Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59836
Title: Будівництво та експлуатація будівель і споруд аеропортів: освітній акцент
Other Titles: Construction and operation of airports buildings and facilities: educational emphasis
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
проектування
будівництво
технічна експлуатація
підготовка спеціалістів
галузеві заклади вищої освіти
Національний авіаційний університет
airport
design
construction
technical operation
training of specialists
branch institutions of higher education
National Aviation University
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Агєєва Г. М. Будівництво та експлуатація будівель і споруд аеропортів: освітній акцент // Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія. — Львів - Торунь : Liha-Pres, 2023. — С. 63-111.
Abstract: Актуальність. Масштабний військовий урбіцид 2022-2023 років на території України призвів до суттєвих руйнувань та пошкоджень аеродромів та інфраструктури декількох аеропортів, серед яких Гостомель, Вінниця, Миколаїв та ін. Були зруйновані й складові інфраструктури, збудовані або відремонтовані в рамках реалізації програми «Велике будівництво» (2021-2022 роки). Нагальні проблеми відбудови та відновлення інфраструктури авіаційного транспорту потребують вивчення світових та вітчизняних практик, зокрема, повоєнних періодів, стосовно створення та удосконалення систем забезпечення надійності та безпеки об’єктів різного призначення; визначення експлуатаційної придатності складових аеродромних та аеропортових комплексів; організації навчального процесу та підготовки відповідних фахівців для авіаційної галузі закладами вищої освіти, зокрема Національним авіаційним університетом (НАУ), створеним у 1933 році. Методи дослідження – вивчення літературних джерел, проєктних та фотографічних матеріалів; опрацювання відомостей із історії кафедри будівель і споруд аеропортів; узагальнення особистого досвіду навчання за спеціальностями 1213 «Будівництво аеродромів», 05.22.15 – аеропорти та наземне обладнання (аспірантура); системний підхід до вивчення освітньої діяльності як комплексу, основними складовими якого є навчальний, науковий та виховний процеси. Основні результати. Подані матеріали про передумови виникнення проблеми науково-технічного супроводу будівель і споруд аеропортів на етапах життєвого циклу та шляхи їх розв’язання; основні етапи організації навчального процесу та підготовки спеціалістів з наземного забезпечення функціонування цивільної авіації у закладах вищої освіти України впродовж ХХ століття. Наведені результати досліджень особливостей організації навчального процесу факультетом аеропортів Національного авіаційного університету впродовж 1970-2001 років, зокрема кафедрою будівель і споруд аеропортів. Остання забезпечувала теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти у напрямку будівництва та технічної експлуатації будівель і споруд аеропортів. Подані матеріали про кадровий склад кафедри, навчальні дисципліни, тематику та особливості виконання дипломних проєктів, тощо. Висвітлена проблематика наукових, науково-дослідницьких робіт кафедри, результати виконання яких покладені в основу галузевих нормативних документів, винесені у складі дисертацій на захист, тощо. Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані при формуванні відповідних освітньо-професійних програм, робочих програм навчальних дисциплін, планів науково-дослідних робіт; при розв’язанні проблем кадрового забезпечення відповідних структурних підрозділів аеропортів, галузевих науково-дослідних, проєктно-вишукувальних, будівельно-монтажних та експлуатаційних організацій.
Timeliness. The large-scale military urbicide of 2022-2023 on the territory of Ukraine led to significant destruction and damage to the airports and infrastructure of several airports, including Gostomel, Vinnytsia, Mykolaiv, and others. Infrastructure components built or repaired as part of the implementation of the "Great Construction" program (2021-2022) were also destroyed. The urgent problems of reconstructing and restoring the infrastructure of aviation transport require the study of world and domestic practices, in particular, of the post-war periods, in relation to the development and improvement of systems for ensuring the reliability and safety of structures of various uses; determination of operational suitability of members of airfield and airport complexes; organization of the educational process and training of relevant specialists for the aviation industry by institutions of higher education, in particular, the National Aviation University (NAU) established in 1933. Research methods are study of literary sources, design and photographic materials; study of information on the history of the Department of Airport Buildings and Facilities; summary of personal teaching experience in majors of 1213 "Construction of airfields", 05.22.15, airports and ground equipment (postgraduate studies); a systematic approach to the study of educational activity as a complex, the main components of which are educational, scientific and teaching processes. Main results. Materials are submitted on the prerequisites of the problem of scientific and technical support of airport buildings and facilities at life cycle stages and ways to solve those; organization of the educational process and the training of specialists for the ground support of civil aviation in higher education institutions of Ukraine during the 20th century. The results of research on details of organization of the educational process by the Airport Faculty of the National Aviation University during 1970-2001, in particular the Department of Airport Buildings and Facilities, are presented. The latter provided theoretical and practical training for students of higher education in construction and technical operation of airport buildings and facilities. Materials are submitted about the staff of the Department, academic disciplines, topics and details of diploma projects, etc. The issues of scientific and research works of the Department are covered, the results of this work are the basis of regulation in construction sector and issued as part of defense theses, etc. Practical significance. The obtained results can be used in the development of relevant educational and professional programs, work programs of educational disciplines, plans of research works, in solving the problems of staffing the relevant structural units of airports, branch research, design and research, construction and installation and operational organizations.
