О.В., Бойко Г.О., Башта А.О. Визначення втрат тертя ковзання в зубчастій парі / Проблеми тертя та зношування, 2 (99).- 2023. - С.25-31.
Abstract: Підвищення показників працездатності зубчастих приводів машин є актуальним завданням, тому для оцінки загальних втрат в зачепленні варто розглянути всі складові втрат. Для вирішення зазначеного завдання у статті запропоновано спосіб визначення втрат на тертя ковзання в зубчастій парі. На цей час вплив ковзання в напрямку лінії контакту зубців на коефіцієнт тертя та умови змазування вивчені недостатньо. В опублікованих роботах наявні дві групи напіваналітичних моделей. Перша група авторів досліджувала ефективність прямозубих передач, припускаючи, що коефіцієнт тертя постійний уздовж всієї поверхні контакту поверхонь тертя в будь-яких положеннях зубчастих коліс при їх обертанні. Друга група напіваналітичних моделей може розглядатися, як поліпшення моделей першої групи з постійним коефіцієнтом тертя. Точність опису за допомогою цих моделей обмежена точністю використовуваних в них емпіричних формул. Ці емпіричні формули не носять загальний характер і часто є функцією певних типів мастила, наявних температур, швидкісних і навантажувальних меж, чистоти поверхонь випробовуваних зразків. Коефіцієнт тертя ковзання залежить від швидкості руху сполучених зубців і властивостей мастильного матеріалу, також він може враховувати такі чинники, як величини нормального навантаження, шорсткість поверхонь зубців та радіуси кривизни профілів зубців. Отримано залежності, за якими можна визначити роботу, витрачену на тертя вздовж усієї лінії зачеплення, враховуючи при цьому коефіцієнти тертя в зубчастій парі при однопарному і двохпарному зачепленні. При цьому коефіцієнт тертя в зубчастій передачі може бути змінний по швидкості спряжених поверхонь, але однаковий при двохпарному та однопарному зачепленні. Отримано аналітичні залежності, що дають змогу розраховувати втрати потужності внаслідок тертя ковзання залежно від кінематичних, силових і міцнісних чинників, властивостей матеріалів мастильних матеріалів і матеріалів коліс.
Increasing the performance of gear drives of machines is an urgent task, so to estimate the total losses in engagement, it is worth considering all components of losses. To solve this problem, the article proposes a method for determining the sliding friction losses in a gear pair. At present, the effect of sliding in the tooth's direction contact line on the friction coefficient and lubrication conditions has not been studied sufficiently. There are two groups of semi-analytical models in the published works. The first group of authors studied the efficiency of spur gears, assuming that the friction coefficient is constant along the entire contact surface of the friction surfaces in any position of the gears during their rotation. The second group of semi-analytical models can be considered as an improvement of the models of the first group with a constant friction coefficient. The accuracy of the empirical formulas used in them limited the accuracy of the description using these models. These empirical formulas are not general and are often a function of certain types of lubricant, available temperatures, speed and load limits, and surface fineness of the test specimens. The coefficient of sliding friction depends on the speed of the mating teeth and the properties of the lubricant; it can also consider such factors as the values of the normal load, the roughness of the tooth surfaces, and the radii of curvature of the tooth profiles. The dependencies have been got to determine the work consumed by friction along the entire meshing line, considering the friction coefficients in the tooth pair for single and double meshing. In this case, the friction coefficient in the gear transmission can be variable by the speed of the mating surfaces, but is the same for two-pair and single-pair meshing. Analytical dependencies have been obtained that make it possible to calculate power losses because of sliding friction depending on kinematic, force, and strength factors, properties of lubricants and gear materials.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61454
ISSN: 0370-2197
Appears in Collections:Наукові статті кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PTZ_2023_2_(99)_025_031_NOSKO_BASHTA.pdf462.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.