Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63390
Title: Характеристики потужності хвильової електростанції з гнучкою енергопоглинальною поверхнею в умовах внутрішнього моря
Other Titles: Characteristics of the power of a wave power plant with a flexible energy-absorbing surface in the conditions of the inland sea
Authors: Капітанчук, Костянтин Іванович
Андріїшин, Михайло Петрович
Каріtanchuk, Kostіantyn
Andriyishyn, Мuhаilo
Keywords: морська хвильова електростанція
внутрішнє море
енергопоглинальна поверхня
sea wave power station
inland sea
absorption plane
Issue Date: 29-Apr-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Капітанчук К.І. Характеристики потужності хвильової електростанції з гнучкою енергопоглинальною поверхнею в умовах внутрішнього моря / К. І. Капітанчук, М. П. Андріїшин // Наукоємні технології, №1 (61). - К.: НАУ, 2023. – C. 94– 101.
Series/Report no.: №1 (61);
Abstract: Розвиток світової енергетики в останнє десятиріччя все більше орієнтується на нові, екологічно чисті технології, які базуються на відновлюваних джерелах енергії. Виробництво «зеленої електроенергії» стимулюється у багатьох країнах. Енергія морських хвиль відрізняється набагато більшою питомою потужністю, ніж енергія вітру і сонця. Середній показник потужності океанічного коливання досягає приблизно 15 кВт/м. Показник потужності тим більший, чим більшою є висота хвиль. При висоті 2 м він досягає величини у 80 кВт/м. У 2004 році науковці Національного авіаційного університету на засіданні Секції прикладних проблем НАН України презентували розробку гнучкої енергопоглинальної поверхні для хвильової електростанції, яка за принципом перетворення енергії хвиль принципово відрізнялась від існуючих та була спроможна виробляти електроенергію при будь-яких надзвичайних збуреннях поверхні моря. Розроблено методику визначення потужності модуля хвильової електростанції з енергопоглинальною поверхнею для використання в умовах закритого моря. Доказано можливість використання хвильової електростанції з такими перевагами, а саме: – значно спрощується конструкція хвильової електростанції за рахунок відсутності системи занурення при надзвичайних погодних умовах; – значно збільшуються показники міцності всіх складових систем та вузлів хвильової електростанції; – з’являється можливість використання надводних платформ, що створює умови для діагностування стану вузлів та технічного обслуговування. Проведено розрахунок змінення потужності модуля хвильової електростанції довжиною енергопоглинальної поверхні 9 м та діаметром 1 м при зменшенні амплітуди в інтервалі від а = 0,5 м до а = 0,1 м. Відзначено, що при зменшенні амплітуди хвилі від а = 0,5 м до а = 0,4 м відбувається сильне зниження потужності (у 1,5 рази).
The development of global energy in the last decade has increasingly focused on new, environmentally friendly technologies that are based on renewable energy sources. The production of “green electricity” is being stimulated in many countries. Sea wave energy has a much higher power density than wind and solar energy. The average power of the oceanic oscillation reaches approximately 15 kW/m. The higher the wave height, the greater the power indicator. At a height of 2 m it reaches a value of 80 kW/m. In 2004, scientists from the National Aviation University, at a meeting of the Section of Applied Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, presented the development of a flexible energy-absorbing surface for a wave power station, which, based on the principle of converting wave energy, was fundamentally different from existing analogues and was capable of generating electricity during any extreme disturbances of the sea surface. A method has been developed for determining the power of a wave power plant module with an energy-absorbing surface for use in inland sea conditions. The possibility of its use with the following advantages has been proven: – the design of the wave power plant is significantly simplified due to the absence of an immersion system in extreme weather conditions; – the strength indicators of all components of the wave power plant systems and units are significantly increased; – it becomes possible to use surface platforms, which creates conditions for diagnosing the condition of components and maintenance. A calculation was made of the change in power of a wave power station module with an energyabsorbing surface length of 9 m and a diameter of 1 m when the amplitude decreases in the range from 0.5 m to 0.1 m. It is noted that when the amplitude decreases in the range from 0.5 m to 0.4 m. there is a strong decrease in power (1,5 times).
Description: 1. Самойчук К.О., Лівин Н.В. Використання поверхневих, термальних та морських вод для виробництва теплової і електричної енергії: електронний навчальний посібник // Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, 2020. URL: https://elib.tsatu.edu.ua/dep/mtf/ophv _5/page4.html 2. Греков П.І., Капітанчук К.І., Овсянкін В.В. Методика розрахунку глибини занурення морської енергетичної станції при збільшенні висоти хвиль // Вісник НАУ, 2006. – №4(30). – С. 166-168. doi.org/10.18372/2306-1472.30.1399 3. Капитанчук К.И., Сотников А.В., Овсянкин В.В. Один из путей независимого энергетического обеспечения подразделений Вооруженных Сил Украины приморского базирования // Арсенал–ХХІ. – 2007. – №1. – С. 37-41. 4. Капітанчук К.І., Овсянкін В.В. Досвіт розробки та впровадження хвильової електричної станції // Матеріали ХІV Міжнар. наук.-тех. конф. АС Промислова гідравліка і пневматика – Одеса: «ГЛОБУС-ПРЕС». – 2013. – С. 126-127. 5. Капітанчук К.І., Андріїшин M.П. Розрахунок подовження енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції трансформації спіралі у площину // Наукоємні технології. №3 (39), 2018. – C.387-392. doi.org/10.18372/2310-5461.39.13097 6. Офіційний сайт НВФ «Крок-1». URL: https://krok-1.com/ 7. Патент України №56481. Пристрій для перетворення енергії хвиль водної поверхні. МКИ7 F03В13/12. 8. Капітанчук К.І., Андріїшин M.П. Методика визначення потужності морської хвильової електростанції з гнучким енергопоглинальним елементом / К.І. Капітанчук, М.П. Андріїшин // Наукоємні технології, №1 (45), 2020. – C. 78–84. doi.org/10.18372/2310-5461.45.14574 9. Капітанчук К.І., Андріїшин М.П. Методика визначення сил та моментів, що діють на поверхню енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції при різному збуренні поверхні моря // Наукоємні технології, №4 (40), 2018. – C. 443–449. doi.org/10.18372/2310–5461.40.13270 10. Капітанчук К.І. Андріїшин M.П. Характеристики потужності хвильової електростанції за умови збільшення амплітуди коливання поверхні моря // Наукоємні технології, №1 (53), 2022. – C. 49–57. doi.org/10.18372/2310-5461.53.16508
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63390
DOI: 10.18372/2310-5461.61.18517
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційних двигунів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Каптанчук,+Андріїшин+94-101.pdf802.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.