Description: 1. Агєєва Г. М. Натурні дослідження розрахункових параметрів ґрунтових основ аеродромних покриттів. Современные проблемы строительства. 2010. №13. С.103-108. 2. Агєєва Г. М. Оболонки подвійної додатньої кривизни в архітектурі будівель транспортних вузлів Києва. Архітектура історичного Києва. Історія - теорія - практика: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 лист. 2020 р. Київ: КНУБА, 2020. С. 14-15. 3. Агєєва Г. М. Урбанізація територій, наближених до аеропортів – пріоритет підготовки фахівців з містобудування в Національному авіаційному університеті України. Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія. Рига, Латвія : Baltija Publishing, 2021. С. 8-39. 4. Агєєва Г. М., Крівєльов Л. І. Моніторинг реконструкції жорстких аеродромних покриттів. Advances in Аerospase Technology. 1998. № 1. С. 397-402. DOI: 10.18372/2306-1472.1.11002 5. Агєєва Г. М., Чернишева М. О., Коробко К. В. Містобудівна та соціальна роль фізкультурно-спортивних зон закладів вищої освіти у контексті сталого розвитку. Теорія та практика дизайну. 2021. Вип. 23. С. 5-20. DOI: 10.18372/2415-8151.23.16258 6. Алькснин И. В. Решение задач вертикальной планировки аэродромов на основе иммитационного алгоритма. Киев, 1993. 48 с. Деп. В ГНТБ Украины 04.10.93, № 1918-Ук93. 7. Бабков А. Б., Назаров В. В. Оценка состояния и перспективы развития наземной материально-технической базы гражданской авиации. Современные проблемы развития наземной базы гражданской авиации: материалы Всесоюзной научно-технической конференции. Москва : Аэропроект, 1989. С. 3-9. 8. Бердник Б. И. Размещение городских аэровокзалов в крупных и крупнейших городах. Проектирование зданий и сооружений пассажирского комплекса. Вып.3. Москва: Аэропроект, 1969. С.50-73. 9. Велике будівництво. Програма Презідента України // Bigbud : веб-сайт. URL : https://bigbud.kmu.gov.ua/ 10. Верюжский Ю. В. Актуальные задачи проектирования и эксплуатации зданий и сооружений аэропортов. XVIII звітна наук.-техн. конф. університету за 1997 рік. Київ: КМУЦА, 1998. С. 140-141. 11. Верюжский Ю. В. Исследование объекта «Укрытие» как представителя класса экстремальных объектов. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. 1998. Вип. 6. С. 3-15. 12. Верюжский Ю. В. Численные методы в САПР аэропортостроения. Современные проблемы развития наземной базы гражданской авиации: материалы Всесоюзной научно-технической конференции, г. Киев. Москва: Аэропроект, 1989. С. 214-220. 13. Верюжский Ю. В., Агеева Г. Н., Горбатов В. С., Кривелев Л. И. Экспериментально-теоретическое исследование эксплуатационной пригодности многослойной плиты аэродромного покрытия. Методы потенциала и конечных элементов в автоматизированных исследованиях инженерных конструкций : тезисы докладов Всесоюз. науч.-техн. конф., г. Киев, 10-11 декабря 1991 г. Киев: Общество «Знание» Украины, 1991. С. 9-10. 14. Верюжський Ю. В. Головні напрямки досліджень Науково-дослідного інституту механіки швидкоплинних процесів при Національному авіаційному університеті. АВІА-2002: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 24-26 квітня 2001 р. Київ : НАУ, 2001. Том 1. С. 14.103-14.105. 15. Вшановуємо пам’ять викладачів ФАБД НАУ – учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Національний авіаційний університет : веб-сайт. URL: http://surl.li/egers (дата звернення : 02.01.2023). 16. Гребеник В. Г. Перспективы строительства ангаров из легких металлических конструкций. Современные проблемы развития наземной базы гражданской авиации: материалы Всесоюзной научно-технической конференции. Москва: Аэропроект, 1989. С. 178-184. 