Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40093
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Етика бізнесу»
Other Titles: Educational-methodical complex of discipline "Business Ethics"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Этика бизнеса»
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Гращенко, Ірина Семенівна
Hraschenko, Iryna
Гращенко, Ирина Семеновна
Keywords: концепції етики бізнесу
етика і теорія бізнесу
етика підприємництва
проблеми мікроетики
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.1.18
Індекс;РБ-6-073/16-2.1.18
Індекс;РБ-12-073/16-2.1.18
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту підприємницької діяльності в цілому та етики бізнесу зокрема, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління бізнесом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів філософських та етичних принципів ведення бізнесу та створення цілісної системи соціально-психологічного управління бізнес-процесами конкретного підприємства.
The purpose of the course is to develop students' modern thinking and special knowledge in the field of business management in general and business ethics in particular, to discover modern scientific concepts, concepts, methods and technologies to improve the effectiveness of business management through the proper use of philosophical and ethical principles of doing business by managers and creation of a comprehensive system of social and psychological management of business processes of a particular enterprise.
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современного мышления и специальных знаний в области менеджмента предпринимательской деятельности в целом и этики бизнеса в частности, раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий повышения эффективности управления бизнесом благодаря правильному использованию менеджерами различных уровней философских и этических принципов ведения бизнеса и создание целостной системы социально-психологического управления бизнес-процессами конкретного предприятия.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - вивчення термінологічної бази з етики та філософії бізнесу; - обґрунтування ролі бізнесменів та менеджерів в системі менеджменту підприємницької діяльності; - вивчення принципів соціальної відповідальності бізнесу; - формування вмінь щодо планування та організації коректних ділових стосунків між підприємцями зокрема та між бізнесом і суспільством в цілому; - обґрунтування вибору форм і методів морального впливу на контрагентів, конкурентів та на підлеглих; - вивчення форм психологічного контролювання та регулювання бізнесової діяльності; - формування кодексу етичної діяльності бізнесмена.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40093
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Етика бізнесу).pdfТитульний лист «Етика бізнесу»498.35 kBAdobe PDFView/Open
01_ЕБ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу»348.73 kBAdobe PDFView/Open
02_ЕБ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу» (стаціонар)529.82 kBAdobe PDFView/Open
03_ЕБ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу» (заочна форма навчання)400.81 kBAdobe PDFView/Open
04_ЕБ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Етика бізнесу»391.3 kBAdobe PDFView/Open
06_ЕБ-МР-ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Етика бізнесу»812.45 kBAdobe PDFView/Open
07_ЕБ_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Етика бізнесу» (заочна форма навчання)272.37 kBAdobe PDFView/Open
09_ЕБ_МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Етика бізнесу»683.33 kBAdobe PDFView/Open
10_ЕБ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Етика бізнесу»397.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.