Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63967
Title: Інформаційно-комунікативні технології як дієвий інструмент реалізації навчальних завдань в умовах воєнного часу
Other Titles: Information and communication technologies as an effective tool for the implementation of educational tasks in wartime conditions
Authors: Чумак, Микола Євгенійович
Chumak, Mykola
Дудка, Тетяна Юріївна
Dudka, Tatiana
Keywords: інформаційно-комунікативні технології
електронні освітні ресурси
цифровий освітній простір
інноваційні освітні методики навчання
information and communication technologies
electronic educational resources
digital educational space
innovative educational teaching methods
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Чумак М.Є., Дудка Т. Ю. Інформаційно-комунікативні технології як дієвий інструмент реалізації навчальних завдань в умовах воєнного часу / М. Чумак, Т. Дудка // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2024. – С. 70-72
Abstract: Реальним викликом сьогодення для кожного ЗВО є необхідність урахування на загальнорегіональному рівні особливих умов воєнного часу. Останнє завдання проблематизувало питання формування у майбутніх фахівців проективних умінь. Актуальність останнього сфокусована на перспективності подальшого функціонування фахівця в умовах невизначеності, що породжує гостру необхідність розвитку на особистісному рівні здатності до оперативного прийняття найоптимальніших рішень, виходячи з умов, що склалися. Фокусування дослідницької уваги саме на проектній діяльності, яка найбільш повнопланово розкривається на рівні побудови складних комунікативних зв’язків між різними учасниками групи, має надзвичайно важливе значення для правильного розв’язання типових та нетипових задач у найкоротші терміни.
The real challenge of today for each ZVO is the need to take into account the special conditions of wartime at the regional level. The last task problematized the issue of the formation of projective skills in future specialists. The relevance of the latter is focused on the perspective of the specialist's further functioning in conditions of uncertainty, which creates an urgent need to develop at the personal level the ability to quickly make the most optimal decisions, based on the existing conditions. Focusing research attention precisely on the project activity, which is most fully revealed at the level of building complex communication links between different group members, is extremely important for the correct solution of typical and atypical problems in the shortest possible time.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63967
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чумак, Дудка.pdfТези728.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.