17. Домрачев Н. А. Сметная стоимость строительства и реконструкции аэропортов: учебное пособие. Киев : КИИГА, 1978. 120 с. 18. Залучення інвестицій у відбудову транспортної галузі в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень: веб-сайт. URL: http://surl.li/emeoo (дата звернення: 02.01.2023). 19. Звіт про діяльність Державної авіаційної служби України за 2020 рік. Урядовий портал : веб-сайт. URL : http://surl.li/emepp (дата звернення: 02.01.2023). 20. Зеленкова Г. Ф., Запорожченко О. Ю. Біологічне руйнування будівельних конструкцій і виробів в аеропортах. Advances in Аerospase Technology. 1998. № 1. С. 390-396. DOI: 10.18372/2306-1472.1.11001 21. Зуев К. Е., Блохин В. И., Морозов В. А., Пасько Н. И., Герасимов Е. Н., Герасименко Т. Ф., ..., Кравчук И. Ф. Формирование личности инженера в вузе: проблемы воспитания в процессе обучения. Київ: Вища школа, 1982. 175 с. 22. Інфраструктурний індекс 2021. Logistics in Ukraine : веб-сайт. URL: http://surl.li/emeqv (дата звернення: 02.01.2023) 23. История гражданской авиации СССР: научно-популярный очерк / Под общей редакцией Б. П. Бугаева. Москва: Воздушный транспорт, 1983. 376 с. 24. Киевский институт ражданской авиации (1933-1993): очерк истории / А. В. Вовчик, В. Н. Гребенников, И. П. Челюканов и др.: отв. ред. П. В. Назаренко. Київ : КМУГА, 1994. 578 с. 25. Комский М. В. Концепция развития аэровокзальных комплексов. Современные проблемы развития наземной базы гражданской авиации: материалы Всесоюзной научно-технической конференции. Москва : Аэропроект, 1989. С.145-152. 26. Кривелев Л. И., Першаков В. Н., Зеленкова А. Ф. Здания и сооружения гражданской авиации. Особенности объемно-планировочных решений, расчета и конструирования элементов зданий, возводимых в условиях жаркого климата: учебное пособие. Киев: КИИГА, 1992. 88 с. 27. Крівєльов Л. І. Архітектура будинків і споруд цивільної авіації: конспект лекцій. (Лекції 1-10). Київ : КМУЦА, 2000. 83 с. 28. Манько А. В., Марченко А. И., Козовенко А. М. Оценка действительной работы металлических конструкций покрытия ангарного корпуса 120х60 м. Проектирование, строительство, эксплуатация и механизация аэропортов. Киев: КИИГА, 1989. С. 98-100. 29. Матрикулъ слушателя Кіевськаго Коммерческаго Института Кривелева Ивана Никитовича, выданъ августа 3 дня 1920 г. (факультет інженерів експлуатації шляхів), №4103. 30. Національний авіаційний університет: літопис / М. С. Кулик та ін. Київ, 2010. 368 с. 31. Першаков В. М., Горбатов В. С., Коваль Л. В. (1998). Нове в проектуванні вантажних терміналів аеропортів України. Advances in Аerospase Technology. 1998. № 1. С. 403-406. DOI: 10.18372/2306-1472.1.11251 32. Программа ХХХII научно-технической конференции факультета аэропортов. Киев : КИИГА, 1984. 16 с. 33. Рассказывает ректор института А. Ф. Аксенов. Авиатор, №№ 32-33 (916-917), пятница, 21 октября 1983 г. С. 12. 34. О допуске к защите дипломных проектов студентов V курса ФАП в июне 1984 г.: распоряжение декана факультета аэропортов от 14.06.1984 №47/у. 35. Сенчук Ю. К. Организация, планирование и управление строительством и капитальным ремонтом аэропортов: учебное пособие. Киев: КИИГА, 1989. 84 с. 36. Сімоненко В. А. Принципові рішення терміналу чартерної авіакомпанії. АВІА-2001: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф., 24-26 квітня 2001 р., м. Київ. Київ : НАУ, 2001. Том 1. С.14.100-14.102. 37. Сотниченко Б. Ф., Белокуров С. Ф. Определение норм расхода материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды производственных зданий и сооружений аэропортов. Проектирование, строительство, эксплуатация и механизация аэропортов. 1982. С. 63-67. 