Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52804
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Фізичне виховання та самовдосконалення»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Physical education and self-improvement"
Authors: Орленко, Наталія Анатоліївна
Orlenko, Nataliia
Вржесневський, Іван Іванович
Vrzhesnevskyi, Ivan
Keywords: робоча програма
work program
фізична підготовка
callisthenics
біг
run
рух
movement
сила
power
м'язи
muscles
фізичне виховання
рhysical еducation
безпека
security
Issue Date: 8-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що стосуються формування оптимального рівня індивідуальної рухової активності людини у професійній фізичній підготовці та самопідготовки, сприяє засвоєнню професії та розвитку професійно вагомих здібностей, а також забезпечує загальну фізичну підготовку майбутніх фахівців. Важливою часткою навчальної дисципліни є підтримання рівня фізичної працездатності та адаптація організму студентів до навантажень у процесі навчання. Метою викладання дисципліни фізичне виховання є надбання адекватного рухового досвіду, підтримка оптимального рівня фізичного здоров’я та формування у студентів уявлення щодо перспектив індивідуальних фізичних можливостей (на основі оптимального використання чинників фізичної культури).
This discipline is a theoretical and practical basis a set of knowledge and skills related to the formation of the optimal level individual motor activity of a person in professional physical training and self-training, promotes the mastery of the profession and the development of professionally important abilities, as well as provides general physical training for future professionals. An important part of the discipline is to maintain the level of physical efficiency and adaptation of the student's body to the loads in the process teaching. The purpose of teaching the discipline of physical education is to acquire adequate motor experience, maintaining optimal physical health and forming students' ideas about the prospects of individual physical opportunities (based on the optimal use of factors of physical culture).
Description: Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання та самовдосконалення»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52804
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПБ_171_2_21_Фізичне_виховання_та_самовдосконалення.pdfРобоча програма для всіх галузей знань, спеціальностей і освітньо-професійних програм1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.