Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63283
Title: Моделі оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії
Authors: Чернова, Н.
Гузь, О.
Момотков, І.
Волкодав, В.
Keywords: бізнес-процес
управління
алгоритм
модель
виробнича функція
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Чернова Н., Гузь О., Момотков І., Волкодав В. Моделі оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с.79-84
Abstract: В роботі запропоновано алгоритм оцінки та аналізу ефективності бізнеспроцесів продуктової компанії, який містить наступні основні етапи: оцінка кількісних параметрів бізнес-процесу; побудова моделі залежності результатів бізнес-процесу від ресурсних показників; оцінка показників ефективності управління бізнес-процесом; оцінка синергетичного ефекту від реалізації дочірніх бізнес-процесів. Алгоритм апробовано на вихідних даних продуктової компанії на прикладі групи базових бізнес-процесів, для кожного з яких визначено ієрархію дочірніх процесів. Запропонований алгоритм є досить універсальним та може використовуватися як складова частина системи стратегічного управління продуктової компанії.
Description: Список використаних джерел 1. Орловський Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 36 с. 2. Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів / С.В. Козир, В.В. Слєсарєв, С.А. Ус, Т.В. Хом’як. Дніпро: НТУ «ДП», 2022. 163 с. 3. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб./ О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. 296 с. 4. Porter M. E., Millar V. E. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, July–August 1985. P. 149–160. 5. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. New York : Harper Business Essentials, 2003. 257 p. 6. Тендюк А.О., Стрижеус Л.В., Бондарович Ю.Ю. Mетодичні підходи до оцінки бізнес-процесів. Економічні науки. Серія "Регіональна економіка". 2022. № 19(75). DOI: 10.36910/2707-6296-2022-19(75)-29 7. Карінцева, О. І., Харченко М.О., Пономарьова Г.С. Підвищення ефективності бізнес-процесів на виробничому підприємстві. Механізм регулювання економіки. 2020. № 4. С. 58-69. DOI: 10.21272/mer.2020.90.04 8. Тігарєва В.А., Станкевич І.В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2016. №3(98). Ч. 1. –С. 113–122. 9. Ковальчук А.І., Вергун Т.М. Організаційні засади аналізу бізнеспроцесів. Ефективна економіка. 2023. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105.2023.12.9 10. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. М.: Финансы и статистика, 1989. 175 с. 11. Економетрика : навчальний посібник./ Л. С. Гур'янова, Т. С. Клебанова, О. А. Сергієнко та ін. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 400 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63283
Appears in Collections:V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79-84.pdfТези540.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.