38. Сотниченко Б. Ф., Критова О. М. Основы технической эксплуатации зданий и сооружений аэропортов: учебное пособие. Киев: КИИГА, 1986. 88 с. 39. Стан і пріоритети розвитку транспортної інфраструктури. Logistics in Ukraine : веб-сайт. URL: http://surl.li/emoir (дата звернення: 02.01.2023) 40. Татарчук В. В. Історія авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (1914-1933 рр.): загальний огляд. Вісник Національного технічного університету “ХПІˮ. 2013. № 68. С. 172-182. 41. Ткачук В. М., Лебедич И. Н., Горбатов В. С., Дмитриев Н. Н. Исследование профилированного металлического настила с легкобетонным утеплителем. Строительство зданий и сооружений аэропортов. Киев : Общество «Знание» Украинской ССР, 1974. С.16-17. 42. Тоцкий О. Н., Бунякин А. А., Прицкер А. Я. Внедрение мембранных конструкций покрытий ангаров. Строительство зданий и сооружений аэропортов. Киев: Общество «Знание» Украинской ССР, 1974. С. 11-13. 43. Троценко А. М. Аеропорти України. Київ: Європейський університет, 2002. 252 с. 44. Черкасов Н. А. Архитектура. Киев : Будівельник, 1968. 499 с. 45. Черкасов Н. А., Тоцкий О. Н., Бунякин А. А., Ткачук В. М., Левый В. В., Прицкер А. Я. Экспериментальные исследования мембранных панелей покрытий ангаров. Вопросы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и механизации аэропортов. 1975. Вып.1 С. 22-26. 46. Agieieva, G. M. (2023). Visitors’ Terraces as Components of the Urban Environment of Airports. Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol.299. DOI: 10.1007/978-3-031-17385-1_31 47. Architecture of buildings and structures of civil aviation: Methodical instructions on performance of a course paper / Compliers: L. I. Kriveljov, V. A. Simonenko, I. A. Dmitruk. Kyiv : NAU, 2001. 40 p. 48. Bieliatynskyi, A., Pershakov, V., Bileush, & Pylypenko, O., 2020. The 50th anniversary of the airports department of airports faculty of the National Aviation University (1969–2019). Advances in Аerospase Technology, vol.82, №1, pр. 51–57. DOI: 10.18372/2306-1472.82.14611 49. Building constructions. Concrete and reinforced structures: Handouts V. M. Pershakov, S. I. Tkachenko. Kyiv: NAU, 2002. 72 p. 50. Lissitsin B. M. Higher mathematics. Differential calculus: Lectures. Kyiv: KIUCA, 2000. 96 p. REFERENCES 1. Ahyeyeva, H. M. (2010). Naturni doslidzhennya rozrakhunkovykh parametriv gruntovykh osnov aerodromnykh pokryttiv Field studies of calculated parameters of soil bases of airfield coatings]. Sovremennye problemy stroytelʹstva Modern construction problems]. 2010, isss. 13, pp. 103-108. (in Ukrainian). 2. Ahyeyeva, H. M. (2020). Obolonky podviynoyi dodatnʹoyi kryvyzny v arkhitekturi budivelʹ transportnykh vuzliv Kyyeva Shells of double positive curvature in the architecture of buildings of transportation hubs of Kyiv]. In: Kyiv National University of Construction and Architecture, Architecture of historical Kyiv. History – theory – practice, Proceedings of the VI International scientific and practical conference, Kyiv, November 20 2020. Kyiv, pp. 14-15. (in Ukrainian). 3. Ahyeyeva, H. M. (2021). Urbanizatsiya terytoriy, nablyzhenykh do aeroportiv – priorytet pidhotovky fakhivtsiv z mistobuduvannya v Natsionalʹnomu aviatsiynomu universyteti Ukrayiny Urbanization of territories close to the airpirts Is a priority for trenning specialists on urban planning in the National Aviation Uiversity of Ukraine]. In: V. Karpov, ed. Arkhitektura, budivnytstvo, dyzayn v osvitnʹomu prostori Architecture, construction, design in the educational space]. Riga : Baltija Publishing, 2021. Pp. 8-39. (in Ukrainian). 