Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60552
Title: Мовні девіації в рекламних повідомленнях
Other Titles: Linguistic deviations in advertising messages
Authors: Васильченко, В'ячеслав Миколайович
Vasylchenko, V'yacheslav
Keywords: рекламна комунікація
неймінг
бренд
прагматика
девіація
advertising communication
naming
brand
pragmatics
deviation
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Васильченко В. М. Мовні девіації в рекламних повідомленнях // Актуальні питання реклами та зв’язків з громадськістю: комунікативноінноваційні підходи Частина 1: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [відповідальний редактор А. А. Іващук, відповідальний секретар М. Г. Лашкіна]. – К.: НАУ, Факультет міжнародних відносин, 2021. – С. 19–26
Abstract: Розглянуто роль та місце реклами в житті соціуму. Констатовано входження реклами до національної культури. Визначено головний принцип, покладений в основу реклами. Проаналізовано негативну тенденцію щодо лінгвальних помилок у мовному плані рекламної діяльності.
The role and place of advertising in the life of society is considered. It has been established that advertising has entered the national culture. The main principle underlying advertising is defined. The negative trend regarding linguistic errors in the linguistic plan of advertising activities was analyzed.
Description: Список літератури: 1. Іванченко Р. Г. Текст у рекламі / Р. Г. Іванченко. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=49 2. Швець А. І. Особливості здійснення рекламних комунікацій / А. І. Швець // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 198 –200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_47 3. Шарманова Н. М. Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації / Н. М. Шарманова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2012. – Вип. 8. – С. 283–293. 4. Таран О. Сленгізми в рекламі / О. Таран // Культура слова. – 2013. – Вип. 78. – С. 118–124. 5. Покровська О. А. Ритмічно організовані рекламні тексти на українському телебаченні / О. А. Покровська // Питання літературознавства. – 2003. – Вип. 10. – С. 169–171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_43. 6. Гасаненко Н. А. Как оценить эффективность рекламной кампании // Маркетинговые исследования: Сб. ст. по теории и практике маркетинговых исследований. – Х. : Студцентр, 2001. – С. 323–328. 7. Засурский Я. Н. Реклама в информационном и культурном пространстве России // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2002. – № 3. – С. 3–4. 8. Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд філол. наук 10.02.01 «Українська мова» О. І. Зелінська – Харків. 2002. – 17 с. 9. Лиса Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04. – Львів, 2003. – 18 с. 10. Порпуліт О. Прийоми створення мовної гри в рекламному тексті // О. Порпуліт. – Режим доступу: http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1653 11. Федотова Л. Н. Реклама в обществе: каков эффект? // Социологические исследования. – 1996. – № 10. – С. 71–76. 12. Чернюх Л. Д. Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 20111. – Вип. 15. – С. 281–287. 13. Чернюх Л. Мовна гра в словацьких рекламних текстах / Мова і суспільство. – 2013. – Випуск 4. – С. 226–238. – Режим доступу: http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/04/26.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60552
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильченко-Актуальні-питання-реклами.pdfarticle220.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.