4. Ahyeyeva, H. M. & Krivyelʹov, L. I. (1998). Monitorynh rekonstruktsiyi zhorstkykh aerodromnykh pokryttiv Monitoring of reconstruction of hard airfield surfaces]. Advances in Аerospase Technology. 1998, iss. 1, pp. 397-402. DOI: 10.18372/2306-1472.1.11002. (in Ukrainian). 5. Ahyeyeva, H. M., Chernysheva, M. O. & Korobko, K. V. (2021). Mistobudivna ta sotsialʹna rolʹ fizkulʹturno-sportyvnykh zon zakladiv vyshchoyi osvity u konteksti staloho rozvytku Urban planning and social role of physical culture and sports zones of higher education institutions in the context of sustainable development]. Teoriya ta praktyka dyzaynu Theory and practice of design]. 2021, iss. 23, pp. 5-20. DOI: 10.18372/2415-8151.23.16258. (in Ukrainian). 6. Al'ksnin, I. V. (1993). Resheniye zadach vertikal'noy planirovki aerodromov na osnove immitatsionnogo algoritma Solving the problems of vertical planning of airfields based on a simulation algorithm]. Kyiv, GNTB Ukrainy 04.10.93, № 1918-Uk93. (in Russian). 7. Babkov, A. B. & Nazarov, V. V. (1989). Otsenka sostoyaniya i perspektivy razvitiya nazemnoy material'no-tekhnicheskoy bazy grazhdanskoy aviatsii Assessment of the state and development prospects of the ground material and technical base of civil aviation]. In: Aeroproject, Modern problems of development of the ground base of civil aviation, Proceedings of the All-Union Scientific and Technical Conference, Kyiv. Moscow, pp. 3-9. (in Russian). 8. Berdnik, B. I. (1969). Razmeshcheniye gorodskikh aerovokzalov v krupnykh i krupneyshikh gorodakh Location of urban air terminals in large and largest cities]. Proyektirovaniye zdaniy i sooruzheniy passazhirskogo kompleksa Designing of the completed and constructed passenger complex], iss. 3, pp.50-73. (in Russian). 9. Cabinet of Ministers of Ukraine, 2021. Velyke budivnytstvo. Prohrama Prezidenta Ukrayiny [Big construction. Program of the President of Ukraine]. Available at: https://bigbud.kmu.gov.ua/ [Accessed : 02 January 2023]. (in Ukrainian). 10. Veryuzhskyy, Yu. V. (1998). Aktualʹnye zadachy proektyrovanyya y ékspluatatsyy zdanyy y sooruzhenyy aéroportov Actual tasks of design and operation of buildings and structures of airports. XVIII zvitna naukovo-tekhnichna konferentsiya universytetu za 1997 rik [XVIII scientific and technical report university conference for 1997]. Kyiv : KMUGA, pp. 140-141. (in Russian). 11. Veryuzhskiy, Yu. V. (1998). Issledovaniye ob"yekta «Ukrytiye» kak predstavitelya klassa ekstremal'nykh ob"yektov Study of the "Shelter" object as a representative of the class of extreme objects]. Problemi Chornobil's'koí̈ zoni vídchuzhennya  Problems of the Chernobyl exclusion zone], iss. 6, pp. 3-15. (in Russian). 12. Veryuzhskiy, Yu. V. (1989). Chislennyye metody v SAPR aeroportostroyeniya Numerical methods in CAD airport construction. In: Aeroproject, Modern problems of development of the ground base of civil aviation, Proceedings of the All-Union Scientific and Technical Conference, Kyiv. Moscow, pp. 214-220. (in Russian). 13. Veryuzhskiy, Yu. V., Ageyeva, G. N., Gorbatov, V. S. & Krivelev, L. I. (1991). Eksperimental'no-teoreticheskoye issledovaniye ekspluatatsionnoy prigodnosti mnogosloynoy plity aerodromnogo pokrytiya Experimental and theoretical study of the operational suitability of a multilayer slab of an airfield pavement. In: Society "Knowledge" of Ukraine, Metody potentsiala i konechnykh elementov v avtomatizirovannykh issledovaniyakh inzhenernykh konstruktsiy [Potential and Finite Element Methods in Automated Research of Engineering Structures], Abstracts of Papers of the All-Union Scientific and Technical Conference, Kyiv, December 10-11 1991. Kyiv, pp. 9-10. (in Russian). 14. Veryuzhsʹkyy, Yu. V. (2002). Holovni napryamky doslidzhenʹ Naukovo-doslidnoho instytutu mekhaniky shvydkoplynnykh protsesiv pry Natsionalʹnomu aviatsiynomu universyteti The main areas of research of the Research Institute of the Mechanics of Rapid Processes at the National Aviation University. In: National Aviation University, AVIA-2002, Proceedings of the III International science and technology conference, Kyiv, April 24-26 2001. Kyiv, pp. 14.103-14.105. (in Ukrainian). 15. National Aviation University, 2021. Vshanovuyemo pamʺyatʹ vykladachiv FABD NAU – uchasnykiv likvidatsiyi naslidkiv Chornobylʹsʹkoyi katastrofy We honor the memory of the teachers of FABD NAU - participants in the liquidation of the consequences of the Chernobyl disaster]. Available at: < http://surl.li/egers > [Accessed: 02 January 2023]. (in Ukrainian). 16. Grebenik, V. G. (1989). Perspektivy stroitel'stva angarov iz legkikh metallicheskikh konstruktsiy Prospects for the construction of hangars from light metal structures]. In: Aeroproject, Modern problems of development of the ground base of civil aviation, Proceedings of the All-Union Scientific and Technical Conference, Kyiv. Moscow, pp. 178-184. (in Russian). 17. Domrachev, N. A. (1978). Smetnaya stoimost' stroitel'stva i rekonstruktsii aeroportov Estimated cost of construction and reconstruction of airports: textbook]. Kyiv : KIIGA (in Russian). 18. National Institute for Strategic Studies, 2022. Zaluchennya investytsiy u vidbudovu transportnoyi haluzi v Ukrayini Attracting investments in the reconstruction of the transport industry in Ukraine. Available at: http://surl.li/emeoo [Accessed : 02 January 2023]. (in Ukrainian). 19. State aviation administration of Ukraine, 2021. Zvit pro diyalʹnistʹ Derzhavnoyi aviatsiynoyi sluzhby Ukrayiny za 2020 rik Report on the activities of the State Aviation Service of Ukraine for 2020. Available at: http://surl.li/emepp [Accessed : 02 January 2023]. (in Ukrainian). 20. Zelenkova, H. F. & Zaporozhchenko, O. Yu. (1998). Biolohichne ruynuvannya budivelʹnykh konstruktsiy i vyrobiv v aeroportakh Biological destruction of building structures and products in airports . Advances in Аerospase Technology. 1998, № 1, pp. 390-396. DOI: 10.18372/2306-1472.1.11001 (in Ukrainian). 21. Zuyev, K. Ye., Blokhin, V. I., Morozov, V. A., Pas'ko N. I. , Gerasimov Ye. N., Gerasimenko T. F., … Kravchuk I. F. (1982). Formirovaniye lichnosti inzhenera v vuze: problemy vospitaniya v protsesse obucheniya [Formation of the personality of an engineer at a university: problems of education in the learning process]. Kyiv: Higher School. (in Russian). 22. Logistics in Ukraine, 2022. Infrastrukturnyy indeks 2021 [Infrastructure index 2021]. Available at: < http://surl.li/emeqv > [Accessed : 02 January 2023]. (in Ukrainian). 23. Bugaev, B. P. ed. (1983). Istoriya grazhdanskoy aviatsii SSSR [History of civil aviation of the USSR: popular science essay]. Moscow: Air transport. (in Russian). 24. Vovchik, A. F., Grebennikov, V. N., Chelyukanov, I. P., Virozhemsky, E. P., Goncharenko, L. G., Kerekesh, G. F., ... Yurchenko, O. A. (1994). Kiyevskiy institut razhdanskoy aviatsii (1933-1993) Kyiv Institute of Civil Aviation (1933-1993)]. Kyiv : KMUGA (in Russian). 25. Komskiy, M. V. (1989). Kontseptsiya razvitiya aerovokzal'nykh kompleksov The concept of development of air terminal complexes]. In: Aeroproject, Modern problems of development of the ground base of civil aviation, Proceedings of the All-Union Scientific and Technical Conference, Kyiv. Moscow, pp. 145-152. (in Russian). 26. Krivelev, L. I., Pershakov, V. N. & Zelenkova, A. F. (1992). Zdaniya i sooruzheniya grazhdanskoy aviatsii. Osobennosti ob"yemno-planirovochnykh resheniy, rascheta i konstruirovaniya elementov zdaniy, vozvodimykh v usloviyakh zharkogo klimata Buildings and structures of civil aviation. Features of space-planning decisions, calculation and design of elements of buildings erected in a hot climate]. Kyiv: KIIGA, 1992. (in Russian). 27. Krivyelʹov, L. I. (2000). Arkhitektura budynkiv i sporud tsyvilʹnoyi aviatsiyi Architecture of civil aviation buildings and structures]. Kyiv : KMUGA. (in Ukrainian). 28. Man'ko, A. V., Marchenko, A. I. & Kozovenko, A. M. (1989). Otsenka deystvitel'noy raboty metallicheskikh konstruktsiy pokrytiya angarnogo korpusa 120xh60 m Evaluation of the actual work of metal structures covering the hangar building 120x60 m. Proyektirovaniye, stroitel'stvo, ekspluatatsiya i mekhanizatsiya aeroportov Design, construction, operation and mechanization of airports]. Kyiv : KIIGA, pp. 98-100. (in Russian). 29. National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (1920). Matrykulʺ slushatelya Kievsʹkaho Kommercheskaho Ynstytuta Kryveleva Yvana Nykytovycha (fakulʹtet inzheneriv ekspluatatsiyi shlyakhiv) [Matriculation certificate of the student of the Kyiv Commercial Institute Kryvelev Ivan Nikitovych (faculty of road operation engineers)], No. 4103. 30. Kulyk, M. S. Luts'kyy, M. H., Polukhin, A. V. Ivanov, S. V., Kharchenko, V. P., Shevchuk, V. S., Lychyk, V. I. & Varchenko, O. I. (2010). Natsional'nyy aviatsiynyy universytet: litopys [National Aviation University: Chronicle]. Kyiv: NAU. [in Ukrainian]. 31. Pershakov, V. M., Horbatov, V. S. & Kovalʹ L. V. (1998). Nove v proektuvanni vantazhnykh terminaliv aeroportiv Ukrayiny  New in the design of cargo terminals of Ukrainian airports. Advances in Аerospase Technology. 1998, iss. 1, pp. 403-406. DOI: 10.18372/2306-1472.1.11251 (in Ukrainian). 32. Programma ХХХII nauchno-tekhnicheskoy konferentsii fakul'teta aeroportov  Program of the XXXII Scientific and Technical Conference of the Faculty of Airports], (1984). Kyiv: KIIGA. (in Russian). 33. Aksenov, A. F. Rasskazyvayet rektor instituta (1983). Tells the rector of the Institute]. Aviator, 21 October. p. 12. (in Russian). 34. National Aviation University, 1984. O dopuske k zashchite diplomnykh proyektov studentov V kursa FAP v iyune 1984 g. [On the admission to the defense of graduation projects of students of the fifth year of the FAP in June 1984]: rasporyazheniye dekana fakul'teta aeroportov ot 14.06.1984 №47/u [the order of the dean of the faculty of airports dated 14.06.1984 No. 47 / y.]. (in Russian). 35. Senchuk, Yu. K. (1989). Organizatsiya, planirovaniye i upravleniye stroitel'stvom i kapital'nym remontom aeroportov Organization, planning and management of construction and overhaul of airports: textbook.]: uchebnoye posobiye. Kyiv: KIIGA. (in Russian). 36. Simonenko, V. A. (2001). Pryntsypovi rishennya terminalu charternoyi aviakompaniyi Principal decisions of the charter airline terminal]. In: National Aviation University, AVIA-2001, Proceedings of the ІII International science and technology conference, Kyiv, April 24-26 2001. Kyiv, vol. 1, pp. 14.100-14.102. (in Ukrainian). 37. Sotnichenko, B. F. & Belokurov, S. F. (1982). Opredeleniye norm raskhoda materialov na remontno-ekspluatatsionnyye nuzhdy proizvodstvennykh zdaniy i sooruzheniy aeroportov Determining the norms of consumption of materials for the repair and maintenance needs of industrial buildings and structures of airports]. Proyektirovaniye, stroitel'stvo, ekspluatatsiya i mekhanizatsiya aeroportov  Design, construction, operation and mechanization of airports.]. Kyiv: KIIGA, pp. 63-67. (in Russian). 38. Sotnichenko, B. F. & Kritova, O. M. (1986). Osnovy tekhnicheskoy ekspluatatsii zdaniy i sooruzheniy aeroportov Fundamentals of technical operation of buildings and structures of airports]. Kyiv: KIIGA. (in Russian). 39. Logistics in Ukraine, 2021. Stan i priorytety rozvytku transportnoyi infrastruktury State and priorities of transport infrastructure development]. Available at: < http://surl.li/emoir > [Accessed : 02 January 2023]. (in Ukrainian). 40. Tatarchuk, V. V. (2013). Istoriia aviatsiinoho napriamku osvity y tekhniky v Kyivskomu politekhnichnomu instytuti (1914-1933 rr.): zahalnyi ohliad [History of the aviation direction of education and technology at the Kyiv Polytechnic Institute (1914-1933): general overview]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI» Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. 2013, iss. 68, pp.172-182. (in Ukrainian). 41. Tkachuk, V. M., Lebedich, I. N., Gorbatov, V. S. & Dmitriyev, N. N. (1974). Issledovaniye profilirovannogo metallicheskogo nastila s legkobetonnym uteplitelem Study of profiled metal flooring with lightweight concrete insulation]. Stroitel'stvo zdaniy i sooruzheniy aeroportov  Construction of buildings and structures of airports]. Kyiv: Society "Knowledge" of the Ukrainian SSR, p. 16-17. (in Russian). 42. Totskiy, O. N., Bunyakin, A. A. & Pritsker A. Ya. (1974). Vnedreniye membrannykh konstruktsiy pokrytiy angarov Implementation of membrane structures for hangar roofs . Stroitel'stvo zdaniy i sooruzheniy aeroportov [Construction of buildings and structures of airports]. Kyiv: Society "Knowledge" of the Ukrainian SSR, p. 11-13. (in Russian). 43. Trotsenko, A. M. (2002). Aeroporty Ukrayiny Airports of Ukraine]. Kyiv: European University. (in Ukrainian). 44. Cherkasov, N. A. (1968). Arkhitektura Architecture]. Kyiv : Budivelnyk. (in Russian). 45. Cherkasov, N. A., Totskiy, O. N., Bunyakin, A. A., Tkachuk, V. M., Levyy, V. V. & Pritsker A. Ya. (1975). Eksperimental'nyye issledovaniya membrannykh paneley pokrytiy angarov Experimental studies of membrane panels covering hangars]. Voprosy proyektirovaniya, stroitel'stva, rekonstruktsii, ekspluatatsii i mekhanizatsii aeroportov Issues of design, construction, reconstruction, operation and mechanization of airports], iss. 1, pp. 22-26. (in Russian). 46. Agieieva, G. M. (2023). Visitors’ Terraces as Components of the Urban Environment of Airports. Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol.299. DOI: 10.1007/978-3-031-17385-1_31 47. Kriveljov, L. I., Simonenko, V. A. & Dmitruk I. A. (2001). Architecture of buildings and structures of civil aviation. Kyiv : NAU. 48. Bieliatynskyi, A., Pershakov, V., Bileush, A. & Pylypenko, O. (2020). The 50th anniversary of the airports department of airports faculty of the National Aviation University (1969–2019). Advances in Аerospase Technology, vol.82, iss. 1, pр. 51–57. DOI: 10.18372/2306-1472.82.14611. 49. Pershakov, V. M. & Tkachenko S. I. (2002). Building constructions. Concrete and reinforced structures. Kyiv: NAU. 50. Lissitsin, B. M. (2000). Higher mathematics. Differential calculus. Kyiv: KIUCA.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59836
DOI: 10.36059/978-966-397-312-8-3
Appears in Collections:Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Агєєва-Chapter Manuscript-11079-1-10-20230614.pdf4.1 MBстаттяView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.